Rialc
Rao 60.23

            Bernat Fenollar


    1      Vostres goigs ab gran plaer
    2      cantarem, Senyora mia,
    3      puix que vostra senyoria
    4      es la Verge del Roser.

    5      Deu planta dins vos, Senyora,
    6      lo Roser molt excellent,
    7      quant vos feu merexedora
    8      de concebre·l purament,
    9      donant fe al missatger
    10     que del Cel vos trametia
    11     Deu lo pare, que volia
    12     fosseu mare del Roser.

    13     Del sant ventre produhida
    14     la planta del Roser vert,
    15     fos de angels circuhida
    16     hi servida ab gran concert;
    17     e resta pur e sancer
    18     vostre cos ab alegria,
    19     quant paris en la stablia
    20     lo celestial Roser.

    21     Com los Reys devots sentiren
    22     del Roser la gran odor,
    23     ab l’estel ensemps partiren
    24     per adorar lo Senyor;
    25     e trobaren cert lo ver,
    26     de Balaam la profecia,
    27     com vostra merce tenia
    28     en los braços lo Roser.

    29     Gran delit vos presentava
    30     vostre Fill ressuscitat,
    31     ab cinch roses que portava
    32     en les mans, peus y costat;
    33     per les quals lo Lucifer,
    34     qui dels sants l’infern omplia,
    35     fon robat en aquell dia
    36     que flori lo sant Roser.

    37     Reparada la gran erra
    38     de Adam per mort cruel,
    39     trasplantat fon de la terra
    40     lo Roser alt en lo Cel;
    41     e pujant ab gran poder,
    42     lo partir no us entristia.
    43     contemplant Deu com rebia
    44     ab gran goig lo sant Roser.

    45     No fon de menor estima
    46     lo goig de l’ Sperit sant,
    47     quant vingue de l’alta cima
    48     en vostre collegi sant;
    49     e raga aquell planter
    50     que lo gran Deu elegia,
    51     per estar en companya
    52     del celestial Roser.

    53     Vostra vida acabada,
    54     lo major dels goigs sentis,
    55     com a Deu fos presentada
    56     triumphant en Paradis,
    57     qui, Senyora, us volgue fer
    58     del gran ort que posseya,
    59     collocant vos hon devia,
    60     sots la hombra del Roser.

    61     Donchs, puix vos donau loguer
    62     als de vostra confraria,
    63     preservau, verge Maria,
    64     los confrares del Roser.

 

 

 

Ed. Marià Aguiló, Cançoneret de les obretes en nostra llengua materna més divulgades durant los segles XIV, XV i XVI, Barcelona, s.e., 1900, s.p.

 

Incipitario di Bernat Fenollar
Indice degli autori

Rialc