Rialc
Rao 67.7

            Joan Fogassot


    1      Ploren mos ulls lagremes no lensants;
    2      mon pobre cor se vol vestir de dol:
    3      defores riu e dins escletar vol,
    4      crida grans crits, cruels, sanglotejants;
    5      algu no l’hou ne li done conort;
    6      en tal punt es, que ja no sab que·s fa;
    7      al pas lo veig totalment de la mort;
    8      aydau, donchs, tots! Altrament, ell se·n va.

    9      A, que dolor inestimable ha,
    10     no trob’algu qui·l vulle emperar!
    11     Pensar podeu si·s deu mes esmeyar,
    12     car l’esperdut james ne levara.
    13     Tant fort nafrat se sent, e no es vist,
    14     que pert l’esforç, ja ’s tot abandonat,
    15     veu se perdut, del tot sta ja trist:
    16     aydau, donchs, tots al cor desbaratat!

    17     E no u deu fer, que·s tropie lunyat
    18     de tot son be ple de perfeccio.
    19     Senyors, jo us prech tots ab affeccio,
    20     del pobre trist, ajau ne piatat,
    21     plorau ab ell, vullau li fer honor,
    22     car a cascu pot seguir tal jornada;
    23     planyeu ab ell la sua fort dolor:
    24     aydau, donchs, tots ab pensa no lassada.

    25     Si fos ben sert hon sera sa posada,
    26     lo seu conort li fore molt pus prest;
    27     mes tant no ffa, no·n pot entrar en sest,
    28     d’on li roman la nafra ’ntuxeguada.
    29     Al deu d’amor, amants, ab humils prechs
    30     de part de tots vos prech vullau trametre
    31     un misatger, lo qual ab grans gemechs
    32     li porte prest tal piadosa letra.

    33     O deu d’amor, pus as volgut permetre
    34     qu’ab favor gran de tan galant senyora
    35     ffos aquest cor, qui ten fort s’entrenyora
    36     ab raho tal que·s deu per tots admetre,
    37     de ta merce li vulles consentir
    38     que dins breu temps ell sie sert del loch
    39     hon pendra port, d’aço·ns vulles hoyr:
    40     tots te·n pregam placie·t dir nos «hoch».

    41     Anemorats, no us vullau may jaquir
    42     de soplicar, car lo flamejant foch
    43     es ences ja, hon veureu prest morir
    44     lo trist de cor, si veu perdut son joch.

    45     Mes de millor, vullau lo prest gorir:
    46     bestant hi sou, en ço dubt’ell molt poch;
    47     pus leyalment vos vol tostemps servir,
    48     ab titol just feu per vos port lo groch.

 

 

 

Ed. Francesc Gómez, Rialc 2000. In corso di stampa in microfiches per Els Cançoners catalans medievals, Fundació La Caixa - Seminari de Filologia i Informàtica, Universitat Autònoma de Barcelona.

Ms.: N. || 12 l’esperdut] lesperdit. — 22 seguir] segir.

 

Incipitario di Joan Fogassot
Indice degli autori

Rialc