Rialc
Rao 74.6

            Jaume Gassull


    1      Estant de repos, vetlava ma pensa,
    2      portant me recort de coses passades:
    3      dels mals y dels bens que amor me dispensa,
    4      ab goig y tristor fent yo recompensa,
    5      sumava lo temps per anys y jornades;
    6      quant, sentint remor les mies qrelles,
    7      dubtava si era cantar de sigales,
    8      hu so de sancerros, tifells, o esquelles,
    9      o veu de persones, o exam d’abelles,
    10     o passa de grues, o corps, o cucales.

    11     Y estant en est dubte, quant mes s’acostaven
    12     ixqui en la finestra del meu escriptori,
    13     y viu, pel barranch, avall devallaven
    14     d’armats tals esquadres, que cert me semblaven
    15     algun gran roydo, o gran rebombori;
    16     llançant les paraules a lliures y arroves,
    17     que·m sembla tenien entrells molt gran cisma,
    18     que·ls uns ab los altres fent contres y proves,
    19     ab molt gran desodi venien a noves,
    20     que·m par qu’en l’alfondech ohis la morisma.

    21     Y ab larch en la ma cuyti tost defora,
    22     un pas davant altre, mostrant passejar me,
    23     per veure y sentir la tal viafora;
    24     y, sens molt trigar tant sopti, que, a ll’ora
    25     ves ells caminant que vaig atançar me,
    26     «Mossenyer, la vostra» los uns me digueren,
    27     y «Deu vos mantinga y us llargue la vida»;
    28     e yo «Deu vos ayt», dient los don eren,
    29     tantost respongui; y ells respongueren:
    30     «Mossenyer, d’acens, d’aquesta partida»

    31     «Ohiu me, si us plau, vosaltres sus ara:
    32     puix so arribat aci de ventura,
    33     quin es lo perque, c’ab tanta gatzara
    34     anau remorats, y ab tal gara gara,
    35     que·l cor de qui us hou meteu en pressura?
    36     Ha us algu fet sobres molt demasiades,
    37     o han vos llevat de l’aygua la tanda,
    38     o anau a trencar açuts o parades?
    39     car no sens gran causa veig yo volotades
    40     a totes les gents deça d’esta banda».

    41     «Mossenyer senyor, si no us ho parlavem,
    42     la vostra merce tampoch no u sabria;
    43     mas, puix que voleu saber hon anavem,
    44     ni tota la cosa de que rahonavem,
    45     sens vot d’aquests altres yo no us ho diria».
    46     Y axi, entre·lls parlant, de mi allunyant se,
    47     crech yo que pensaven si dir m’o devien;
    48     y a cap d’un poquet a mi acostant se,
    49     puix yo·ls viu tornar; ves elis yo m’atanse,
    50     per veure co que·lls a mi dir volien.

    51     Y dix hu dels promens ab veu entonada:
    52     «Sapiau, mossenyer, qu’antany, no ha molta,
    53     encontra nosaltres, sens pus, fo donada
    54     una, com li diuen sentença malvada,
    55     puix vostra bondat nos ou hi·ns escolta,
    56     la qual fo d’inichs y de molts ultratges,
    57     y en gran vituperi de tots y gran gangle,
    58     carellans bandeja los nostres lenguatges;
    59     per hon s’an mogut los nostres coratges
    60     a fer que d’uy mes de nos ningu·s jangle».

    61     E yo·ls respongui: «Qui es lo coronista
    62     que us a enfellonits ab exa sentencia?»
    63     «Mossenyer meu, no», dix ell; «no es jorista,
    64     mas ans es prevere y molt gran coblista,
    65     y es d’esta seu, d’aci de Valencia;
    66     te nom tan reves, mal dogal l’estire!
    67     Que be ensertillar me par que·l poguera:
    68     Fenoll, o espigol, me par que retire...».
    69     Dich yo: «Fenollar!». «Ho llamp que·l regire!
    70     que ver vos dieu» dix cil «carellera».

