Rialc
Rao 58.1

            Bernat Estruç


    1      Poch repos sent qui parteix arribant
    2      car es treball qui may no determena
    3      e seu yo be car no gens reposant
    4      vengut parti comensant nova pena
    5      tostemps camin que·s vulla que yo fasse
    6      e no desig la fi del caminar
    7      si be y pensau conexereu que maça
    8      es gran dolor aquesta qui la passa
    9      car arribat no sap hon deu posar.

    10     No vaig a peu mas sobre un carro gran
    11     molt rich e bell hon mals e bens se donen
    12     vuyt cavalls grans tostems vogir lo fan
    13     ab dotze richs animals que y hordonen
    14     quatre senyors contraris naturals
    15     fan dins aquell natural actio
    16     e son creats ab virtuts axi tals
    17     que tots ensemps dels cossos corporal
    18     ells son factors e la destructio.

    19     Trenta tres anys anat he ab plaer
    20     delitant me en mirar les pintures
    21     lo gran treball non paria tant fer
    22     ne axi poch les tenebres escures
    23     e la honor hutil era girat
    24     e los delits sensuals tant cerquava
    25     que del verbe me so tostemps lunyat
    26     creent aquell qui·m consella peccat
    27     descomplaent lo qui be·m consellava.

    28     En aquell temps que axi yo·m delitava
    29     en vanitats desponent lo meu temps
    30     yo conegui cascu molt desijava
    31     haber renom delit honor e bens
    32     no viu negu qui volgues por virtut
    33     sosfferir mal ni passar vida mala
    34     com me recort que d’amos fuy vençut
    35     veig me en tal punt que so quasi perdut,
    36     porque suplich aquell qui pot que·m vala.

    37     Trist dolor es me trob per cansament
    38     tant que no se hon ma anima atura
    39     en negun loch sino en lo que es absent
    40     pot reposar ni yames se asegura
    41     car yo no trob que·m puga restaurar
    42     de perdre·m tot seguint aquesta via
    43     hoyt he dir qui be·s vol apartar
    44     de viure mal lunyant se de peccar
    45     deu esquivar malvada companyia.

    46     Tant me trob las de aquest gran moviment
    47     que desig molt anar a peu un dia
    48     molt tinch lo cors torbat l’enteniment
    49     e devallant del carro posaria
    50     mas ser no·s pot car los fats me fadaren
    51     en aquell jorn hora e punt que fui nat
    52     un jou pesat en lo coll me posaren
    53     la hon me trob ya lavors mi ligaren
    54     e sens la mort no·n puch esser levat.

    55     Donchs forçat es que ma vida axi pas
    56     pus los meus mals me condamnen a pena
    57     gran remey ha qui pot tornar atras
    58     mes yo no puch aixó pres ab cadena
    59     sentensiat me veig eternalment
    60     spay sol he tres dies de defenca
    61     valer no·m pot res passat ni present
    62     si donchs vos no qui sou pus respiandent
    63     que los cherubins e teniu mes potensa.

    64     Vos me podeu rametre lo passat
    65     en lo present guardar la mia vida
    66     vos me podeu haver prest defençat
    67     car lo poder vostre no es ab mida
    68     gran sou donchs vos mes no gens argullosa
    69     per que prostrat als vostres peus me pos
    70     clamant merce a vos tant gloriosa
    71     vullau me hoyr pus sou tant piadosa
    72     que tots los trists en vos troben rapos.

    73     Vos mare sou de aquell infant Jesus
    74     qui es ver Deu lo qual vos elegi
    75     per temple seu volent dins vostres murs
    76     star cert temps sens que no se·n parti
    77     gran dignitat es aquesta Senyora
    78     que vos hagues triada fos del mon
    79     vos me aiudau voleu me vos tota hora
    80     qui dels mesquins sou la defenedora
    81     car lo peccat a mi tot iorn confon.

    82     Per un peccat les portes se tancaren
    83     de aquell tan alt regne celestial
    84     per que habitar en infern tots anaren
    85     los iusts morint del linatge humanal
    86     mas vos l’obris ab una clau secreta
    87     que us comana reyna l’espirit sanct
    88     car conech vos mes que totas perfeta
    89     y en lo començ Deu vos habia eleta
    90     per mare d’ell qui·s feu petit infant.

