Rialc
Rao 67.1

            Joan Fogassot


La seguent obra es stada feta per la preso del illustre senyor Don Karles fill del serenissim senyor en Johan segon rey de Arago qui essent a Leyda presona lo dit fill seu e·l feu star pres al castell de Morella. Empero per los fels cathalans de la dita preso fo desliurat segons devall se segueix. 

           Romans

    1      Ab gemechs grans, plors e suspirs mortals
    2      senti les gents dolre·s per les carreres
    3      plasses, cantons, en diverses maneres,
    4      los ulls prostrats, stan com bestials;
    5      dones d’estat viu star desfressades,
    6      lagrameiant e batent se los pits;
    7      los infants pochs criden a cruels crits
    8      Vehent star lurs mares alterades,
    9      «O trist de mi! Quin fet pot esser aquest?
    10     De quant ença sta ’xi Barchalona?»,
    11     l’arma ’b lo cors de cascu se rahona.
    12     Acte semblant no crech may sia lest,
    13     car de lurs ulls diluvi gran despara
    14     d’ayga tan fort que per terra·ls decau.
    15     «Ay! qu’es asso, germans, dir me vullau».
    16     Tots stan muts e garden me ’n la cara.
    17     Creix ma dolor per tal captaniment
    18     e de plorar los fiu prest companyia;
    19     molts esforçats perden la homania,
    20     e cascu diu, gemegant e planyent:
            O vos omnes, qui transitis per viam: attendite et videte si est dolor sicut dolor meus.

    21     Estant axi ab desig molt extrem
    22     d’esser fet cert d’una feyna ’xi trista,
    23     una galant, ab animosa vista,
    24     lo pas cuytat, per lo born venir vem.
    25     L’abit seu es una curta marlota
    26     cusida mal, d’un negra drap e gros;
    27     de bells cabells, per espatles e cors
    28     tots escampats, portava molt gran flota.
    29     Del drap ja dit per son abelliment,
    30     sens null perfil, portava la gonella,
    31     hon brodat viu: «Lo mon Fama m’apella»,
    32     de fil tanat ab letres rudament.
    33     Sonave fort una soberga trompa,
    34     qui de molt luny se podie scoltar,
    35     pronunciant ço qu’ella deya clar,
    36     cridant, ploran: «A part, a part la pompa,
    37     poble devot, de gran fidelitat!.
    38     Pres es aquell qui feya per empresa
    39     lebres humils, apartats d’altivesa,
    40     ab lo sant mot qui tant es divulgat:
            Qui se humiliat exaltabitur».

    41     Hoit aço, perdi los sentiments
    42     per mes spay que dir un paternoster;
    43     puys digui: «Las!, del princep ho diu noster,
    44     tant desijat per infinides gents».
    45     Apres pensi que no era possible
    46     semblant senyor e<sser> deslibertat.
    47     Mas esser ver per tots m’es affermat,
    48     dient que molts n’an avis infallible
    49     per alguns seus affectats curials
    50     qui narren com en Leyda feu la presa
    51     lo senyor rey, ab furor molt ençesa,
    52     qui certament es informat de fals;
    53     e que no te lo princep sperança
    54     sino en Deu en lo gran Principat,
    55     e ’n l’excellent Barchalona ciutat
    56     per fer tornar la tampesta bonansa;
    57     e qu’exi ells, deserts e desviats,
    58     van dispargits e serquen medicina,
    59     ans que lo cors l’arma lexa, mesquina,
    60     com a perduts e del tot desperats.
            Quoniam relicto illo <omne>s fugierunt.

    61     <E p>er sentir lo fet com <es> passat,
    62     <so>bres dolor mon sperit <s’en>flama;
    63     <e, c>ongoxos, segui la dita <Fam>a
    64     coses dient d’estrema pietat:
    65     com, a l’exint de Leyda, certa hora,
    66     molt fort gardat lo princep dessus dit,
    67     no l’es permes s’acost gran ni petit;
    68     sens sparons va ’b la reyna senyora;
    69     mas entre·ls peus de mules e rossins
    70     molts servidors, ab voluntats exçesses,
    71     l’ixen planyent, de plors fetes grans messes,
    72     atterrats tots com a perduts mesquins;
    73     als quals, voltat, dix: «Servidors e frares:
    74     ffet es de mi», degotants los ulls seus,
    75     «Ja mes no us puch mantenir, devots meus;
    76     tornau vos ne a casa vostres pares».
    77     D’on ploren tots, homens, dones, infants;
    78     no sce cruel, si ’n raho comunique,
    79     per tal parlar, qui breu vida·l judique,
    80     no li rompes lo cor vists los cridants:
            Domine, dic nobis, qui sequti sumus te, quid nobis erit?

    81     A quin novell, a tots los servidors
    82     ffou lo donar d’axi ’marga licença!
    83     Pensau ab qual trist gest e continença
    84     se parten d’ell los fahels seguidors:
    85     uns d’una part, altres d’altra, se·n tornen,
    86     plorant, planyent lur princep e senyor,
    87     molt contristats, plens d’estrema dolor,
    88     que sol un punt no folguen ne seiornen;
    89     esta pensant cascu incessantment
    90     lo cas cruel, congoxos, molt orrible,
    91     la gran furor rigorosa, terrible,
    92     ab qu’era fet tal apresonament;
    93     d’on ja tot hom leva balanç e suma
    94     que·l dit senyor es molt prop de la mort.
    95     Deffall lo seny, lo saber e conort,
    96     d’ira lo foch per totes parts tal fuma.
    97     Mas no·l lexa en tots aquests affers
    98     lo tant privat e volgut Vilarasa,
    99     qui per carrers, plasses, camins e casa
    100    sempre·l segui, cullint tot lo proçes;
            ille autem sequebatur eum a longe.

