Rialc
Rao 154.22

            Joan Roís de Corella


    1      «Moura·s corrent la tramuntana ferma
    2      e tots ensems los cels cauran en trossos,
    3      tornara fred lo foc alt en l’esfera,
    4      i, en lo mes fons, del mon veuran lo centre,
    5      tinta de sang se mostrara la lluna
    6      e tot escur lo sol perdra la forma,
    7      ans que james de mi siau servida;
    8      e lo meu cos, del prim cabell fins l’ungla,
    9      mirant ho vos, sia partit en peces,
    10     e, tornat pols, no prenga sepultura,
    11     ni reba el mon tan celerada cendra,
    12     ni es puga fer algu gire la llengua
    13     a dir “Bon pos” a l’anima maleita,
    14     si Deu permet mos ulls vos puguen veure.

    15     E, si es ver vos digui mai senyora,
    16     no es trobe en l’any lo jorn de ma naixença,
    17     mas lo meu nom, a tots abominable,
    18     no sia al mon persona que l’esmente;
    19     ans, del tot ras de les penses humanes,
    20     sia passat com un vent lo meu esser;
    21     tinguen per fals lo que fon de mon viure
    22     e res de mi, en lo mon, no hi romanga.
    23     E, si per cas, del meu cos, gens ne resta,
    24     sia menjar als animals salvatges:
    25     prenga·n cascu la part d’una centilla,
    26     perque en tants llocs sia lo meu sepulcre,
    27     que, el mon finit, no es trobe la carn mia,
    28     ni es puga fer que mai io ressuscite».

    29     «Clarament veig que, en la mundana orla,
    30     Deu no ha fet persona tan culpable:
    31     io us he comes abominable culpa,
    32     tal, que en l’infern no trob pena conforme.
    33     Es me la mort mes dolça que no sucre:
    34     si fer se pot, en vostres braços muira.
    35     En vos esta que prengau de mi venja:
    36     si us par que hi bast, per vostres mans espire;
    37     o, si voleu, coberta de celici
    38     ire pel mon peregrinant romera.
    39     Deu no fara que el passat fet no sia;
    40     mas, si esperau esmena de mon viure,
    41     io la fare, seguint a Magdalena,
    42     los vostres peus llavant ab semblant aigua».

 

 

 

Ed. Jordi Carbonell: Joan Roís de Corella, Obra profana, València, Tres i Quatre, 1983 (in grafia normalizzata), p. 68.

Parti in versi della Tragèdia de Caldesa.

Torna all’ed. Rico.

 

Incipitario di Joan Roís de Corella
Indice degli autori

Rialc