Rialc
Rao 54.1

            Joan Escrivà


    1      Les Caterines
    2      semblen regines;
    3      donques veurem
    4      quines coblas ne fem.
    5      Tala la volem.

    6      Las que he trobades
    7      son obblidades;
    8      per que, cercades,
    9      d’altras ne farem.
    10     Tale la volem.

    11     Jo n’am una
    12     mes que naguna,
    13     e vol Fortuna
    14     trebal passem.
    15     Tale la volem.

    16     Es cara cossa,
    17     gentil come rosa;
    18     mes no reposa
    19     lo mal que prem.
    20     Tala la volem.

    21     Es molt cortesa,
    22     de gran noblesa:
    23     de amor ensesa
    24     com la veurem?
    25     Tala la volem.

    26     Cara de sancta,
    27     de virtut tanta;
    28     no puch dir quanta,
    29     ne la compren.
    30     Tala la volem.

    31     Es desembolta,
    32     muda la volta
    33     mes de revolta
    34     hi jugarem.
    35     Tala la volem.

    36     Es molt galana
    37     e mes lusana;
    38     si no m’engana,
    39     enganar l’em.
    40     Tala la volem.

    41     A la resesta
    42     mostre s’honesta;
    43     romp me la testa:
    44     no·ns entenem.
    45     Tala la volem.

    46     Fa m’esperar,
    47     no·m vol parlar;
    48     mas obblidar
    49     james pore.
    50     Tala la volem.

    51     Sert, molt me fuig,
    52     tinch ne anuig,
    53     mes perque·m . . .
    54     amensar l’em.
    55     Tala la volem.

    56     Si lo vent se muda
    57     la mia ajuda
    58     sera crescuda:
    59     tantost l’aurem.
    60     Tala la volem.

    61     Es ma fet fort:
    62     stich tot mort;
    63     vol mala sort
    64     axi n’anem.
    65     Tala la volem.

    66     Jo l’amare,
    67     no la obblidare;
    68     si mal n’aure
    69     tantost l’aurem.
    70     Tala la volem.

    71     No·n so cansat,
    72     mes molt torbat,
    73     pacionat
    74     ffins a l’strem.
    75     Tala la volem.

    76     Fas mos affes
    77     e no dich res.
    78     So ten enses
    79     que tot me crem.
    80     Tala la volem.

    81     Jo fas li guera
    82     e mal en tera;
    83     mas si la afferra,
    84     derocar l’em.
    85     Tala la volem.

    86     Mon mal astrany
    87     pas ab afany;
    88     mes ha de un any
    89     me puny de ferm.
    90     Tala la volem.

    91     Si be jo·m clam,
    92     no la desam;
    93     mes tant le am
    94     quant dir sabem.
    95     Tala la volem.

    96     De semblant pena
    97     per bona strena
    98     fare smena:
    99     si calarem.
    100    Tala la volem.

    101    Un sol amor
    102    pas ab dolor;
    103    lo seu dur cor
    104    dobblagarem.
    105    Tala la volem.

    106    Diu sperança
    107    si jo no·m cansa
    108    tornara mansa;
    109    tantost l’aurem.
    110    Tala la volem.

    111    Lo grat me obbliga
    112    que jo li digua
    113    que, si molt trigua,
    114    ariscar l’em.
    115    Tala la volem.

    116    En joch cabal
    117    jo fas dos val;
    118    mes ranech tal
    119    no·l laxarem.
    120    Tala la volem.

    121    En algun temps
    122    serem ensemps;
    123    per talls extrems
    124    reposarem.
    125    Tala la volem.

    126    De pietat
    127    sera paguat
    128    . . .
    129    e gorir l’em.
    130    Tala la volem.

    131    Del qu’e trobat
    132    si he arrat,
    133    o mes peccat,
    134    confessarem.
    135    Tala la volem.

    136    A vos perdo
    137    me deman . . .,
    138    hi remissio
    139    crech obtindrem.
    140    Tala la volem.

    141    De vos requer:
    142    ffeu me un pler,
    143    . . .
    144    que ab vos parlem.
    145    Tala la volem.

    146    Si res puch fer
    147    a vostra pler,
    148    que ajau mester,
    149    ne trobarem.
    150    Tala la volem.

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, «Los escritores mossèn Joan Escrivà y el Comendador Escrivá», Cultura neolatina, 53, 1993, pp. 85-113.

 

Incipitario di Joan Escrivà
Indice degli autori

Rialc