Rialc
Rao 51.1

            Arnau d’Erill


    1      O tu, traydor, qui tan sovint renegues
    2      Jesuchrist, Deu e senyor eternal.
    3      Si be·t portes la creu de l’ Spital
    4      no passe jorn que·l sagrament no·t begues
    5      com a infel, menscrahent de ta ley;
    6      no es al mon ten malvat, segons vey.
    7      Tu vas fugent, no ausas far batalla,
    8      por has del foch, la coha tens de palla.

    9      O tu, traydor, qui tots jorns proferies
    10     d’entrar en camp per cobrir ta fallença,
    11     ben has mostrat aver por e temença
    12     despuys trobist qui·t provech tes falcies.
    13     Tu est confes per ta carta pubblica;
    14     pauc de be sab qui t’ama ni·t pratiqua.
    15     Ab Judas fas tot sovint companyia.
    16     Be tench per foll qui sa muller ta ffia.

    17     O tu, traydor, ab lo leo sens testa:
    18     on pots anar ab aytal entresenya?
    19     Consell te do que vages en Serdenya,
    20     car los arauts portaran sobrevesta
    21     d’aytals armes com dits ayçesta dança.
    22     Dins en Rodes ez enquer en Costança
    23     per tot lo mon te cridaran no fuges,
    24     pus de mal far no veu hom que t’enuges.

    25     O tu, traydor, mal guardist ta comanda
    26     e les dones qui son dins en Alguayre.
    27     Tu t’est desdit, mas no t’i dones guayre:
    28     tal por aguist quant ausist la demanda
    29     que·t dech l’altrir ayçell En Masdovelles;
    30     no·t plague ges auzir aytals novelles
    31     quant te remi cors a cors de combatre.
    32     Judes malvat, per que·t lexes abatre?

    33     O tu, traydor, be t’est mes al berney
    34     vituperat e ab paucha vergonya,
    35     carn de masell e sutze pien de ronya:
    36     per que no vas sercant algun remey?
    37     Pus honor perts e·l cors, no perdes l’arma,
    38     car lo Setan de tots bens le·t desarma
    39     pus que·l prenguist del tot per ton senyor,
    40     renegant Deu, qu’era ton redemptor.

    41     O tu, traydor, retallar te daurien,
    42     e que·t nomens Ali de Barbaria,
    43     per renegar Deus e santa Maria.
    44     No·ls cal star, car mantes gens ho dien
    45     que moltas vetz sus lo sant cors sagrat
    46     de Jesuchrist falçament has jurat,
    47     renegant lo com falç malvat traydor,
    48     e Lucifer prenies per senyor.

    49     O tu, traydor, con poguist allegar
    50     d’aver curt temps per far tos grans asays?
    51     Prou n’as agut, mas lo teu cor savays
    52     no es segur tant no·l sabras armar;
    53     ne lo teu bran no val res, car no talla,
    54     de ton asberch has por que no·t defalla:
    55     no has armes de qui·t puxes fiar.
    56     Ayço t’aven per lo teu falç jurar.

    57     O tu, traydor, be sabs que onze meses
    58     hach a Tots Sants qu’enprenguem nostre storn.
    59     Jo·m son armat si be·m suy mes en torn
    60     ez assejat tant qu’a mi no falleses.
    61     Lo cor te fall per ço com m’as trahit;
    62     no m’has tengut la carta ne l’ scrit.
    63     Per nulla res no podies fallir:
    64     no has gossat a la plassa venir.

    65     O tu, traydor, coranta e dos jorns
    66     haguist complits per anar vuyt jornadas,
    67     mas ton flach cor te bat dins las coradas,
    68     lo seny te fall e las bonas rahons.
    69     Del jutge dius de que·t deu hom rependre,
    70     e d’altre part tu mateix te fas pendre;
    71     tant vols cobrir que del tot tu descobres
    72     los teus vils fayts e tes vilanas obres.

    73     O tu, traydor, e com poguist donar
    74     per suspitos lo princep de valor,
    75     car de bondats es vuy cabdels e flor?
    76     Ta malvestats te fay guinerdejar,
    77     malvats juseu e molt pus flach que lebre.
    78     Jo·t seguire tant que·t puxe consegre
    79     en manta part, no allegant sinistre,
    80     com tu has fayt ab lo teu gran ministre.

