Rialc
Rao 60.8

            Bernat Fenollar


    1      Ja los grans rius de vostres bens corrien
    2      ans que·ls parents vençuts fossen en guerra,
    3      ni condemnats, que les dones parrien
    4      ab gran dolor, y tots penant morrien
    5      cendra tornant en pena de tal erra.
    6      Mas tals dolors vos may haveu sentides,
    7      Verge ’xcellent, ni fos en tal conflicte,
    8      ni vostres carns james foren podrides,
    9      ans dignament al cel son transferides.
    10     Donchs no us conpres lo general edicte,
    11     e no tenint de tals penes effecte,
    12     causa no y ha d’original defecte.

    13     Si vos, hi·l Fill vestis, fos d’una manta,
    14     y apres la mort no pogue ser infecta,
    15     ja menys vivint vostr’anima tan sancta,
    16     puix que lo cos porta divina planta,
    17     devia ser per colpa may dejecta.
    18     Car si us fos gens, aquell instant serieu,
    19     del Fill absent, vassalla del diable.
    20     Com se pot fer, vos sola que devieu
    21     rompre·l seu cap, a vos, que tant valieu,
    22     l’agues romput aquell tan detestable?
    23     Creure no·s deu vos haja may jaquida
    24     lo Qui vos may dexas en mort ni vida.

    25     Los angels bons, perque lavors cregueren
    26     devia Deu pendre carn per tots rembre,
    27     foren remuts que ’n culpa no caygueren,
    28     mas preservats tal gracia tengueren,
    29     que may apres pogueren culpa tembre.
    30     Donchs vos, de fe que sobre tots fos plena,
    31     digna vestint lo Verb de carn humana,
    32     be meritas la culpa no us offena
    33     de tal peccat, puix fos la pura mena
    34     d’on, pur com l’or, Deu humanat emana.
    35     Si·ls angels, donchs, remuts, tan dignes foren,
    36     vos sobre tots, a qui los cels honoren

    37     Lo Precursor, dins lo clos de sa mare
    38     sanctificat, usa de conexença,
    39     com, donchs, en res ab vos no s’acompare?
    40     No sols tal do rebes de l’etern Pare
    41     mas d’altre dot major vos feu valença.
    42     Y axi com d’ell, portant lo dins lo ventre,
    43     Elisabet romas tostemps alegra,
    44     y de vos mes sent’Ana, que ’n lo centre
    45     digna us tengue, perque res trist may entre
    46     en pura neu de macula tan negra.
    47     Car si defalt te vostra digne pasta,
    48     la plenitut de gracies vos guasta.

    49     Ni·l gran sent Pau vos ha pensat offendre,
    50     ni·ls sancts doctors en ses paraules dites.
    51     Vist lo per que ni ’n que·s volen estendre,
    52     rahons semblants no·s deuen pas entendre
    53     al seny que fan mas pel que son escrites,
    54     que·l mon lavos d’un tal parlar fonch causa
    55     lo crim provant que per molts se negava.
    56     Mas yo no crech que ’n vos hajen fet pausa,
    57     e si u han fet, vist ara lo que u causa,
    58     aldre cascu diria si tornava.
    59     Per ço Sist quart, papa de recordança,
    60     offici·n feu donant hi perdonança.

    61     Car sent Johan pogue solament caure
    62     venialment com la Scriptur’aferma,
    63     los ignocents, l’original contraure,
    64     y del mortal, los apostols retraure
    65     Jhesus volgue quant los dona la ferma.
    66     Si, donchs, aquests reme de tal manera,
    67     qu’entre·ls elets gran privilegi tenen,
    68     per que porteu sobre tots cimera,
    69     ans de crear, a vos reme primera,
    70     y preservar de quants peccats nos venen.
    71     Y axi remut si no us hagues, senyora,
    72     Redemptor cert universal no fora.

    73     Entre los nats, com Jhesucrist explica,
    74     no s’es levat major que lo Batista,
    75     hi pus major a vos Deu glorifica
    76     que tots los sancts, mostra que no s’aplica
    77     l’auctoritat a vos gens ni us contrista,
    78     que si ’n tal crim fosseu com tots cayguda,
    79     vos principal foreu major levada,
    80     mas perque fos per Deu ans prevenguda,
    81     no sols pogues no dar semblant cayguda
    82     mas poch ni molt nenguna ’ntropeçada.
    83     Y axi us honra lo Fill, segons podia,
    84     com vos pertany, humil verge Maria.

    85     La puritat que·l Fill ha retenguda
    86     prenent la carn de vos, immaculada
    87     mare sens par, purament concebuda,
    88     vos altament en la sua venguda
    89     fos Montjtuich que l’aveu senyalada,
    90     significant a Qui tot pur venia
    91     que per senyal respondre li devia.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 491.

È la risposta al llibell III dell’Obra de la Sacratíssima Concepció di Ferran Díeç (cfr. 49.8).

 

Incipitario di Bernat Fenollar
Indice degli autori

Rialc