Rialc
Rao 93.4

            Arnau March


    1      Qui pora dir lo misteri ten alt,
    2      com se compres dins lo virginal ventre,
    3      Verges, de vos, hon Deu ha fet son sentre
    4      e pressa carn, per supplir al defalt
    5      del primer hom?
    6      E sabets com
    7      duy que us fonch dit per vostre missatger
    8      trames per Deu ab semblant embaxada,
    9      qui us fech estar hun pauch meravellada,
    10     cresen lo fayt, mas lo com no saber:

Ecce concipies in utero et paries filium.


    11     No·s meravell negu de tal voler,
    12     com vos agues que us fos mes declarada,
    13     pus castedat per vos era votada.
    14     Volent sentir l’obre com se dech fer,
    15     no gens duptant
    16     que fos ne quant,
    17     mes solament com li plagues obrar,
    18     sobrapugant tot’obra de natura,
    19     e romanint neta verges e pura,
    20     perço volgue[t]s a son dit contrestar:

Comodo fiet istut, quum virum non cognosco?


    21     L’Esperit Sant ell virtut volch formar,
    22     objech de si comprenent Creatura.
    23     Com fa lo cors mostrant un’astratura
    24     contra lo llum, qu’exi·ll fay obumbrar,
    25     fforma prenent
    26     com insident,
    27     no departi[n]t d’ella prima virtut.
    28     Lum, Esperit, e Potenç’es unida
    29     ab cors huma, per que fos aflegida.
    30     Axi us fon dit e per vos tot cregut:

Spiritus Santus superveniet in te et virtus Altissimi obumbrabit tibi.


    31     Universal e poder no sabut
    32     es tribuit a la Caus’infinida
    33     compressa ’n vos, d’umana carn vestida.
    34     Obrant per si, com li ha ’xi plagut,
    35     no sols en vos,
    36     mas, per que fos
    37     lo seu poder a tots pus manifest,
    38     tan solament hobrant en infantessa,
    39     Elisabet, en sa grande vallessa,
    40     ha consabut, e fora d’Altal sest,

quia no erit impossibile apud Deum omne verbum.


    41     Be demostra[t]s d’umilitat lo gest
    42     e lo perlar ab granda saviessa
    43     qui plach a Deu, car fonch dins vos comp[r]essa
    44     la Deitat, segons avietz lest.
    45     En aquel punt
    46     ffonch tot adjunt,
    47     quant vos plague de mostrar consentir
    48     ffora del tot intencio dubtossa,
    49     ab car’humill, plassent e agradossa,
    50     de cors, de cor, de boca, per so dir:

    Ecce ancilla Domini; fiat mihi secundum verbum tuum!

    51     Verges humils, a vos clam e desir,
    52     qui tota sots misericordiossa,
    53     preguets per mi, qu’en la vall tenebrossa
    54     m’arma no y pas son costumat martir.

 

 

 

Ed. Amédée Pagès, Les «coblas», ou les poésies lyriques de Jacme, Pere et Arnau March, Paris-Toulouse, Privat, 1949, p. 118.

 

Incipitario di Arnau March
Indice degli autori

Rialc