    71     «Al cap de la llengua me par que·l portaveu,
    72     que yo stich pasmat com no l’escopieu.
    73     Mas, puix se qui es, vejam hon anaveu,
    74     ni que, per axo, fer delliberaveu
    75     . . .
    76     de punta en blanch». «Tot dret a sa casa,
    77     de volta volut anam a cercarlo,
    78     y a damen y prenten, y a foch y a brasa,
    79     y al bell tricotraco, y a bon tall d’espasa,
    80     fins nixquen exutes, molt be castigar lo».

    81     «O, val Deu! germans», dich yo, «y no u fesseu,
    82     ni en tanta angoxa per res no us posasseu,
    83     y ab tot que raho molt mes ne tinguesseu,
    84     contra ningun clergue nul temps permetesseu
    85     de fer tal escandil, ni anch ho pensasseu;
    86     mas, sols un poquito vullau reposar vos,
    87     y vostra furor un poch ara cesse:
    88     per que, Deu aydant, yo puch be aydar vos,
    89     que mes no us caldra d’axo curruxar vos,
    90     a si tots sou contents que yo mi entravesse».

    91     «Plaer hi trobam, y plau nos, Mosenyer,
    92     que us hi [e]ntravesseu, y aurem ho a gracia;
    93     pero que·ns fassau valer y atenyer
    94     que·ls nostres parlars no·ns vullen constrenyer,
    95     y apres, del restant, fareu lo que us placia».
    96     y en tal delliber puix tots y assistiren,
    97     partint se de mi ab cants y grans grites,
    98     deça y della tantost se spargiren,
    99     tornant a les viles y llochs d’on partiren;
    100    les quals son aquestes aci sota scrites:

    101    Torrent, Alaquas, y d Vistabella,
    102    Picanya, Mislata, de Quart, y d’Aldaya,
    103    y de Benetucer, Moncada, y Godella,
    104    d’Albal, d’Alfafar, Patraix, y Gilvella,
    105    y d’Almuçafes tambe, y d’Alboraya,
    106    y de Catarroja, Rugafa, y Sollana,
    107    tambe d’Espioca, Carpesa, y Payporta,
    108    de Massamagrell, y de Meliana,
    109    de Benimaclet, y de Borriana,
    110    y, per abreujar, de tota la horta.

    111    Venien armats en tantes maneres,
    112    que no puch estar del tot no us escriga:
    113    ab uns marracans y espases roperes,
    114    y molt engaltades les grans cervelleres,
    115    y en guarda del nas cascu una spiga:
    116    portant les cuyraces damunt ben esteses,
    117    sens cloure ni strenyer correjes ni baldes;
    118    cuxots y sagnies de calces flandeses,
    119    cuyraces prou altes de tall genoveses,
    120    que fins als genolls los pleguen les faldes.

    121    Y ab darts, y ses llances, y esgarradores,
    122    rodelles tambe, y prou taulagines,
    123    y ronques, y dalls, y bones fitores,
    124    y bons gualandarts, basalarts, podadores,
    125    broquers de set rodes, y grans pavesines,
    126    espases caçudes, y bons maneresos,
    127    estochs, y grans aches, y bones visarmes,
    128    gorjals, y manyoples del temps que·ls Francesos
    129    usaven los muscles, y contra·ls Inglesos,
    130    molt mes que no ara, xercien les armes.

    131    Veurieu punyals, y espases guarnides,
    132    crueres y poms del temps de les chapes,
    133    olent a resclum les dargues podrides,
    134    y de les ballestes les cordes florides,
    135    en los pavesins forats y grans trapes;
    136    qui porta la llanea ab lasta corcada,
    137    y plena de polç y polls de gallina;
    138    qui porta cuyraça del tot desliandada;
    139    qui porta la spasa tan fort rovellada,
    140    que traure no·n pot per res la bayna.

