Rialc
Rao 33.1

            Dalmau de Castellnou


    1      Dompna, de mi merce us prenya,
    2      trop hay sofert mal d’amor,
    3      playa us qu’alcun be me·n veya.

    4      Si us sove, dona cortesa,
    5      lonch temps ha d’uymays que us am,
    6      anch nuyl temps no·m fo promesa
    7      vostr’amor, ans tots jorn clam
    8      merce a Deus que us soveya
    9      que·m prendats per servidor;
    10     si ho fets, Deus vos manteya.

    11     Car per vos mant’a raxida,
    12     per desiran qu’ab vos fos,
    13     la nuyt, prous dona xarnida,
    14     e·l jorn estich cossiros;
    15     prech Deus qu’amor vos destrenya
    16     tant qu’eu perda ma dolor
    17     e d’aymar vos no m’absteya.

    18     Si us destreyes, bel’aymia,
    19     amor, ni us fes tan greu mal
    20     xi con f’a mi cascun dia,
    21     ben fora·l fayt cominal:
    22     a despit d’ayçel qui reya
    23     hagre·n lo rich joy d’amor;
    24     si us dich mon cor, dam no·n teya.

    25     Cosin’, amor vos reprenya,
    26     es eu per vos playn e plor,
    27     creurets ho qui us enseya?

 

 

 

Ed. Lola Badia, Poesia catalana del s. XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll, Barcelona, Quaderns Crema, 1983.

L’attribuzione è considerata incerta dall’editore.

 

Incipitario di Dalmau de Castellnou
Indice degli autori

Rialc