Rialc
Rao 186.3

            Pere Lluís Valta


    1      Si lo sentit de vos, qui sou sentit,
    2      mon poch sentit podie be sentir,
    3      sentiu sentint que, sens tot dissentir,
    4      sentint a vos serie fet sentit;
    5      mas lo sentit que he de mon sentir
    6      no pot sentir lo que sentir volria,
    7      e per ço sent lo que no sentiria
    8      si per sentir no·s veya dessentir;
    9      d’on tot sentir
    10     per be sentir
    11     deu be sentir lo que vos be sentiu,
    12     segons ho sent lo qui sent mes que diu.

    13     Vos, qui sentiu molt mes que no·s pot dir
    14     e tant sentiu que no sentiu follia,
    15     ffeu que·l sentir qui sent ma grosseria
    16     sie sentit segons vostre sentir,
    17     car tal sentir
    18     per bon sentir
    19     per lo sentir, qui no sens causa riu,
    20     sera sentit, que sent segons sentiu.

 

 

 

Ed. Francesc Gómez, Rialc 2000. In corso di stampa in microfiches per Els Cançoners catalans medievals, Fundació La Caixa - Seminari de Filologia i Informàtica, Universitat Autònoma de Barcelona.

Ms.: N.

 

Incipitario di Pere Lluís Valta
Indice degli autori

Rialc