    141    Qui porta carcaix, no y porta les tretes;
    142    qui porta tornet, no y porta tellola;
    143    qui porta cordells en lloch de tiretes;
    144    qui porta les calces tan justes y estretes,
    145    que prest als garrons lo pes les assola;
    146    y a tal lo peciga la cota de malla,
    147    que fa personatges, torcent hi lo morro,
    148    y tal s’es armat pera la batalla,
    149    que par, embotit, un home de palla
    150    que sta per al bou plantat en lo corro.

    151    Y gent de tal forja, que sembla que fuja,
    152    o que ja se·n tome, del mont de Calvari:
    153    les armes untades, per por de la pluja,
    154    de calç, y de cendra, de fum y de suja,
    155    mostrant que la cuyna los era l’armari;
    156    la hu se afluxa, y l’altre flastoma
    157    al trist cuyracer de culpa delliure:
    158    per veure tals gestes, d’aci fins en Roma
    159    yrieu a peu, car no·s pot, per ploma,
    160    la tal visio pintar ni descriure.

    161    Donchs vos, reverent, puix veu qu’a mi toca
    162    la part de aquestos, per ara, defendre,
    163    puix dret y justicia en tot los advoca,
    164    fallau del juhi les rames y çoca,
    165    car res no es mal dit si mal no·s vol pendre.
    166    sou vos mustacaf d’aquestes mesures,
    167    qu’enventariau d’aquestos los actes?
    168    O sou femater, plegant les bassures?
    169    O sobrejuntero, que, ab grans desmesures,
    170    rompeu les antigues usances y pactes?

    171    En que us perjudiquen aquests, ni us offenen
    172    c’axi·ls voleu correr mortalment la terra?
    173    Puix ells los se parlen, y ells los s’entenen,
    174    y ells los se crien, y ells se n’avenen,
    175    a vos qui·ns hi mescla en fer los tal guerra?
    176    «Teniu m’aquest ase, metre m’en lo bando»
    177    lo fet vostre·m sembla, mossenyer, que sia:
    178    puix ab tal cautela, y «calla callando»,
    179    voleu usurpar vos lo ceptre y lo mando,
    180    metre divorci a hon no us calia.

    181    Si d’ells vos romanen grans malenconies
    182    del temps ja passat, no·ls deu axo noure,
    183    puix no son blasfemies tals mots, ni eretgies,
    184    ni contra vos menys son grans vilanies,
    185    que us deguen a yra mortal axi moure:
    186    car que us toca a vos, si l’hu diu ja·l gaffa,
    187    y l’altre, jaqueix me, puix veus a tum prostre,
    188    y l’altre a la burla li posa nom nyaffa,
    189    y ab un cudolas lo chafa y esclafa,
    190    hi ab axo meu reguem axo vostre?

    191    Ni vull que·n passeu treball ni fatiga,
    192    mas que romangam al manco a la mira-.
    193    ni ell se trespon, ni ell me paltriga,
    194    ni cal que us ho faga, ni cal que us ho diga,
    195    ni no y cal coxi, ni si y cal cadira,
    196    ni no us cal capell, ni no us cal caraces,
    197    ni no u cal cosir, que sta a la revesa,
    198    ni no t’o cal fer, ni cal que m’o faces,
    199    ni cal caragols, ni cal carabaces,
    200    ni encara llentilles, puix tinch fava fresa.

    201    Ni ja fo trames, ni fo tras l’aladre,
    202    ni fo tret del pou, ni calco t’aquesta,
    203    ni ell fo triaga, ni cal que tant lladre,
    204    compare, ruxaulo ab cua d’aladre,
    205    y, per no ni ha, collo no n’i resta:
    206    y fo travat l’ase y encara m’aixcava,
    207    y fo triat danques en molt gran rabera
    208    y al trunfo tel juga, que tot t’o guanyava,
    209    donchs si trunfo te, perque no·l jugava?
    210    que ara, perdeuna, molt be stich encera.

