Rialc
Rao 95.4d

            Jaume March


    1      S’a Deu plages que m’hages format beyl,
    2      per lieys servir, qui m’es sus totes beyla,
    3      fora sus tots los amadors isneyl,
    4      tan quan il es sus les altres isneyla.
    5      E pus no·l plats es dreyts qu’a me no playa,
    6      mas jes per ço de liey servir no·m tuyl,
    7      ans la supley qu’ella de mi no·s tuylla;
    8      si no, sera·m del tot mortal la playa.

 

 

 

Ed. Josep Pujol: Jaume March, Obra poètica, Barcelona, Barcino («ENC»), 1994.

 

Incipitario di Jaume March
Indice degli autori

Rialc