Rialc
Rao 67.8

            Joan Fogassot


    1      Qual orador te lengu’axi diserta,
    2      disert enginyn, ciencia tal infusa,
    3      infus avis e pensa tan experta?
    4      Expert qual es qui ’n tal cas no·s excusa?
    5      Excus me jo loar vos, nostra dona,
    6      do singular fos a natur’humana,
    7      huma per nos d’unio sobirana,
    8      sobiran fruyt vos portas, Verge bona.

    9      Bon esforç tinch, muntar per vos en trona,
    10     tro mes fexuch com lo saber no·m basta;
    11     bast vostre cors de les virtuts ressona,
    12     resson lo mon per lo nom de vos, casta;
    13     cast fon aquell d’on vostre fets han mena;
    14     men, donchs, a mi, lo Fill de vos he Para;
    15     par no haveu, vos, eleta per mara;
    16     mar de bens sou e·ns quitas de greu pena.

    17     Pen yo, sabent no us puch dar gran strena;
    18     stren vos flach, com pens mes alt vos munta;
    19     munt e graons pugas, de tendror plena;
    20     ple d’atmirar fon lo poble dallt junta;
    21     junt ab vos Deu axi us creha perfeta;
    22     perfet dallt al devot qui us reclama;
    23     reclam semblant fa·l creent vostra fama;
    24     ffa·m tots l’allts veyg, ne sguart de vos, discreta.

    25     Discret es l’om qui de vos fa retreta;
    26     retret sou bell, per co ’b fas lacrimosa;
    27     lacrimos crit per la reyal discreta;
    28     discret quant ha d’esta ciutat famosa;
    29     ffamos just rey, qui tot vesall enyora,
    30     enyor mortall passam, com tant s’absenta;
    31     absent dels seus, als estrayns se presenta;
    32     present lo·ns feu ab la reyna, senyora.

    33     Senyor dels cells, qui per mara us honora,
    34     honor vos fa danant tot ço que us alta;
    35     alt es molt bo com subdit s’entrenyora;
    36     antrenyor sent, car d’aquels no·s desalta;
    37     desalt es fort com lur cor no·s inclina;
    38     inclin se prest, feu ho, nostr’Atvocada;
    39     advocat ple de pietat sagrada,
    40     segrat fet mir, si tal absença fina.

    41     Ffi de tots mals, clara stela marina:
    42     marin guovern, per Trinitat amada,
    43     amat ajust de la reyal casada,
    44     casat aci feu vagam font divina.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 250.

 

Incipitario di Joan Fogassot
Indice degli autori

Rialc