Rialc
Rao 156.1

            Jaume Rovira


    1      Qui vol al mon de fis pretz fama granda,
    2      d’onor, bondat e de valor ensemps,
    3      e far lur faytz mençonar per tots temps
    4      e conquistar de ver joy la garlanda;
    5      ab les virtuts vulla far concordança,
    6      vicis e molt de si foragitan,
    7      dins en son cor Dieu sovin contemplan:
    8      e sera fills d’eternal benanança.

    9      Virtuts ab tots vol aver amistança
    10     e qui la quer, troba la sertaments:
    11     reys, duchs, marques, serfs, franchs comunaments
    12     recep, donan abundan alegria;
    13     d’ome paubret ni de larg no s’absenta,
    14     dura mayso ne grans tesaurs no vol,
    15     mas ben compost e pur coratge col
    16     e de vers cors e honrat se contenta.

    17     Gaugs perfeyts ve de virtut, qui presenta
    18     a l’home pur qu’es palays divinals,
    19     razo que·l reyg los sinch seyns corporals,
    20     pels quals sech Dieu ab voluntat attenta,
    21     tots amistats, e quascus fayts agença,
    22     e ço que fay es tots maravellos,
    23     amables cars en aquellas mayzos
    24     hon fay repaus e ’nnoblex de prudença.

    25     Virtuts qu’es be d’umanal consiença,
    26     regnar ciutats, provincies regir
    27     fay justaments ez en pats mantenir,
    28     sosten las leys ab granda providença,
    29     don’els regnants vas lurs sotsmes doctrina,
    30     paubres e richs ço que de nou quer,
    31     e ’n ben regir ajudar e valer,
    32     ez els amichs com s’amon d’amor fina.

    33     Hom virtuos a vils fayts no s’enclina
    34     car mort, turments ni treball ne tristor,
    35     ne ’dversitats ne ’njuries, terror
    36     no·l poden far, car ab gran disiplina
    37     trespassa lieu bona, mala fortuna,
    38     los bes e·ls mals ab hodi menyspresan,
    39     si ben regen ez cells dissimulan
    40     ab cor joyos e no ges cara bruna.

    41     Ges ab virtut no·s pot causa neguna
    42     equiparar, car l’hom atent veray
    43     es en totz faytz, be virtuos e gay,
    44     e·l fa sobrar la mort a tots comuna;
    45     dona li gaug veray inmensurable,
    46     qui·l fay ben dir e coronar als cels,
    47     e nomenar entre bos e fizels
    48     e quo[n]sseguir lo regne perdurable.

    49     Tot home fay virtuts e·l mon amable,
    50     noble, valen, just, ardit, franch e fort,
    51     pros, gracios e de molt digne sort,
    52     savi, plazen, discret ez honorable,
    53     donant li gest tal que may no s’esmaya,
    54     auts e grans fayts valenments comensar
    55     e dur a fy, e puys ben hordenar
    56     ez en grans dons no far cara savaya.

    57     Mas eu no pens que mos xants a cells playa
    58     que grans diners ajusten e tesaur
    59     e fan llur dieu de riqueses e d’aur
    60     que, sots parven de gaug ab crusel playa
    61     naufren lo cor, on pauson tota via
    62     dolors, treballs, pensaments sens repaus,
    63     vicis e mals, injuries e fraus,
    64     qui·l fan servent de tota vilania.

    65     Mos fis corals, en tota part hon sia
    66     en vostre puny et mos esperits claus,
    67     si com dolç cor decora vostra llaus
    68     qui·l donen joy, virtut e mantenia.

    69     Mot aut senyor duchs, si us platz xascun dia,
    70     si de valor volets tenir les claus,
    71     al vostre cors fayts de virtuts grans claus,
    72     senes les quals no val res senyoria.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 195. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Hb. || 2 ensemps] ensempç ed. — 6 mals] molt ed.; foragitan] foragitar ed. — 7 sovin] soven ed.; contemplan] contemplar ed. — 10 sertaments] sertament ed. — 11 communaments] communament ed. — 13 ni] ne ed. — 15 col] vol ed. 21 quascus] quiscus ed. — 22 tots] tot ed. — 23 amables] amabl·et ed. — 27 pats] part ed. — 30 è ipometro, come segnalato dall’editore, e probabilmente guasto. — 34 ne tristor] ni tristor ed. — 48 quo[n]sseguir] quo[n]tsseguir ed. — 50 valen] valent ed. — 54 grans] gran[s] ed. — 61 naufren] naufron ed. — 66 et ] e ed. — 71 fayts] faits ed. || Aggiunte all’apparato dell’ed. Bohigas: 15 coratge ed.] coratje ms. — 17 Gaugs ed.] guaugs ms. — 19 los ed.] les ms. — 47 entre ed.] entres ms.

 

Incipitario di Jaume Rovira
Indice degli autori

Rialc