    91     Vos derrocas los murs de la ciutat
    92     Hon es plor, dol, tenebres e dolor
    93     vos li tolgues tota la potestat
    94     a l’enemich e diable matador
    95     vos ne tragues de bons multitut gran
    96     qui per tostemps voy eren condeinnats
    97     vos hi tancas per los qui be viuran
    98     e lexas hi loch per los qui mal firan
    99     donchs per vos som en libertat tornats.

    100    lo vostre cors es casa de virtut
    101    temple sagrat palau de gran altesa
    102    vos nos haueu a tots dada salut
    103    qui per peccat la mort haviem presa
    104    vos lo nodris lo nostre redemptor
    105    dels vostres pits tira la sua vida
    106    a vos se deu dregar tota lahor
    107    e qui no u fa no us ha deguda amor
    108    donchs sol a vos la anima mia crida.

    109    Crida merçe, merçe merçe me haiau
    110    car molts peccats me tenen subiugat
    111    los peccadors verge vos endressau
    112    donchs valeu me no m’haiau oblidat
    113    los vostres hulls de amor e pietat
    114    sol que yo ves fossen girats vers mi
    115    sobtosament seria de peccat
    116    de mals affanys e de penes lunyat
    117    per vostre sguart que per mos mals perdi

    118    Aquest senyor tan gran que vos portas
    119    he yo cregut no he com fer daguera
    120    avent tal fe que sens ell me lunyas
    121    altre de mal qui venir me poguera
    122    perque us confes lo meu estrem peccat
    123    malvada error e gran defalliment
    124    aiudau me, mare del gran legat
    125    de mes dolors haiau vos pietat
    126    qui restaurar me podeu solament.

    127    Abans del part verge ereu e pura
    128    en lo part verge no us corrompes
    129    apres del part pus verge criatura
    130    fos car parint mes puritat prengues
    131    dignitat gran es aquesta segona
    132    que us dona deu sobre tota natura
    133    a qui be u creu e us ama ell perdona
    134    no gens duptant com tal virtut se dona
    135    car tal secret sol en lo cel atura.

    136    perque fos tal en tot lo temps passat
    137    sou e sereu en lo sdevenidor
    138    vos suplich yo, en terra agenollat,
    139    haiau merçe de la mia dolor
    140    cast no so stat mas en tot desonest
    141    prenent delits de la carn sens mesura
    142    yo·m penit donchs e mirant vostre gest
    143    tan resplandent sper que sere prest
    144    ben ajudat en la mia pressura.

    145    Reyna del cel, dels angels, sancts e sanctes
    146    sou possehint la gloria eternal
    147    honor vos fan los spirits bons tantes
    148    que en l’univers no·n pot trobar restal
    149    vos ordenau alt e baix en tot loch
    150    per dignitat que deu vos ha donada
    151    vos podeu fer del poch gran e del gran poch
    152    qui·s veu calfat del vostre amoros foch
    153    la anima te molt benaventurada.

    154    En tots mos fets de vos yo m’aparti
    155    altra molt mes que vos de mi amada
    156    donchs trist de mi com vos suplicare
    157    que m’aiudeu pus vos he obligada
    158    pena meresch per gran desconaxença
    159    e res de mi no·m pot yames valer
    160    ab cor senser se dreça a vos ma pença
    161    suplicant vos me perdoneu la offença
    162    car sens vos no·m val nengun poder.

    163    Gran pietat es la que habita en vos
    164    abundantment possehiu charitat
    165    vos remediau los mals dels peccados
    166    pregant per tots lo vostre fill sagrat
    167    vos restaurau de damnar los errants
    168    fent los venir vera contricio
    169    vos collocau en paradis los sancts
    170    donant a ells de les glories grans
    171    e als delats feu fer remissio.

    172    No piados mas als vençuts cruel
    173    en tot lo temps de ma vida so estat
    174    los pobres trists han trobat en mi fel
    175    nunqua negu troba en mi pietat
    176    yo no meresch vos me degau hoyr
    177    car so vexell ple de tota sutzura
    178    mas perque volgue lo vostre fill morir
    179    per los peccats dels peceadors delir
    180    haiau de mi vos gloriosa cura.

