Rialc
Rao 67.9

            Joan Fogassot


    1      Rey virtuos, senyor d’insigna terra:
    2      no ’s hom vivent de tal perfeccio
    3      qui us bast narrar l’estrem’afliccio
    4      que nos sentim, pel desig qui·ns fa guerra,
    5      per vos absent, quant an aqueix realme,
    6      lo qual floreix granment de quasi mort.
    7      O, senyor, donchs, no·ns dilateu conort,
    8      car les virtuts sens vos estan en calme!
    9      Actes d’onor hon sou fan domicili!

    10     Especulant metge scient l’orina,
    11     yo no contrast no puxa remey dar,
    12     pero millor, si pot lo pols tocar,
    13     ordonera per cors de medicina.
    14     Lo regn’aquest es ferit de tal plagua,
    15     que, sens vos, crech cura no pot haver;
    16     donchs, visitant vullau, senyor, valer
    17     al mal cruel, per ço d’ell se retragua
    18     discort, divis e scisme tot intrinsech.

    19     Qui pensar pot de quant honoros acte
    20     sereu fornit l’ora sereu aci!
    21     Dones d’estat grossa trena d’or fi,
    22     desitjants vos, han texid’ab tal pacte:
    23     quant sereu sus la reyal aqua vostra,
    24     ella metran per lo fre magnifich
    25     (ja son d’acort alguna no s’i trich),
    26     e sus lo fresch iran ab bella mostra,
    27     ella destrants per vos, majestat sacra.

    28     Ja veig reblerts los carrers e les places,
    29     per vos mirar, d’innumerable gent;
    30     genolls prostrats en terra promptament,
    31     plorant de goig, no y bastaran les masses
    32     dels porters molts, uxers, oficials,
    33     cridants grans crits: «Tirar, tirar, feu loch!»
    34     del poble tot, axi·l gran com lo poch,
    35     cridant ira: «O, remey de tots mals,
    36     prosper vos Deu e la vida us porrogue!»

    37     En tant, que pens una grossa jornada
    38     haureu ben obs, e no us anujareu,
    39     quant los devots tant de vos mirareu
    40     ffins esser junt a la vostra posada:
    41     homens d’onor, ab robes molt costoses.
    42     De pas en pas vos mudaran delit,
    43     e d’instruments lo nombre infinit
    44     passant ira obres melodioses
    45     de glorios e singular triumphe.

    46     Rey just, senyor de ciutats molt famoses:
    47     lo pensament nos combat di’e nit,
    48     vos desitjants, per qui sera finit
    49     tot nostre mal, e les vides penoses.
    50     merce, merce, pus que teniu lo ceptre!

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Estudis de llengua i literatura, Barcelona, I.E.C., 1997, p. 254.

 

Incipitario di Joan Fogassot
Indice degli autori

Rialc