Rialc
Rao 49.3

            Ferran Díeç


    1      Espera sens culpa la vert gavarrera
    2      apres de huyt dies dar lum sens cremar se,
    3      per que yo us suplique loem tal partera
    4      y ab sa guia pura vejau la manera
    5      del modo no ficte d’aquest pris jutjar se.
    6      Que Deu no m’ajude si tinch malvolença,
    7      a negu que u leve, mas sols la justicia
    8      me don’a conexer, que no sols parença
    9      mas lo ver effecte sens rim de fallença.
    10     Presenta la joya sens fer injusticia
    11     a Roiç molt digne, qui contra·ls malignes
    12     de pricadors frares rahons diu insignes.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 507.

È la sentencia al libell III dell’Obra de la Sacratíssima Concepció (cfr. 49.8).

 

Incipitario di Ferran Díeç
Indice degli autori

Rialc