Rialc
Rao 73.11

            Martí Garcia


    1      Temps es que suspir e que plor,
    2      pus me cove de vos partir,
    3      sentint me ja de la dolor
    4      que mon cor las deu sofferir;
    5      per que jaquir
    6      me vull de cant
    7      e pendre plant
    8      ffins que morir
    9      me fassa·l fort mal que soffir.

    10     May no·m veurets d’est’or’avant
    11     ab solas major alagrar,
    12     ans ab gran tristor plorant
    13     planyer e dolr’e jamegar,
    14     e suspirar
    15     ab gran esmay
    16     cridant ay! ay!
    17     sens may cessar,
    18     amor, que·m vull desesparar.

    19     O Deus, ten fort dolor e glay
    20     me ve tant sol del pensament
    21     com pens que no us veure pus may;
    22     ffet es nostre depertiment.
    23     Enyorament
    24     me matara
    25     .  .  .
    26     mon cor dolent,
    27     sens haver pus millorament.

    28     Si donchs tanta merce no·m fa
    29     amor que·ns partam andos
    30     que·l dir adeu dant vos la ma
    31     ffassa sortir m’arma del cors
    32     e veyats vos
    33     ma dolça fi
    34     si muyr axi
    35     d’est cars soptos
    36     morre mils qu’om qui james fos.

    37     Mas quant m’albir, catiu, mesqui,
    38     que no·s pot fer axi ma mort,
    39     .  .  .
    40     planch e plor ma ventura fort
    41     que ’b ferm acort,
    42     tristor e dol,
    43     lunyar no·m vol
    44     ans per deport,
    45     diu qu’axi part la mala sort.

    46     Segurament
    47     a Deu siau
    48     pus a Deu plau,
    49     ffassam nostre trist partiment.

 

 

 

Ed. Jaume Turró, Rialc 2000.

Ms.: J.

 

Incipitario di Martí Garcia
Indice degli autori

Rialc