Rialc
Rao 140.4 = 67.12

            Francí Joan Puculull
            e Joan Fogassot

    1      Qual voleu mes, e sou de bon acort,
    2      vos que perdau per cars forçat l’aymia
    3      bona, leyal, plena de cortesia,
    4      o bon amich per qualsevulla sort?
    5      En Foguasot, per dret de gentilesa,
    6      d’aquest pertit me diguau so que us par:
    7      quant l’una part per vos ne sera presa,
    8      yo l’altre us vull, tensonant, defenssar.

    9      Lo prepossat, per que·m par quesit fort,
    10     m’a fet pensar a que m’inclinaria,
    11     haver pensat mon cor se forsaria
    12     en mantenir sens null autre recort.
    13     La qui be·m vol tan fort e te sotmesa
    14     la voluntat, que no·n vull freturar,
    15     ans me plau mes (be pot esser fadesa)
    16     perdre l’amich: aso us vull altercar.

    17     A mi que·m par ha pres lo cami tort
    18     vostron voler, que pas rao no·l gula,
    19     lexant aquell qui lexar no poria,
    20     car en son loch me restaura de mort,
    21     de vostr’amant, per tota sa bonesa,
    22     cert no us podeu en tot fet ajudar
    23     com d’amich fel, qui·m tol tota tristesa
    24     e ’n fet d’amor james no·m feu penar.

    25     Dubte·m fa gran vos meneu a bon port
    26     vostre parer, tenint aquexa via;
    27     de mi us dich clar per res no mudaria,
    28     car de mos mals es singular conort,
    29     com sebeu cert que per sa gran firmesa
    30     la ben amant no·m vol may oblidar,
    31     e, si no·m val, fa tant per sa proesa,
    32     que·m fa valer e no s’en pot cansar.

    33     Vos no dubteu, car yo no son discort,
    34     d’aço que dix Salamo quant vivia:
    35     que l’amich ver, sertes, molt mes valia
    36     que don’al mon, ni tresor que·ns aport,
    37     james creure que, per sa gran franquesa,
    38     per molt que·ns do s’i puxa comperar;
    39     ans contra vos, per molt que si’ensesa,
    40     en qualque temps vos fara follejar.

    41     Si be y pensau, lo dret juy me remort,
    42     que degue dir lo que no lexaria,
    43     ca be ’s amich, e may alre diria
    44     senyora fel, que may m’aura fet tort
    45     e, ben servint, foragitant peresa,
    46     en tot quant pot m’asage devançar,
    47     e no li plau consentir en malesa,
    48     ans tots extrems ab cor fort vol passar.

    49     Be·m maravell que saber no us report
    50     d’aquels passats la gran filosofia:
    51     Sampso,Daviu, Socrates par que y sia,
    52     e veig Adam qu’en va surtir de l’hort,
    53     Marli, Plato, complits de saviesa,
    54     e Lansalot e Paris feu errar,
    55     Virgili sert, e ’n la fi de longuessa
    56     millars d’aquests la dona ffeu peccar.

    57     Dir me ffareu, pus axi feu l’acort,
    58     que stremament del bel cant se desvia
    59     e per rao no retrau melodia,
    60     per qu’es mester per bon art tot s’acort.
    61     Especulan la questio premesa,
    62     del suposat no us vullau gens lunyar,
    63     car en errants may ach ten gran abtesa
    64     com a la que volgues alt prepossar.

    65     Yo de mon cant no so fora d’acort,
    66     ne ’n ma canço no puch metra falcia;
    67     la nota·m fa tant bona companya,
    68     contra tenor a tot ffa sser concort,
    69     e yo no dich que sia descortessa,
    70     mes dels ssabents a molts ffeu desviar
    71     la ffoll’amor qu’en don’avien messa:
    72     lexau la, donchs, pus ve del seu amar.

    73     Vostr’argument vos dich que fa pus fort
    74     lo meu partit, segons a mi parria,
    75     e·l qu’allegau molt mes per mi faria
    76     que no per vos, de que·n prench gran confort,
    77     car pus scients abundants en destresa
    78     per dones tals an volgut peguejar,
    79     com be perpens en lur viril flaquesa,
    80     home no se per qui·m puxe servar.

