Rialc
Rao 161.1

            Joan de Sant Climent


    1      Los fats cruels, per miga de Fortuna
    2      an tal poder per lo nostre defecte,
    3      que·ns fan mudar lo degut bon effecte
    4      per voluntat que ’ls mortals es comuna.
    5      Ab son simbel, la Fortuna maligna
    6      torbe·ns lo seny e·ns tol la conexença,
    7      hi fa·ns lexar del tot la providença,
    8      ab los seus bens ab que·s mostra benigna.

    9      En aquest mon la Fortuna mutable
    10     fa molts contents ab sos bens transitoris
    11     a tots aquels als quals los fa notoris:
    12     aquels tenint, nos par be durable.
    13     Ab tal veu a molts ne dona beura,
    14     fins que conex que son fore de terma;
    15     apres, com veu que son dins en son terma,
    16     priva·ls la lum en que solien veura.

    17     Fols son aquels qui de tu fan estima,
    18     Fortuna vil, pusque·ls fas semblant guerra
    19     que ’n hun instant metes l’ome per terra,
    20     derrocant lo de la pus alta sima.
    21     De ’quest falç mon, qui los vivens engana
    22     per joventut, que del tot los abssega,
    23     e lo voler, que lo seny los denega,
    24     son greus verins de la vida mundana.

    25     Ab tal enginy has causat lo delicte
    26     de ’quests galans, dignes mils d’altres merits;
    27     sots punt d’onor los has trobats demerits
    28     ab que·ls has fets venir mortal conflicte;
    29     car sens conçell, camp som dona terrible
    30     per lo qual son venguts als derres dias
    31     lo teu engan los ha fet trobar vias
    32     de que son morts de cas no corruptible.

    33     Mes falimens, e molts majos judicis,
    34     as soportats e soportas totora;
    35     a molts malvats, qui son pijors que thora,
    36     les obres lurs, plenes de molts mals vicis,
    37     en aquests tals tu may no vols estendre.
    38     La tua ma, de gran crueltat plena,
    39     mes en aquests qui son de virtut mena,
    40     de aquest fort cas no·ls has volgut defendre.

    41     La mala sort ha Luis March feu moure
    42     de motajar Paternoy per les juntes,
    43     Gordo, per si, prenent ne tantost puntes,
    44     no cogitant que tant li pogues noure.
    45     Donchs, n’an perdut quiscu per si la vida:
    46     la hu es mort per colp cruel d’espase,
    47     aso es March, qui fort terrible brase
    48     dins en lo cor de son pare ha jaquida.

    49     En la ciutat, pus galant no·s trobave
    50     hi pus dotat de tota gentilesa,
    51     insessantment de virtuts feya emprese
    52     hi fets d’onor tostemps ell percassave.
    53     Ploren lo, donchs, los galans e galanes,
    54     pus han perdut la flor de cortesie;
    55     plorau ensemps, dotors de galanie,
    56     dones d’onor hi donzelles luçanes.

    57     Callar no·m puch la gran desaventure,
    58     la sort revell, la mort incogitada
    59     de ’quest mesqui de Gordo, desestrada,
    60     lo qual de res no·s dava menor cura.
    61     Plorau, plorau, dames de Saragossa,
    62     plorau los fets dignes de recordança
    63     del franch cortes, totes ab acordança,
    64     pus los seus fats no li han donat pus cossa.

    65     Tots, cortesans e homens de paratge,
    66     vullau pensar hi pendre de so forme:
    67     eximpli us es, si pensau be, la norme
    68     la qual ha dat a Gordo gran dampnatge.
    69     No l’a pogut restaurar en tal cuyta
    70     l’amor del rey, que l’aje fet desliure
    71     del cas tengut, ans l’a fet ben auciure:
    72     per ley e dret es caygut de tal luyta.

    73     Font de saber, Vos qui no sou may fuyta
    74     del cor d’aquells qui us han volgut escriure,
    75     del enemich gordau no·s puga riure
    76     de Luis March e Gordo ab la luyta.

 

 

 

Ed. Sadurní Martí, Rialc 2000.

Ms. S1.

Torna all’edizione di riferimento.

 

Incipitario di Joan de Sant Climent
Indice degli autori

Rialc