    101    De continent, rabut aquest avis,
    102    lo Principat fael de Cathalunya,
    103    qui satisfer al degut may se lunya,
    104    hac provehit promtament sens divis:
    105    al rey senyor tramet grans ambaxades,
    106    per subvenir a tal necessitat,
    107    e semblant fa cad’universitat.
    108    Cavalquen prest, ti<ren> a grans jornades
    109    los reverents, egregi, magniffichs
    110    ambaxadors, nobles e honorables,
    111    de tots estats, hon van molt concordables,
    112    d’esforç viril no mostrant se menichs.
    113    Hoyreu, donchs, a una veu lo poble,
    114    plorant, cridar: «No muyr al bon senyor!
    115    No y plangam res! Conega nostr’amor!»
    116    Aço dient ab cor devot inmoble:
    117    «Suplicau ne la reyal magestat,
    118    offerint vos star ne a l’esmena!
    119    Purguem ho tots, e no·n port ell la pena,
    120    si de null fet pot esser inculpat.
            Hic enim est salus et resurrectio nostra per quem salvati et liberati sumus».

    121    <Dir so constret un tan extrem voler
    122    ences en> tots habitants <de la terra>
    123    <vers dit> senyor; e no <crech que> ma n’erra
    124    <divinal>do esser molt <vertader>.
    125    <Los> monastirs e les <esgleyes> totes
    126    <ffan>proffessons molt be, devotament;
    127    lagramaiant, Deu preguen humilment
    128    que les presons del princep sien rotes.
    129    Homens d’onor e tot lo popular,
    130    dames galants e les altres comunes,
    131    qui ’n aquest fet se mostren totes unes,
    132    lexen a part l’uffanos abillar!
    133    Cessen tots jochs! Cessen les alegries!
    134    Cessen dansars! Cessen tots los delits!
    135    De plants e plors tots estam molt fornits,
    136    Deu suplicant, dients grans latenies!
    137    Semblant tristor no·s viu en negun temps.
    138    Encortinats <veig estar> los retaules.
    139    O, mala sort, e quin <joch> nos entaules!
    140    Tristor e dol han vuy favor ensemps.
            Et ex illa hora tenebre facte sunt super universam terram.

    141    No passa molt fou rabut un correu,
    142    prest e volant, espatxat en Ytona,
    143    dels legats dits, rames a Barchalona
    144    als diputats, d’on fem lahors a Deu,
    145    letres portant, ab les quals avis feren
    146    viu e dispost es dit princep senyor;
    147    e que molt be, no mostrada rigor,
    148    lo senyor rey e la rayna·ls raberen;
    149    e qu’era ver, apres fou suplicat
    150    per ells del fet a la reyal presença,
    151    los fou respost ab plasent continença
    152    rametent los <a la me>stra ciutat;
    153    e mes avant, com la senyora reyna
    154    molt decentment a pres lo lur venir,
    155    offerint se de bon cor subvenir
    156    ab ells esens a la predita feyna;
    157    e visitat per ells lo princep dit,
    158    confortants lo en manera deguda,
    159    mes se ’n lurs mans, demanant lur aiuda;
    160    cascu li diu aquin son sperit:
            Etiamsi opportuerit me mori tecum non te negabo.

    161    Apres que fou lo rey ab son stat
    162    junt en la gran e farta Seragossa,
    163    los cathalans fan lur deguda cossa
    164    per obtenir del princep libertat.
    165    Suplicant na la reyal excellença
    166    com se pertany de bons <e fels vassalls>,
    167    <molt humilment, de paraules ab talls
    168    apunctants be, composts ab> providença,
    169    deduhints hi l’<escampa>ment de sanch
    170    gran e soberch, p<er la> gent cathalana,
    171    seguint los reys per tanta part mundana,
    172    ffet no duptant morir ab cor molt franch
    173    houen resposts de l’alta senyoria
    174    com lo seu fill es trobat en error
    175    molt greu e fort, d’on mereix desonor,
    176    e qu’a merçe pendra ja no·l poria.
    177    Repliquen li, supplicant virilment,
    178    per gran que fos la filial offensa,
    179    maior es molt l’alta reyal clemensa,
    180    de que, us fas vot, se diu palesament:
            In omnem terram exivit sonus corum et infines orbis terre verba corum.

    181    Recorregam, donchs, ab devocio
            . . .

 

 

 

Ed. Liliana Cirillo, Roberta Macchione e Oriana Scarpati (basata su un solo ms., mutilo), Rialc 2001.

Ms: p, cc. 176r-178v. || Le parti illeggibili del codice sono integrate da J tra parentesi uncinate.
Lezioni di p corrette con J (e N):
24 venir vem] viu venir. 54 gran] bon. — 76 casa v.] casa de v. — 118 vos] nos. — 105 al] el. — 173 houen] hoyren. — 175 greu] gran.

Torna all’edizione di riferimento: 67.1.
Vedi anche altra edizione complessiva di tre testi sulla prigionia, la liberazione e la morte del Principe di Viana (67.1, 67.5 e 75.1).

 

Incipitario di Joan Fogassot
Indice degli autori

Rialc