Rialc
Rao 73.5

            Martí Garcia


    1      Despuys que so presoner de fortuna,
    2      qui·m te reclus en son carcer terrible,
    3      hon cos’al mon finalment no m’ajuda,
    4      blasme, mal dich ma fortuna ’l planeta,
    5      cella que m’ha per sa desaventura
    6      portat en loch hon partra del cors l’arma,
    7      res no pensant de ma part ne valença
    8      que sobtement no·s gir per lo contrari.

    9      E veig lo temps al mon qui·m ve contrari
    10     tant fort que res no y trob per ma valença
    11     per que·m pogues ab dret sens carrech d’arma
    12     ben dir de res mon signe ne ventura,
    13     ans ab sospirs blasmar pusch la planeta
    14     en que so nat que no me·n desajuda,
    15     sens desviar la fort plaga terrible
    16     qu’ab son fer arch m’a tramesa fortuna.

    17     Oda!, be·m dolch de mon dan e fortuna
    18     per que·m so mes en est pas ten terrible,
    19     pensant lo temps ques ab fort poqu’ajuda
    20     mon gran esforç sobrave la planeta.
    21     Si contra mi flaqu’es ara ventura,
    22     axi del tot que·l cors e·l cor e l’arma
    23     veig deffallir sens pus altra valença
    24     si d’aquest temps no veig prest lo contrari.

    25     A me suy, las!, tot revers e contrari
    26     des que no·m trop prop mi ni ma valença,
    27     cella per qui matria·l cors e l’arma
    28     e tots mos bens al risch de ma ventura;
    29     per que no deig mirar als cels planeta
    30     que no·m record d’aycella qui m’ajuda
    31     que vingue ’l port de la mort ten terrible
    32     per tot complir mon mal fat e fortuna.

    33     Tant de temps ha que visch per ma fortuna
    34     desesparat ab continent terrible
    35     e pus que res no·m te pro ne m’ajuda
    36     eu m’abando al cos de ma planeta
    37     per ço qu’en breu fenescha ma ventura,
    38     segons que·m diu lo sentiment de m’arma;
    39     com axi·m muyr sens abrich ne valença,
    40     Deu en lo mon li deu venir contrari.

    41     Segurament, tot revers e contrari
    42     que pas per vos menys de tota valença
    43     me son bastant mentre·l cors m’atur l’arma
    44     qu’als no·m soste mes de vostra ventura.

 

 

 

Ed. Jaume Turró, Rialc 2000.

Ms.: J. || 2 reclus] resclus. — 15 plaga] flaque. — 16 qu’ab] que. — 17 Oda] Ode. — 21 ventura] fortuna. — 29 als] al. — 33 fortuna] ventura. — 35 pro] prop. — 36 eu] es. — 37 ventura] natura. — 39 valença] deffença. — 43 me son] mi sent.

 

Incipitario di Martí Garcia
Indice degli autori

Rialc