Rialc
Rao 150.1

            Joan Rocafort


    1      Enamorat no fou mes de Isolda
    2      aquell gentil e valeros Tristany
    3      que jo de vos, qui us port voler estrany
    4      per lo gran be qui dins en vos se solda.
    5      No fou major l’amor envers Ginebra
    6      de Lançalot, aquell gran cavaller,
    7      car jo puch dir que so tant vertader
    8      servent d’amor, e clar sense tenebra.

    9      Jo no us am menys que Luch feu Alisandra,
    10     ne·m trop pus baix en grau d’enamorar,
    11     per ço que us puch de seny acomparar
    12     a la sabent e molt nobla Cassandra.
    13     Gran fou l’amor de Guiscart e Guismunda,
    14     mas no fou mes que la que jo us aport,
    15     que are us vull molt millor e pus fort
    16     qu’en lo comens, pus lo grat mes abunda.

    17     Traballs de mort, affalachs ne gran pena,
    18     prechs ne turments, ne res en contr’amor
    19     he vists bastants a ffer me perdador
    20     del be que us vull: axi sou de dons plena.
    21     Donchs, no dupteu que mon cor vos desame,
    22     si be·m desfres contra ma calitat,
    23     car mon temps he jo be per esmerçat
    24     en vos, qui sou lo goig que jo mes ame.

    25     No ’ntench que fos de Paris a Viana
    26     pus ferm voler del que jo·m trop al cor.
    27     Geson feu molt per lo gran vellor d’or
    28     aconseguir; per la qui·m desangana
    29     be·m trop jo trist en ma cruel fortuna,
    30     sense confort, absent de tot govern,
    31     passant mal temps, e no·m so fet estern,
    32     ne·m fare may, ab pena tant comuna.

    33     O trist e llas! E qual fou ma planeta
    34     en que nasqui! E tant durar lo mal
    35     no basta prou, que lo bandeitg es tal
    36     que m’ha cuydat la vida ’ver desffeta.
    37     Sia quesvol, que mentre tingua vida
    38     jo us amare a may un punt desdir;
    39     be puch penar, mas no d’amor fallir:
    40     tant me feu goig qu’es cosa infinida.

    41     Dona de seny, mirau si us he servida
    42     de mon poder, si be molt mes requir
    43     vostre cors bell; donchs, vullau mantenir
    44     a mi, qui us am ab voluntat complida.

    45     Leyal e ferm, per vos mon cor se crida,
    46     que d’altre part no vol goig adquerir;
    47     axi us trobau gentil sense pus dir,
    48     que·l qui us coneix vos te per mes sentida.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Mss.: JKN. Base: J. || 4 se KN] sa J. — 17 de mort N] damort JK. — 28 aconseguir] aconseguit JK, aconsegujnt N; qui·m] quil JKN. — 45 ferm N] fern JK.

 

Incipitario di Joan Rocafort
Indice degli autori

Rialc