    181    Nunqua nengu les vostres dignitats
    182    por recitar ne benediccions
    183    los majors bens vos son abandonats
    184    no pot donchs dir per humanes rahons
    185    tot aço vos vench per portar lo senyor
    186    de tot lo mon qui us alegra aquell dia
    187    que·l concebes fent vos tanta de honor
    188    que no sera mes ne fonch major
    189    com vos hagues ensemps ab alegria.

    190    Un altre goig hagues assenyalat
    191    com visitas vostra sancta cosina
    192    car ella vos dix que lo fruyt per vos port
    193    era benehit e tot obra divina
    194    per sanct joan lavors fonch adorat
    195    agenollat al ventre de sa mare
    196    ell conech be que deu ser e incarnat
    197    en vos qui sou neta de tot peccat
    198    gloria gran vos dona Deu lo pare.

    199    Apres hagues altra felicitat
    200    con fou vengut lo terme que ser deu
    201    car vostres hulls veren que de vos nat
    202    fou lo senyor qui es eternal deu
    203    si dar pogues lo mon contentament
    204    certes lavors complidament l’agueren
    205    mas no y ha res qui acabadament
    206    nos do repons en la vida present
    207    car si ver fos a vos no·l perdereu.

    208    Altre n’agues ab estrema alegria
    209    quant ves Jesus per los angels honrat
    210    gran goig hagues lavors verge maria
    211    car per ells fonch per ver deu adorat
    212    ell vos crea e vos l’aveu portat
    213    pare es de vos e vos de aquell mare
    214    misteri es que Deu s’a reservat
    215    tot quant vol pot la sancta trinitat
    216    per que sens pus en tot crech yo susare

    217    Adorat fonch per los tres reys d’orient
    218    significant granesa de senyor
    219    alegre fos molt sobiranament
    220    car cascu d’ells li feu molt gran honor.
    221    or y ensens, mirrha li presentaren
    222    assenyalant que ere rey dels potents
    223    deu ordena que la via mudaren
    224    perque lunyats foren com se·n tornaren
    225    del rey que feu morir los innocents.

    226    Apres lo ves per Simeon propheta
    227    magnificat molt sobiranament
    228    car ell conech la persona perfeta
    229    e per ço feu aquell psalm excellent
    230    si ell pogues sens pus haver callar
    231    lo goig en vos durat haguera mes
    232    mas iesu christ li havia manat
    233    que prophetant digues la veritat
    234    per qual plaer en poch espay perdes.

    235    Encarase que molt vos alegris
    236    hayent un goig gran sens tota mesura
    237    com jesu christ hayent perdut
    238    estrels jueus vencent lur horadura
    239    esser no pot negun delit major
    240    com es aquell qui ve de anuig cançat
    241    car los plaers qui·ns venen sens dolor
    242    senti dabans per alguna temor
    243    no·ns poden dar molta felicita.

    244    Perque dels grans de tots quant vos n’agues
    245    me par aquest vivint vostre fill car
    246    yo no·ls dich tots car d’altres ne prenguy,
    247    assenyalats com del resuscitar
    248    saber huma ni enteniment creat
    249    no basten a dir los bens que dats vos foren
    250    no·s pot estimar vostra gran dignitat,
    251    ni menys pensar la suma sanctedat
    252    per que mos senys humilment vos adoren.

    253    Feu me donchs vos pus sou font de delit
    254    be delitar en pensar vostra gloria
    255    feu me tenir lo dia e la nit
    256    a vos present en la mia memoria
    257    car molts peccats me tenen cativat
    258    no lexant me de vos sols recordar
    259    tostemps en vos he yo molt confiat
    260    per que us suplich lo meu molt gran peccat
    261    mare de Deu ne fassau perdonar.

