Rialc
Rao 68.1

            Francesc


    1      Le guay dolç cors a quuy s’es junct
    2      le meu pens, e l’amor juncta,
    3      si er, enans que·m sobremont
    4      mays l’amor que·m sobremunta,
    5      no m’ha merce, que·l cor m’a punct
    6      amor presans ab greu puncta:
    7      seray, ço crey, en breu defunct.

    8      Ay las! No trop qui me n’ajut
    9      pus amors no·m fa ajuda,
    10     e per ço n’ay le cors perdut,
    11     atreçi amor perduda;
    12     es eu per ço d’aymar no·m mut,
    13     si be sa leys amor muda:
    14     eras fos eu d’aymar remut!

    15     Car suy vengut aymar de luyn
    16     es un pus aym mays se luya
    17     de mi s’amor que greu me puyn,
    18     prey leys q’un pauch merce·l puya,
    19     e, pus m’amor tan jen se juyn;
    20     se[la] de leys a mi·s junya
    21     sol pel duptar le cor me gruyn.

    22     D’un eu pausar no pusch, ans basch
    23     per s’amor, que·l cor me bascha;
    24     Dieus preyan les pits me casch,
    25     que·m des s’amor, qu’axi·m cascha,
    26     per cuy es eu sospirs grans trasch,
    27     mas no vuy que d’açi·m trascha
    28     fis que per mort mi sonen clasch.

    29     A tots aymans eu tots jorns cisch
    30     per l’amor qu’al cor me cischa,
    31     e per un pauch no me·n desisch:
    32     mas crey qu’abans se desischa,
    33     ans que l’amor a cuy isch,
    34     l’arma del cors e se n’ischa
    35     qui m’a pres ses tot al visch.

    36     Ab vos volgra mays estar dins
    37     que no estar senyor d’Inça,
    38     e·l cor me·n romp e me n’esquins
    39     car amor say trop m’esquinça,
    40     que·m te jent claus en suy escrins,
    41     si be·m suy en altra scrinça:
    42     donchs be·m pot dir En d’Amor Cintz.

    43     Aquest xant hay fayt, qu’es cusch,
    44     per vos, amor, car m’etz cuscha,
    45     per ço quo us aym [aytant] con pusch,
    46     ne altr’ayman crey mays puscha,
    47     a cuy s’amor, ses que no·l fusch,
    48     . . . de leys axi fuscha,
    49     ses qu’altr’amor no serch ni busch.

    50     [P]er tot le mon eu soven tresch,
    51     no jes seguons que·s fa trescha,
    52     e cas per leys e amor pesch,
    53     e tol l’am çels qui jes no pescha:
    54     tort ne fa gran a me Francesch.

 

 

 

Ed. Lola Badia, Poesia catalana del s. XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll, Barcelona, Quaderns Crema, 1983.

9 fa] fan (correzione suggerita dall’editore in nota). — 35 è ipometro (l’editore suggerisce in nota l’integrazione di [cyl] qui...).

 

Incipitario di Francesc
Indice degli autori

Rialc