Rialc
Rao 32.2

            Ramon de Cardona


    1      Lo vostre sguart ences l’autrir greu flama
    2      d’un fochs d’amor dins lo meu cor sens lenya,
    3      e crema tant que no·m say on m’atenya,
    4      que com plus vay e lo foch mays s’enflama;
    5      que fin’amors aysi l’a fayt encendre
    6      que no me·n puix ab res del mon defendre,
    7      sino com puix vostre bell cors mirar
    8      e ferventment en aycell contemplar.

    9      En aycell punt que vostra plasen cara
    10     pert de veser, exir me cuyda l’arma,
    11     e lo meu cor de fin joy se desarma
    12     e tristor gran un pauch no·m desempara;
    13     per que vau tost si com foll per la via
    14     per sercar vos, dona, si us trobaria,
    15     qu’en aycell punt que veser vos pogues
    16     de mes dolors no sentiria res.

    17     Les grans beutats del vostre cors m’esforsa,
    18     e·ls bells comports m’es pura medecina,
    19     per que star vull jus vostra diciplina,
    20     e per treball no veurets que me·n torça;
    21     que presi mays per vos soffrir greu pena
    22     que d’altra ’ver complit joy per strena,
    23     per que us sopley m’ajats en breu merce,
    24     si conexets que us am de bona fe.

    25     Trestot cant vey en lo mundanal setgle
    26     no m’abelleix, ans par que·m sia frascha
    27     tot sino vos, per qui lo meu cor bascha
    28     l nuyt e·l jorn, que us servesc abdret retgle;
    29     qu’en altres fayts no vull mos temps despendre
    30     e, si merce, dona, me volets pendre,
    31     que sia ’lmenys vostr’omil servidor:
    32     no volgra tant esser del mon senyor.

    33     Donques, si us play, pus Deus vos ha dotada
    34     d’onor e prets e complida bellesa,
    35     no deu soffrir vostra gran gentilesa
    36     que per servir me sia morts donada.
    37     Pero no dich: que, si vostra persona
    38     troba plaser qu’eu muyra ’n pauqu’estona,
    39     pus dolsa mort may no poria ’ver,
    40     c’ayçest morir pendray ab gran pleser.

    41     Cors magnifichs, a cuy Deu habandona
    42     honor e prets, de que portats corona
    43     d’enperayrits, dejats me tant valer
    44     que mon servir a vos torn en plaser.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Mss.: JL. Base: L. || 2 sens J] sen L. — 28 ab J] ap L. — 30 si J] sa L.

 

Incipitario di Ramon de Cardona
Indice degli autori

Rialc