    262    Yo·m torn a vos reyna de continent
    263    penedint me de tot lo que he fet mal
    264    yo·m torno a vos susara de present
    265    volent tenir la vida qui mes val
    266    aqui us volgue e us crida de bon cor
    267    vos aiudas e yames no fallis
    268    yo us crit e us clam ab estrema fervor
    269    mudau me donau me vostra amor
    270    car per mos mals molt ha que m’avorris

    271    Una dolor he legit que passas
    272    quaranta jorns apres hagues parit
    273    com jesu crhist al temple vos portas
    274    alegrarnent com ya damunt he dit
    275    car simeon vos dix aquell seria
    276    coltell agutd e molt punyent dolor
    277    qui la anima vostra travessaria
    278    perque us passa tota aquella alegria
    279    e torna trist en estrem vostre cor

    280    Altra dolor gloriosa sentis
    281    com de bethleem per temor fos partida
    282    de aquell malvat herodes e fugis
    283    perque jesus no privas de la vida
    284    car vos sabes que matar lo volia
    285    e per so feu tants innocent morir
    286    car hague parer que axi no l’erraria
    287    tal passio vostre cor sostenia
    288    que per nengu no·s poria may dir.

    289    Apres com ach lo glorios dotze anys
    290    vos lo perdes cum sanct luch ho recita
    291    penes dolors passas tants de affanys
    292    que may la part menor seria dita.
    293    tres dies larchs ab treball lo sercas
    294    demananht lo als mes de los parents
    295    gran pena fonch aquella que passas
    296    fins que a ell plach que en lo temple·l trobas
    297    hon vence tots los doctors pus scients.

    298    Apres de aço los jueus lo prengueren
    299    lo glorios dels catius redemptor
    300    los grans escarns vergonyes, que li feren
    301    recitar los no·s deuen sens gran plor
    302    una roba de porpra li vestiren
    303    per escarnir la sua maiestat
    304    tapant sos hulls la cara li cobriren
    305    ab canya gran en lo cap lo feriren
    306    e deyan li si Deu es digues qui·t bat.

    307    Com los traydors bufeteiat l’agueren
    308    e cruelment los seus membres batuts
    309    en lo seu cap gran corona meteren
    310    de jonchs marins stremament haguts
    311    e veent lo vos tant cruelment tractat
    312    tot sangonos ab la creu que portava
    313    lo sentiment vos fonch tot arrapat,
    314    lo vostre por dolor l’ach travessat
    315    car conegues que la mort se acostava.

    316    Vos fos lavors de tota bens apartada
    317    e de tots mals plena complidament
    318    vos fos lavors dels malvats desonrada
    319    fins a la mort sentis doler punyent
    320    o ya pogues sclatar aquesta hora
    321    plorant per dol del mal que vos hagues
    322    pus no u puch fer ajudau mi senyora
    323    plor lo meu cor pus lo rostre tant plora
    324    donau me tristor del dan que vos prengues

    325    Altra dolor hagues e fonch sinquena
    326    quant ves jesus alt en la creu peniat
    327    e conegues la sua cruel pena
    328    ab tres grans claus que l’hagueren clavat
    329    lo vostre cor del cors surtir volia
    330    desijant molt poder li ajudar
    331    e conexereu cert que fer nos podia
    332    un mal tan fort vostra anima sentia
    333    que per negu nos poria stimar.

    334    Mirave us ell stant axi penjat
    335    mostrant vos lo gran mal que pass
    336    havent de vos tanta de pietat
    337    que ab rahons dolces vos aconortava
    338    mes vos mirant: la vista ya, cançada
    339    lunyant le d’ell la natural virtut
    340    tota salut vos havia dexada
    341    tota tristor vos havia aferrada
    342    tot bon remey vos havieu perdut

    343    Morir lo ves lo vostre fill amat
    344    morir lo ves lo nostre redemptor
    345    morir lo ves falçament condemnat
    346    morir lo ves ab leja desonor
    347    mal sobre mal pena no coneguda
    348    sens tot duptar verge lavors sentis
    349    la mort sens mort sobre fonch vençuda
    350    de penes grans vos fos tant combatuda
    351    que·ls bens del mon pera tostemps jaquis

    352    L’altra dolor qui us apassiona
    353    fonch con ell fonch de la creu desclavat
    354    un mal strany lo cor vostre passa
    355    com lo us trobas en los brassos posat
    356    tot cambiat era e sangonent
    357    tot sanchtrayt plagat e foradat
    358    vos lo abrassas molt dolorosament
    359    vos lo mullas ab lachrimes planyent
    360    cert vostre dol era desmesurat.

