Rialc
Rao 32.1

            Ramon de Cardona


    1      Amant amor, d’amor suy ben amats,
    2      per qu’eu amar dey amor xascun dia,
    3      car luy amant decazer no poria
    4      del joy d’amor ne de ses grans rictats,
    5      car vey m’a fet ab arduos coratge
    6      mantes de vets, a mos ops, gran valensa,
    7      per qu’eu vull dir en publich’audiensa
    8      sos nobles fayts traspasants avantatge.

    9      Amor m’a fayt cays home de peratge
    10     d’ome grosser he rostich fora mida.
    11     Amor m’a fayt tenir gaujosa vida
    12     mays qu’autres homs de trestot mon linatge.
    13     Amor m’a fayt obtenir lo gran rench,
    14     hon fin’amors mant gentil cors atenga.
    15     Amor m’a fayt pros e diserta lengua
    16     per ben parlar si ’n loch d’amors devench.

    17     Amor m’a fayt presents d’ayço c’obtench,
    18     d’on suy mays rich que·l potens Alexandre.
    19     Amor m’a fayt en tots delits romandre,
    20     per que sos laus al cor lains retench.
    21     Amor m’a fayt entendre tot’abtesa,
    22     e mots sobtils ab amorosa gesta.
    23     Amor m’a fayt devant la pros honesta
    24     fflorir en joy ab granda subtilesa.

    25     Amor m’a fayt, de saber, dur empresa
    26     e, de bon seny, amorosa garlanda.
    27     Amor m’a fayt lunyar de gent truanda
    28     e d’avols fayts preservats de bonesa.
    29     Amor m’a fayt viure joyos e cast,
    30     tenent vertat a ma bella mestresa.
    31     Amor m’a fayt servent de tal princessa
    32     que de tots bes suy abundos e bast.

    33     Amor m’a fayt tener so qu’avets cast,
    34     d’on ay repaus tal com yeu la volia.
    35     Amor m’a fayt, ab granda melodia,
    36     de tots sos bes haver singular past.
    37     Amor m’a fayt apendre tal sciença
    38     que say lo be, lo mal e lo contrari.
    39     Amor m’a fayt de sos fayts secretari,
    40     d’on heu li port sobrera benvolensa.

    41     Amor m’a fayt, ab sa real potença,
    42     ardit e pros, donador ab bon ayre.
    43     Amor m’a fayt a bons afars atrayre,
    44     ez a mos mals huy m’a donat guirença.
    45     Amor m’a fayt apendre bons costums
    46     ez ab bons homs m’a fayt tostemps far ligua.
    47     Amor m’a fayt, per que m’arma s’obliga
    48     a luy servir fins perda vezer lums.

    49     Amor m’a fayt legir tots sos volums,
    50     car els legint se fay homs del tot savi.
    51     Amor m’a fayt entrar dins tal conclavi
    52     que·l foch d’amors me cremava sens fums.
    53     Amor m’a fayt dir «a bona parada»
    54     ez enapres m’a feyt fer bon encontre.
    55     Amor m’a fayt que plus no·m vengen contre
    56     enuig e mal, perqu’eu fes vuy errada.

    57     Amor m’a fayt en peytita jornada
    58     tanta d’onor com als vells en servici.
    59     Amor m’a fayt obtener benifici
    60     mays qu’als primers merexents tal soldada.
    61     Amor m’a fayt entendre tota l’art
    62     dels fayts subtils que fin’amor enpetre.
    63     Amor m’a fayt al seu servey sotmetre,
    64     per que de lluy servir may sere fart.

    65     Amor m’a fayt de sos bens bona part;
    66     perobligats li suy tro que fenescha.
    67     Amor m’a fayt per ques eu la servescha
    68     e say mon cor del servir may no·s part.
    69     Amor m’a fayt pausar en consistori
    70     dançes he verç, cobles de nova jesta.
    71     Amor m’a fayt legir la gran conquesta
    72     dels fins amans, c’amant fan porgatori.

    73     Cors magnifichs, singular †mendicori†,
    74     en vostres prets, gaya, pros ez honesta,
    75     e per ço fan de vostros laus gran festa,
    76     com vos fech Deus resplendens mays que vori.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Mss.: JL. Base: L. || 16 si ’n J] sinch L. — 17 presents d’ayço J] presents L. 44 huy J] luy L. — 50 els] luys L. — 54 encontre] contre J; encontra L. — 56 vuy J] buych L. — 68 del servir J] de luy seruir L.

 

Incipitario di Ramon de Cardona
Indice degli autori

Rialc