Rialc
Rao 4.1

            Pere Alemany


    1      Ay, senyer, saludar m’ets?
    2      Ma dança, Deus vos don jay.
    3      D’un venits? – Eu ’s o diray:

    4      de leys que n’es blanxa, saura.
    5      Dança, quo·l va? – Senher, be,
    6      per ma fe.
    7      Ay las, porets pendre haura
    8      qu’eu la veja çela re?
    9      Far cove,
    10     qu’autreyat m’o ha tres vets.
    11     Er me diats, donchs, quo·l play.
    12     Mon senyer, eu ’s o diray:

    13     que·n veniats una nuyt foscha
    14     ab paubr’arnes descosuts
    15     e romputs,
    16     per ço quom nuls no us conoscha.
    17     Direts: «Fay be al hom nuts»,
    18     e Na Luts
    19     fara ’ntrar vostre sos quets.
    20     Adonchs veyrets son cors guay
    21     e mays qu’eras no us diray.

    22     Ab tan guarrets d’aytal bascha.
    23     Oc, si vos no·m vas trixan
    24     gualian.
    25     A Deu prech, que buba·m nascha
    26     si u fas, En Per’Alamayn,
    27     tan ne quan;
    28     enpero, vos o veyrets.
    29     Vostre sia tot quan hay.
    30     Merce, senyer, vos diray.

    31     Ffay tot bes. – Vos, que u farets.
    32     Vas Na Luts m’en tornaray,
    33     es un pauquet li diray.

 

 

 

Ed. Lola Badia, Poesia catalana del s. XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll, Barcelona, Quaderns Crema, 1983.

 

Incipitario di Pere Alemany
Indice degli autori

Rialc