    361    De angels les tres gerarkies staven
    362    guardant aquell glorios cors sagrat
    363    reverentment tots a ell contemplaven
    364    magnificant la sancta deitat
    365    de part de deu tres dons grans presentaren
    366    a la anima sancta partint del cors
    367    e tres molt grans gracies demanaren
    368    lo que tots ells volgueren acabaren
    369    tan bens haurem si·ns volem d’ell repos.

    370    Altra dolor hagues qui fonch setena
    371    com vostre fill al sepulcre fonch mes
    372    de gran tristor la anima tingues plena
    373    no podent lo mirar ne veure mes
    374    lo vostre cors era debilitat
    375    vostre spirit quasi del tot mort era,
    376    vos fes un dol que tal no es trobat
    377    com ne prengues lo derrer comiat
    378    no fonch menor per esser la derrera.

    379    Dolgam nos donchs los qui volem salut
    380    plorem er dol de la verge tant cara
    381    plorem de cor car havia perdut
    382    lo seu car fill que es deu nostre pare
    383    dolgam nos he de les sues dolors
    384    car jesu christ per nosaltres mori
    385    dolgam nos he que per amar a nos
    386    sostengue grans mals escarns ad desonors
    387    lo mal pijor de tots vivint senti.

    388    O christians no·ns oblidem lo be
    389    que·ns feu jesus per l’amor d’el mateix
    390    o christians e serviam lo be
    391    car nunca fer podem so que·ns mareix
    392    no serquera plaers honors ni bens de cors
    393    car ell no·n volch abans se n’aparta
    394    vullam treballs squivem tot rapos
    395    lo fexuch feix posem al nostre dos
    396    car per avant ell nos satisfara.

    397    Be sabem tots que lo morir no s’escusa
    398    e som incerts de la hora que sera
    399    be sabem tots que deu vol qui be usa
    400    e avorreix aquell qui mal fara
    401    donchs com se fa que siam tan malvats
    402    tostemps mal cogitem e fassam
    403    los bens del mon no·ns tinguen obsegats
    404    apartem nos dels spirits malvats
    405    qui han delit com nosaltres errant.

    406    Tingam present lo iuy qui·s donara
    407    a tots quants som per jesus nostre deu
    408    tingara present aquell jorn qui vindra
    409    portant los claus açots corona creu
    410    car mostrara·ns les sues passions
    411    e com morint nos reserva de mort
    412    ell donara gloria gran als bons
    413    e los mals fasa metre dins en lo fons
    414    de infern ab plor hon sentiran pena fort.

    415    No y valran bens tenguts ab avaricia
    416    fama delits ni esser stat honrat
    417    no y valran prechs car la dreta iusticia
    418    se mostrara e no la pietat
    419    o trist de aquell qui sera condemnat
    420    no·s pot smar la sua gran dolor
    421    en foch ardent sera perpetuat
    422    yames sera un sol punt remeyat
    423    pensem hi donchs ajam ne molta por.

    424    Pensem hi donchs ara que·ns pot valer
    425    e no sperem la hora que·ns cridaran
    426    pensem hi donchs durant nos lo poder,
    427    car sens tardar los angels tromparan
    428    morran los vius tornaran vius los morts
    429    faltans lo temps que havem de penedir
    430    donchs fassara be satisfent nostres torts
    431    amem a deu sostenint penas forts
    432    perque morint nos lunyem de morir.

    433    Tingam cascuns tot ço que·ns es manat
    434    axi com diu nostra ley divinal
    435    e plenament serans perdonat,
    436    penedint nos ço que fet haurem mal
    437    recorregam ab gran devocio
    438    molt humilment a la verge maria
    439    que·ns vulla dar vera contrictio
    440    recaptant nos del seu fill perdo
    441    perque pugam caminar dreta via.

    442    Car sens haver la gracia de deu
    443    nengu no pot obrar be nenguna hora
    444    dona la ell a qui dispost hi veu
    445    ais altres no car mal ordenat fora
    446    per conseguent qui vol repos guanyar
    447    us iustament ab bona intencio.
    448    car ell no vol als bons yames negar
    449    abans li plau la gloria donar
    450    a qui contrit morra ab confessio.

    451    Si vols guardar tos actes de esser mals
    452    fes que de si ta obra sia bona
    453    e per semblant les intencions tals
    454    que temes Deus que lo manament te dona
    455    car si fas be e aquell ama lo fi
    456    e a bon fi faras la mala obra
    457    tu peccaras tostemps usant axi
    458    e com morras i seras trist e mesqui
    459    dins en l’infern havent lo teu recobre.