    81     O tu, traydor, pus veus que jo t’apell
    82     per tan vill nom, com no serques senyor
    83     e jutge gran que·s preu de sa honor,
    84     hon jo e tu provem la nostra pell?
    85     Car jo·t promet que·t seguire dins França,
    86     per ço com han molt millor la ussança
    87     de fayt d’armes, mostrant cavellaria:
    88     per ço vull eu seguir ayçella via.

    89     O tu, traydor, quants jutges jo t’aurie
    90     daras per part, si com has començat;
    91     mas eu te jur que l’hom de gran stat
    92     per nulla res jo no·ll refuserie,
    93     ab qu’ell ma jur que·ns lexera combatre
    94     ffins que la hu los peus no puga batre;
    95     ez ab ayiço tots me son bons e bells,
    96     ab que lo camp nos tingue la hu d’ells.

    97     O tu, traydor, quant m’auras agut jutge
    98     e sertament aure de leys jornada,
    99     no·t fallire a la taula perada,
    100    ans mon martell ferra desus l’enclussa
    101    ab gran plaser ez ab trop gran desduyt.
    102    Mas tu m’auras tot primer salconduyt,
    103    ez ab ayço lo gatge·s complira:
    104    alli veurem qui bon dret mantendra.

    105    O tu, traydor, que t’ha valgut aver
    106    de ton magor que poguesses fer camp?
    107    Als majors obs has trobat tal barranch
    108    que no·t lexa veure sol Montpeller;
    109    car pres d’elli veres lo teu stanch,
    110    mas dubtant fort de perdre ta vil sanch
    111    has deffallit, mostrant covarderia,
    112    ço qu’enprenguist dintra la Paeria.

    113    O tu, traydor, no vull gens d’aventatge,
    114    segons t’e fayt, que façes tu a mi:
    115    quaranta jorns vull per far mon cami
    116    denant aycell hon complirem lo gatge,
    117    si n’es ten prop con tu de Montpeller
    118    quan refusist, dient: «No y puch esser».
    119    Si pus luny es, n’age mays per rayso,
    120    e si mays prop, com demunt n’age pro.

    121    O tu, traydor, per no metre debat
    122    has a entrar a peu dintra la lissa,
    123    ez eu aytal, per provar ta palissa;
    124    e que l’arnes sia de nostre grat,
    125    sens refussar e sens tornar a mida
    126    lança, coltell, spasa ben fabrida,
    127    atxe pesant o que·n sia laugera,
    128    tal con voldra cascu per sa manera.

    129    O tu, traydor, encara vull la plaça
    130    no pux’aver sino cent palms de lonch,
    131    ara coneixs si·l teu maldir responch;
    132    e d’ample vull, perque no·ns lunyem maça,
    133    bons trenta peus, pus que m’as desmantit.
    134    Ez ab ayço jo·t dare per scrit
    135    la fe del cors que ’n la terra françesa
    136    te seguire, si n’auzas far enpresa.

    137    O tu, traydor, be sabs qu’En Ferrioll
    138    t’a ensenyat mant bel colp e repich,
    139    mas lo teu cor, flach, cohart e manich,
    140    no n’ha soffert c’om ne veses un vol.
    141    Dins lo palays de la flor Margarita
    142    grans asaigs fist, pero dubtant la dita
    143    no est gosat exir de Barchinona,
    144    bacallar fat, com est tan vill persona?

    145    O tu, traydor, ten bell arnes avias!
    146    Mas ges per ço no y trobavas gasany,
    147    si be del tot lo bon mestres N’Armany
    148    ab gran voler lo t’obrave tots dies.
    149    Mas tant no fech que pertot no·t segis:
    150    en tot un any no t’agren a Paris
    151    ten ben armat que no y vesses perill.
    152    Per ço m’an dit que tu pendras exill.

    153    O tu, traydor, si d’est mot no t’ squives,
    154    on te n’hiras viura ab tal capell?
    155    Tu has la carn de guineu e la pell;
    156    tu est dret mull, per ço·t beus las adives.
    157    No has de Deu ni vergonya ni por;
    158    si no y guarde lo marit de ta sor,
    159    tu li faras ço que fas als parents:
    160    jo·n se ben tres de qui·s trufen les gents.

