Rialc
Rao 73.4

            Martí Garcia


    1      Desconsertat d’aquel saber,
    2      d’aquel art, giny e maestria
    3      ab que solia
    4      vençre l’esforç e lo poder
    5      d’amor, e fer ço que tot dia
    6      m’afavoria,
    7      ja no pux dir, pensar ni fer
    8      res que no sie
    9      desgraciat, fat e groser.

    10     Ho pensament, que volenter,
    11     cant vens devant ma fantasia,
    12     esclateria,
    13     pensant en lo temps de primer,
    14     que la fortuna consentia,
    15     las, que volia!
    16     Ay, ay, amor, que·m desesper,
    17     car no poria
    18     res mon dampnatge satisfer!

    19     A trist! Be·m fora stat mester,
    20     amor, que vostre senyoria
    21     ne companyia
    22     may agues vist, pus tan coster
    23     vostre cor a quant prometia
    24     venir devia,
    25     car veu que stich al pas derrer
    26     e que viuria,
    27     e no·m voleu merçe aver.

    28     Ja desfresar ne contrafer
    29     esguart, ni gest ni fesomia,
    30     pus no sabia.
    31     Tant es lo mal dur e sobrer,
    32     caytiu!, que sens torçre punt via
    33     a mort me guia.
    34     E consentire u, volenter,
    35     si u merexia!;
    36     mas no u meresch a mon parer.

    37     Certes, mon fin cor e voler,
    38     ma leyaltat e cortasia,
    39     del que(m temia
    40     muyr, pero fel vertader,
    41     e, si mil morts per ço prenia,
    42     als no diria,
    43     ans, ab sforç ferm e senser,
    44     ho defendria
    45     com se pertany d’un scuder.

    46     Segurament, falsar lo ver
    47     no consentrie;
    48     tot l’als podeu fer he desfer.

 

 

 

Ed. Jaume Turró, Rialc 2000.

Mss.: JP. Base: P. || 11 vens] veus JP. — 15 Las!, que volia] Lo qui volia J. — 16 Ay, ay, amor] O deu amor J. — 18 res mon dampnatge satisfer] En mon dan pus satisfer, e aggiunge res all’inizio del verso J. — 19 A trist] trist corretto su forma illeggibile P; O trist J. — 22 agues] magues J. — 23 a] e, corretto in a J; ho P. — 23 prometia] prometria P. — 25 car] Car, cancella ar e corregge C in E J. — 25 veu] ve, corretto in vets aggiungendo ts J. — 25 que stich] castich J. — 26 viuria] veuria P. — 28 desfresar] desfressat J. — 29 ni] e J. — 29 ni] ne J. — 30 sabia] sabia, con ia corretto in ria J. — 32 Caytiu] Catiu J. — 32 punt] pus cancellato, nell’interlinea punt J. — 34 consentire u] consentir en, attacca la r con la e seguente, e corregge la n in u J. — 40 fel vertader] fael e verdader J. — 46 lo ver] voler J. — 48 podeu] poder, con la r corretta in u J.

 

Incipitario di Martí Garcia
Indice degli autori

Rialc