    460    Seguiam donchs perque no·ns desviem
    461    aquells passats qui sancts anomenam
    462    e los ferts d’ells primerament recordem
    463    perque tenir lo cami d’ells pugam
    464    vejam la mort e la vida que feren
    465    vejam si mals e treballs gran serquaren
    466    o si repos e mols delits prengueren
    467    perque usem com ells usar volgueren
    468    car molt amar a jesu christ mostraren.

    469    Tot jorn se lig que la vida dels sancts
    470    de aquets que dich que son en paradis
    471    fonch de treball plena de affanys tants
    472    que fer no·s pot tots negu los scrivis
    473    tots los delits corporals squivaren
    474    dels pus malvats se vehien perseguits
    475    ades la hu ab leja mort mataven
    476    e l’altre apres tan be lo alapidaven
    477    los dies lurs axi eren finits.

    478    Triumphen donchs aquests ab lo gran deu
    479    qui han per ell sofferta passio
    480    e con lo mal de aquells ere pus greu
    481    han maior grau de contentacio
    482    donchs que vols tu christia ple de mal
    483    direm ducats delits fama honor
    484    per que perdam la gloria eternal
    485    guanyant dolor en foch perpetual
    486    scuredat ab extrema fetor.

    487    Donchs pus sabem los actes qui·ns fan seure
    488    en paradis en l’alt loch de repos
    489    que devem fer sino fermament beure
    490    aquell veri qui mata nostre cors
    491    muyra lo delit muyra la cobejança
    492    muyren aquells qui maten l’espirit
    493    visca treball qui aporta confiança
    494    visquen dolors qui donen sperança
    495    que l’om sera ab jesu christ unit.

    496    Vullam menyspreus treballs scanis pobresa
    497    ab cor sencer mort e humiliat
    498    vullam usar de vera saviesa
    499    creent jesus qui·ns ho ha consellat
    500    no·ns alegrem mas haiam ne tristors
    501    com de aquests bens del mon som abundats
    502    e com serem honrats haiam temor
    503    car jesu christ en aquells fa honor
    504    qui per sa amor son molt vituperats.

    505    Semyoregem les dotze passions
    506    e serem forts prudents temprats e iusts
    507    no·ns embolquem en grans fets ni rahons
    508    e en son cas siam debils e muts
    509    nostre treball e negociajar
    510    sia perque haiam lo necessari
    511    car altrament nunqua nos porem lunyar
    512    de offendre a Deu e de tot iorn peccar
    513    e a la fi retrem tot lo inventari.

    514    Doble peccat e delicte comet
    515    aquell qui sab certament que deu fer
    516    car no curant del degut ell se met
    517    en mig del fang pus delit puga haver
    518    offen a deu deliberadament
    519    menyspreant lo poch stimant sa ira
    520    no ignorant quant li es desplasent
    521    nostre peccar ab ple consentiment
    522    tornant se brut al pijor tot se gira.

    523    Yo so de aquets car se que mes vedat
    524    ab manament e tot ço que dech pendre
    525    yo se de cert ab quins actes loat
    526    pot esser Deu e ab que·s pot offendre
    527    mes oblidant tot lo que fer daguera
    528    tostemps he fet contra sos manaments
    529    un delit sol per sa amor no perdera
    530    per temor d’ell de fer mal no stiguera
    531    mals son stats mos ferts e pensaments.

    532    Ara conech la mia malvestat
    533    ara conech la mia gran error
    534    ara conech lo mal fruyt del peccat
    535    qui es un foch cremant ab gran ardor
    536    ara u conech que so ya decantat
    537    ara u conech que lo poder me fall
    538    ara u conech com me so tant farrat
    539    que so tant baix e tant baix devallat
    540    que·m trop al fons de un molt tenebros vall.

    541    Que yo visques a soles no·s pot fer
    542    car lo cami ya mes no trobaria
    543    e d’altra part que·m fall lo sforç primer
    544    e mes avant que no·m basta lo dia
    545    donchs trist de mi com exir hic pore
    546    qui me·n traura qui mich pora lunyar
    547    tots mos amichs per los quals molt fet he
    548    no·m poden fer sol un petit de be
    549    no es del mon lo qui·m pot aiudar.

