Rialc
Rao 60.21, 60.21a, 60.21b

            Bernat Fenollar


Mossen Fenollar loant e emologant la sentencia

    1      Tals son los plets que vencen son optat
    2      beneyt aquell aqui la sort aserta
    3      puix que tant be la stela m’ha portat
    4      Josef me fas en rehebra la oferta
    5      tots temps sabent maleyna qui no hi veu
    6      cregui que·ls ulls que com a ver dehuen
    7      per ço·ls prengui vist tant lo poder seu
    8      que·l cor no·s dol del que los ulls no veuhen.

    9      Los ulls fan cert lo breu ser conegut
    10     mirant primer la bella continença
    11     a l’enfornar se fa·l pa jeperut
    12     e de tot fet gran part es qui comença
    13     aquell privat que·l rey mira sovent
    14     mostra en lo cor que mes amat seria
    15     sino mirant amor seria perdent
    16     donchs per mirar aquella s’encendria.

    17     D’aquest pertret la obra que se·n fa
    18     ab fonament lo riu no la s’enporta
    19     tal es ma part que si vuy so dema
    20     conaxereu lo perdre no comporta.
    21     Donchs ab reho l’estel de l’alba clar
    22     ha sobre·ls ulls donat la influencia
    23     e si los tres se volen apellar
    24     regraciant yo loe la sentencia.

    25     Ni lo meu dir fa consequencia,
    26     ni vull vostre benivolencia,
    27     gens alterar
    28     ans mesqui vos may sera Fenollar
    29     manar podeu
    30     majorment ara perque·m veu
    31     galant carner
    32     ofir vos bens y quant puch fer
    33     ab voluntat
    34     puix reste tan illuminat
    35     de la estela
    36     que veig de nit sensa candela
    37     ab egual tranch
    38     segur en pla com en barranch
    39     d’entropassada,
    40     que tant ma part es reparada
    41     per bon juhi
    42     que manxes, forçes ni flori
    43     cuytar no poden
    44     e fins que veen tots temps roden
    45     los amadors
    46     senyal que·l veure fa socors
    47     e fins que veen tots temps roden
    48     los amadors
    49     senyal que·l veure fa socors
    50     en tal bastida
    51     per tal sguart e favorida
    52     dels ulls fa força
    53     per quant so cert no viu alorça
    54     e fets d’amor
    55     ans a tals cants ells fa tenor
    56     tan concertada
    57     que musica no pren durada
    58     d’hon ella fall
    59     aixi la vista si defall
    60     lo foch s’apaga
    61     e pur colgat si tant s’amaga
    62     que no·l vejau
    63     sentreu que poch vos scalfau,
    64     aço es provat,
    65     lo que no fa quan descolgat
    66     a ull se mostra;
    67     e pus experiencia demostra
    68     tant manifest
    69     que no·n fretura mas d’aquest
    70     fer argument
    71     e hon que·l cech e lo absent
    72     per sols report
    73     puguen d’amor encendre foch
    74     que cremara
    75     flames per ço no alçara
    76     per gran que sia,
    77     no·s prenga donchs a felonia
    78     lo meu guanyar
    79     ni per aquell vullau pensar
    80     engan algu
    81     car no es or tot lo que luu,
    82     ni ver lo fals
    83     aguayts son falsos e grans mals
    84     los de la enveja
    85     yo prech a Deu que may lo veja
    86     si sobornat
    87     yo se lo jutge ni pregat
    88     guanyar me fes
    89     ans per ventura fora mes
    90     d’altri content
    91     maspus ma sort me ve, al vent
    92     yo done veles
    93     pregant a Deu de tals esteles
    94     me do la llum
    95     perque sovint senta lo fum
    96     de bona dita.

    97     Nostra amistat tant bon grat yo excite
    98     e tal virtut es d’ella lo govern
    99     que refredar no·s pot per gran ivern
    100    qual es mon cor la ploma us recite
    101    sia que·s vol puix vostra amor no perda
    102    poch es lo guany a vosaltres perdent
    103    ni per mon dir cesseu a vantament
    104    que goig es meu cascu n’haja a s’esguarda.

 

 

 

Ed. Francesc Pelagi Briz, Llibre del Jardinet d’orats, Barcelona, s.e., 1868, p. 84.

 

Incipitario di Bernat Fenollar
Indice degli autori

Rialc