Rialc
Rao 203.16

            Narcís Vinyoles


    1      Vos que portas aquella bala rica
    2      de rich valer en tot inextimable,
    3      a mi portau, que so bala tan chica,
    4      puix que l’Inmens a vos se comunica,
    5      perque·m passeu per aquell riu fondable
    6      on fos, per Ell, a Ell tan agradable.
    7      Passas ne molts, beneyt, fent penitencia,
    8      passau me, donchs, perque sol no m’asole
    9      baix en lo fons centre d’inpenitencia,
    10     car vos, portant grans ales de potencia,
    11     podeu granment volar y fer que vole
    12     l’esperit meu al çel hon m’aconsole.

    13     A vos, castell fundat sobre la penya
    14     de fortitut, qui bastara mirar vos,
    15     Jhesus tenint per gloriosa ’nsenya,
    16     y per penell la dreta ma que us senya,
    17     y en defensor a Deu, per defensar vos
    18     dels enemichs, que no puguen entrar vos?
    19     Qui us ofendra tenint vos tal defensa?
    20     Qui us pora ’ntrar ab cava tan profunda?
    21     Qui minara los murs de vostra pensa?
    22     Qui pot pensar en res fer vos ofensa?
    23     Que sou fundat on fortitut se funda,
    24     ple del poder d’on tot poder abunda.

    25     Redificant aquell gran edifici
    26     Que ’dificas quant prengues lo batisme,
    27     volgues morir prenent per benefici
    28     cruels turments, de vos fent sacrifici,
    29     sacrificant a Deu, Fill de l’Altisme,
    30     sacrificat a Deu per lo proysme.
    31     Donat vos ha tan grans prerogatives,
    32     que, gran de cos, per gran vos fa coneixer,
    33     gran en lo çel ab grans demostratives,
    34     gran en lo mon hi gran en les pasives
    35     aficions tals, que us han fet mereixer
    36     lo qui us ha fet en grau de martir creixer.

    37     O temple nou, o gloriosa sgleya,
    38     retaule fresch e digne per miracle,
    39     espill molt clar hon clar tot lo mon veya
    40     dins vos, axi com en los muscles seya
    41     Jhesus infant, del Qual fon spectacle
    42     lo cos, y lo cor, insigne tabernacle.
    43     Per Ell prengues molt doloros martiri,
    44     per Ell passas la mort tan dolorosa,
    45     per Ell sentis de passio·l cautiri,
    46     per Ell, ençes, fos vos un cremant ciri
    47     de ffe y amor, tan gran, tan abundosa,
    48     que us fan de sant corona gloriosa.

    49     James parla l’Inmortal als profetes,
    50     angels tanpoch mereixen de tocar lo,
    51     ni foren may presones tan perfetes
    52     com vos perfet, puix cosses tan secretes
    53     haveu sabut, que us fan digne tractar lo,
    54     glorificat, y sobre·l coll portar lo.
    55     Braços tan forts james los feu natura,
    56     muscles tan alts james los veu presona,
    57     ulls tan perfets may los tengue creatura,
    58     fet inmortal, may lo porta factura,
    59     ni may de rey se lig hon ni rahona
    60     que Deu li fes de Si mateix corona.

    61     Contra l’infern, per la mundana senda
    62     entrant ab Deu, cavaller, en la vegua,
    63     vos fon la fe de Jhesucrist la tenda,
    64     la sua mort, les faldes y cloenda,
    65     lo titol, pom y pal hon se desplegua
    66     la santa creu perque d’Ell se conegua.
    67     Essent los claus estaques molt segures,
    68     les cordes fon aquells braços estesos
    69     nuades fort ab gotes de sanch pures;
    70     vostre sperit, armat de tals figures,
    71     ha conbatut, y·ls enemichs sotmesos
    72     y·ls pecadors del riu de mort defesos.

    73     Gran junyidor, pasau vos la carrera
    74     pel rench que naix al mon y al çel termena;
    75     haveu portat, la lança de palmera,
    76     l’elm de Jhesus hi d’El tot la çimera;
    77     l’escut del peu de les cames ordena,
    78     cenyint vos tot, un tacle que us defena.
    79     Es lo caçot brodat del fruyt y rames
    80     y de les flos del sant voler que us porta;
    81     hi per caval, lo riu entre les cames;
    82     los paraments, de caritat les flames;
    83     y en rench tan bell, hon Deu tan se deporta,
    84     es Ell lo pris, hi vos, lo qui·l s’enporta.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 616.

Poesia del ciclo per San Cristoforo (vedi nota a 74.14).

 

Incipitario di Narcís Vinyoles
Indice degli autori

Rialc