    550    Deu es aquell qui·m pot pujar tan alt
    551    que·m semblava baxa la fumitat
    552    deu me pot fer pendre un tan gran salt
    553    que entre los elets me veure collocat
    554    mas com yo que l’he greument offes
    555    des que so nat tota la mia vida
    556    veig no meresch que d’ell sia defes
    557    per que no se com davant li vingues
    558    car present ell peccat contra mi crida.

    559    Tants son los clams qui de mi li son ferts
    560    que tinch de be molt poca confiança
    561    car tots los meus habominables ferts
    562    se han a pesar ab la iusta balança
    563    gran contrapes haura la pijor part
    564    a complirsa de deu la gran iusticia
    565    no·s torba may per giny saber ne art
    566    pus de fer mal guardat no·m so ne·m guart
    567    punit sere de la mia malicia.

    568    Es ver que se que deu perdonara
    569    a qui vivint volra fer penitencia
    570    penedint se dels mals que fets haura
    571    be nateiant la sua consciencia
    572    o senyor bo ple de gran pietat
    573    en extrem sou misericordios
    574    car perdonau al qui humiliat
    575    morra contrit satisfet confessat
    576    per molts de mals que hage ferts contra vos.

    577    Per ço del tot no so desesperat
    578    de haver salut en l’esdevenidor
    579    car del remey qui, es a tots donat
    580    me puch servir elegint lo millor
    581    e axi crech que ell me perdonara
    582    si mes e mes tot jorn peccat havia
    583    mas satisfer los torts me convindra
    584    o trist de mi aço com se fara
    585    car la nit ve e non basta lo dia.

    586    Donchs torn a vos qui per gran pietat
    587    aconsolau los qui son desolats
    588    ab les mans alt e lo cor humiliat
    589    vos deman yo perdo dels meus peccats
    590    recaptau tal do del salvador
    591    que puga yo penitencia fer
    592    ans de passar la darrera dolor
    593    fent me sentir fam set fret calor
    594    perque mos mals be puxa satisfer.

    595    E perque poch aquest gran be·m valdria
    596    si en lo mes era impassient
    597    placia a vos gloriosa maria
    598    fer meu tot humil e pascient
    599    car tants peccats me tenen subiugat
    600    que nengun be no consenten dins mi
    601    dau me virtut de gran humilitat
    602    perque lo delit e dreta voluntat
    603    prengue treballs e mals stant aci.

    604    Qui de actes mals es instament blasmat
    605    a fer ha molt haver remissio
    606    pus so donchs tal dretament acusat
    607    sforç vull fer en obtenir perdo
    608    pero nengu no prech qui stat sia
    609    richen lo mon prenent tot jorn delits
    610    nengu me prech qui sforçat se fia
    611    en adquirir massa gran senyoria
    612    ni cobeiant haje vellat les nits.

    613    No prech nengu qui per haver honor
    614    hage despes la mes part de sa vida
    615    no prech nengu qui sols per la temor
    616    d’esser damnat hage viscut ab mida
    617    mas aquells prech qui la vida passaren
    618    ab gran affany fretura e menyspreu
    619    e tots aquell qui per la fe mataren
    620    e pobretat da·ns vergonyes amaren
    621    ab charitat e gran temor de Deu.

    622    Vosaltres prech que de mi us recordeu
    623    esser volent los meus ajudadors
    624    suplich tots per mi tot jorn pregueu
    625    car prop stau de deu tot poderos
    626    recaptan me una gracia tal
    627    que dels peccats me puga penedir
    628    per que jaquint dexe tot lo meu mal
    629    satisfent aya lo qui mes val
    630    apres la mort lunyant me de morir.

    631    A vos suplich verge mare de Deu
    632    ab gran dolor e postrat humilment
    633    que vostre fill molt dolc per tots pregueu
    634    que·ns vulla fer servar lo manar seu
    635    perque morint viscam eternalment.

 

 

 

Ed. Claudi Girbal, «Un poema antich gironí», La Renaixensa, VI, v. II, 1876, pp. 1-23.

 

Incipitario di Bernat Estruç
Indice degli autori

Rialc