    161    O tu, traydor, tots los desmentiments
    162    que tants m’as fayts, son tornats a repel;
    163    be poran dir tu vals menys que infell
    164    si d’aquests mots ni pauc ni pro no·t sents.
    165    Enemich est de tota gentilesa,
    166    e de valor, de prets e de noblesa;
    167    tota bondats has lexada derrer:
    168    ara·m pinet com te fiu cavaller.

    169    O tu, traydor, com pots anar per plaças
    170    ne per ciutats, mesclat ab bones gents?
    171    Tot lo mon sab tos greus deffalliments;
    172    cert, tu mereixs c’om te coron d’alaças.
    173    Non has gosat deffendre ton leig crim:
    174    tu est Mordret e semblant de Cahim,
    175    ple de viltats ez exorch de tots bens:
    176    si fossen bons, mort t’agren tos parents.

    177    O tu, traydor, manta gent fas debatre
    178    e raysonar del teu capteniment
    179    que pot esser ne com est tan dolent.
    180    Renegues Deu e no·t goses combatre;
    181    sovint desments sens proferir batalla,
    182    no has gosar de calsigar la ralla;
    183    mas contra Deu tu prens gran ardiment:
    184    de Lucifer t’est fet hom e servent.

    185    O tu, traydor, segons que jo·t promis
    186    tal a scuat lo teu traydor laho,
    187    e·ll cap tallat, perque no tingue pro:
    188    ayço seran tes armes e divis.
    189    A tal traydor, atal la sobrevesta,
    190    segons lo sant sia·n fayta la festa.
    191    Tu est traydor segons lo teu cartell:
    192    a pessa vil mete y hom vil coltell.

    193    O tu, traydor, tens grans consels avias
    194    ab tos amichs, com prenguist lo pijor?
    195    No·t valgre mays morir per ta honor?
    196    Car, tu vivent, veu hom que mors tots dies.
    197    Tot lo mon t’a, çertas, per gran traydor:
    198    tu no te·n sents ni ous la gran remor
    199    que les gents fan detraç tu e rialles.
    200    No pots res far que no torn joch de falles.

    201    O tu, traydor, si lo Mestre sabia
    202    com est traydor, çertes, no pens ni creu
    203    d’eçi avant tu portassas la creu,
    204    car gran error e vergonya seria
    205    tan gran senyall ni daurat spero
    206    l’om apellat confes de tracio
    207    portas en si ço que·l rey portaria;
    208    per quez eu crit: «Com dorm cavallaria!»

    209    O tu, traydor, per spay de un any
    210    de mes en mes te don serques la plaça;
    211    per ço t’o dich, si viltats no t’abraça,
    212    que no y plangues haver un poch d’afany.
    213    E si no u fas no·t dare plus fadiga,
    214    car l’orreu fanch çell qui mays lo paltriga
    215    trop mays li put. Tu puts a bona gent.
    216    Jo·t dich traydor e no n’has sentiment.

    217    O tu, traydor, qui·t beus los sperons!
    218    No·t men lo rey en fet d’armes ne guerra:
    219    per un traydor se pert molt gran desferra
    220    e·n venen dans e trops ocaysos.
    221    Si·l gran senyor vol traydor ni l’abraça,
    222    al pus leyal mans e peus enbaraça
    223    e·l fay tornar sovint de vert en groch.
    224    Guart se lo rey d’aver scach per roch.

    225    O tu, traydor, per vint e nou vegades
    226    t’apell traydor en aycest pauch coern.
    227    Ab tall conjur del pus pregon d’infern
    228    n’aguer’hom tret Judes ab sas maynadas,
    229    axi reptant sovint de tracio;
    230    mas eu no puix traura tu d’Arago.
    231    Romanrras say, mullas desvergonyit:
    232    morta se·n fos çella qui t’ha parit!

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, «El poema de Arnau d’Erill contra su sobrino fra Ramón Roger d’Erill»,  BRABLB, XXIX, 1961-62, pp. 205-218.

 

Incipitario di Arnau d’Erill
Indice degli autori

Rialc