    211    Ni yo·l mengolit, ni ell lo se traga,
    212    sorbiu ne un glop, ni senyer ja·m colgue,
    213    dentera me·n ve, ni cala la braga,
    214    ni ara mendine, ni·l mot de baldraga,
    215    ni yo s’ho faria, compare, mas folgue,
    216    ni lo reverent prou be ho recita,
    217    ni ja·m so scapat, y no es impossible,
    218    ni cal que y anem, d’axo no·n fas fita,
    219    y no picotejes, que prou esta trita,
    220    mas encaraxo es cosa fatible.

    221    Ni ja stich un gat, ni ell ensopega,
    222    hi·l dart ab gangalles, y bona virolla,
    223    s’es tret a mallol, la porta ensodega,
    224    hi·l temps s’engurguça, y tot m’o sorrega,
    225    ab l’enmescuit, que res no y affolla,
    226    y l’empollastrit, y tot se enllafarda,
    227    hi·l met borra en bast, que molt s’acostuma,
    228    y l’u les hi percha, y l’altre l’albarda,
    229    y de fit a fit la fita y aguarda,
    230    y met ni bon raig que tot se consuma.

    231    Ni encara llamp te fira y soflime,
    232    y mal ayre·t toch, torço que t’estenga,
    233    y alla mal traydor sobtos te llastime,
    234    y fich que te fich, te bolque y arrime,
    235    de males adives prech Deu te comprenga,
    236    hi gint y suau, s’acacha y s’aplata,
    237    y fo trista l’ora d’aquella jornada,
    238    cami encara, llas, lo cor me n’esclata,
    239    per qu’encara Lloth no fo tras la mata,
    240    quant ja, la pofembra, en sal fo tornada.

    241    Aquests y molts altres tan lisos vocables,
    242    qui pot defensar no sien d’admetre?
    243    Puix son a la vista y al toch agradables,
    244    y al gust y al ohir axi delitables,
    245    qu’en ceda y en llibre se deuen tots metre;
    246    pero no·ls coneix qui be no·ls remuga,
    247    y axi, la finor d’aquells tan poch senten;
    248    mas, qui·ls escorcolla, hi·ls tria y espluga,
    249    veura que no deuen ab ma tan fexuga
    250    esser maltractats, puix tant representen.

    251    Donchs, puix que les coses del mon raho volen
    252    y en res la raho per res no vol força,
    253    y aquests de tal perdua se planyen hi·s dolen,
    254    donau vos tal orde, que prest se consolen,
    255    puix bona equitat la part d’ells esforça:
    256    llevau los les traves, fluxau lo cabestre,
    257    jaquiu los anar a regna ben solta,
    258    y, de tals dexebles, james siau mestre,
    259    que per molt que fosseu subtil y mes destre,
    260    exir no·n porieu sens molta rebolta.

    261    Y contra tals gents, prohomens y savis,
    262    aquestes empreses, mossenyer, dexau les;
    263    puix los ho mostraren sos pares y avis,
    264    hi u han heretat de sos rebesavis,
    265    dexau los usar tals mots y paraules,
    266    y no tenteu Deu y la paciencia
    267    de gent tan enorme, cruel y salvatge,
    268    y no·ls llimiteu, mas dau los llicencia,
    269    y prest revocau aquexa sentencia,
    270    y als mots bandejats donau los guiatge.

    271    Mas si, en mes cobles, vostra reverencia
    272    algun mot y troba que no es de paratge,
    273    yo us prech no u prengau ab impaciencia,
    274    mas que u reputeu a ma negligencia,
    275    puix veu que no u dich per fer vos ultratge.

    276    Car diu se que, mes que la pestilencia,
    277    s’agafa y apega lo mal del bocatge:
    278    per ço ara·n veig en mi speriencia,
    279    qu’apres qu’a Valencia negui la preoencia,
    280    aci m’an pegat tals mots y llenguatge.

 

 

 

Ed. Ramon Miquel i Planas, Cançoner satírich valencià, Barcelona, Giró, 1911, p. 225.

 

Incipitario di Jaume Gassull
Indice degli autori

Rialc