Rialc
Rao 53.3

            Jaume Escrivà


    1      Pus que demendat m’avets
    2      com porets pendre d’escriure,
    3      tot primer no us vullats riure,
    4      senyora, quant scriurets.

    5      L’art d’escriura vol la ploma
    6      ffort dura, que no·s dobblech;
    7      may scriurets be sens goma,
    8      pero sia fes lo bech:
    9      lo tinter no stiga sech.
    10     La ploma per sa mesura,
    11     per far millor scriptura,
    12     haja un palm e dos dets,
    13     senyora, quant scriurets.

    14     Del trempar la maestria
    15     prolixament la us dire:
    16     la ploma se vol que sia
    17     aguda, quayrada be;
    18     encara mes se cove
    19     la part dreta sia curta.
    20     Gardats la tinta no surta
    21     tro tant que master l’aurets,
    22     senyora, quant scriurets.

    23     Ab la ma que hom se senya
    24     la ploma si us plats tenits,
    25     pero tostemps vos sovenya
    26     que la tingats ab tres dits.
    27     Ladonchs farets bels scrits,
    28     e lo quart dit que y consenta;
    29     en lo tinter haja tenta
    30     per que la ploma y mullets,
    31     senyora, quant scriurets.

    32     La tinta sia gomada
    33     e lo paper blanch e lis
    34     e, si sots acolorada
    35     scrivint, eu vos avis
    36     que nulla gota surtis
    37     en lo paper per mullar;
    38     sovin vos playa ’xugar
    39     e·ls dits romangan tots nets,
    40     senyora, quant scriurets.

    41     Desobre lo genol destre
    42     vol star pla lo paper.
    43     Donchs, aprenets del bon mestre
    44     pus d’escriure us plau saber:
    45     continuar se requer.
    46     E pus vets qu’ay dat recapta
    47     e d’escriure suy tan abte,
    48     demendats me totes vets,
    49     senyora, quant scriurets.

    50     Ni divenres ni dissabta,
    51     per que hiscats molt pus abta,
    52     no cessets gens ne y guardets,
    53     senyora, quant scriurets.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Ms. P.

 

Incipitario di Jaume Escrivà
Indice degli autori

Rialc