    81     La done, us dich, vostre cor se recort
    82     que inperfet animal s’escriuria,
    83     e bo per bo no sse compararia
    84     a l’hom, qui es perfet, a mon deport;
    85     si dels sabents han feta bestlesa,
    86     per ço us deveu lo coll ab ells trencar?
    87     Mirau los sants, qui may fferen paguesa,
    88     com l’amar fals a part lo·n van lexar.

    89     Vos pur voleu totalment que us comport
    90     contra rao molt gran soberguaria,
    91     e yo james per res no permetria
    92     renunciar la de galant comport;
    93     car, pus en mi ben amar s’es empesa
    94     e del dit nom se pot intitular,
    95     senyora tal, avent tanta riquesa,
    96     corona d’aur es digna de portar.

    97     Cert, anuyg gran dels vostres dits soport,
    98     qu’axi·m digau jo us fassa sobreria;
    99     tot quant dieu me par que n’es folia,
    100    n’esguart d’aquest qui m’a fet de sa cort,
    101    qu’es pare ssant e fa·m portar empresa
    102    de cardenal e d’aço que·m pot dar;
    103    bon amich n’e, per l’amor que y he mesa:
    104    dones millars per ell vull yo donar.

    105    Ara conech vostra bocha no mort
    106    e menys no sent, segons be mostraria,
    107    qu’es fin’amor, ne quant be compendria
    108    dona leyal, car vist es no pert tort,
    109    ans, per bon dret, en si a tant’altesa,
    110    qu’es amich ver e m’i puch deportar,
    111    conort d’anuygs ab voluntat illesa;
    112    pus tot ho a, no vullau mes perlar.

    113    Per hun cami tostemps hanau a l’hort,
    114    ffentesiant, mantenint gran porfia,
    115    car yo d’amar tant com vos ne sabia
    116    e n’e passats de grans perills de mort.
    117    So m’en lexat, que par me gran simplesa
    118    amar allo qui fa tant suspirar,
    119    e del qui vull no·n pas gens de espresa;
    120    res d’aquest mon tant no·s pot estimar.

    121    Pus mon cami dret es e no bistort,
    122    tal quom lo feu james permutaria;
    123    tot quant me deits granment refermaria
    124    lo meu parer, aquell fent molt pus fort.
    125    Si·l deu d’amor a vos agues tramesa
    126    dona ssemblant da qui vull augmentar,
    127    hajau per çert no fereu tant’aulesa
    128    com allegau, ne sol no·s deu pensar.

    129    Pus qu’axi sou contra mi desconcort,
    130    a juy remet aquesta causa mia;
    131    raons tornar me par qu’es modoria,
    132    e ’n quant direu en tot mi desacort.
    133    No menys que vos, huna dama cortesa
    134    amat he yo, molt bella y singular;
    135    pus qu’es forçat, sens gayre fer contesa
    136    vull la jaquir e l’amich aturar.

    137    Molt m’es plasent lo so del manacort
    138    que let aveu har’a la darreria;
    139    de vostre plet a tostemps n’i auria,
    140    per que·m plau be lo tall, pus a bon port,
    141    yo so content ma part sia ramesa
    142    a compromes, e·l so prest de fermar,
    143    car ma rao no·m pens sia represa:
    144    elegiu, donchs, qui y voleu nomenar.

    145    D’aço que·m deits yo molt me n’aconort,
    146    per que jo·n prench una gran alegria;
    147    en mon verger violes culiria
    148    hom qui y entras, e no pas moritort;
    149    e per tant vull la porta sie stesa
    150    de bat en bata quants volran entrar,
    151    especial, ab voluntat palesa,
    152    a mossen Sos qui be sabria triar.

    153    La veritat distinchgira del tort
    154    lo qui preneu, car a mes bastaria;
    155    be·n so content, e crech que sens fallia
    156    del mal que·m feu sere breumen estort.
    157    Per tal, jo prench perçona ben entesa,
    158    mossen Ramon Cardona, ssens pensar,
    159    al qual ma part ma plau sia ramesa,
    160    com sia tal lo dret volra xalsar.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner de l’Ateneu, Barcelona, I.E.C., bozze di stampa [1953], p. 80.

 

Incipitario di Joan Fogassot
Incipitario di Francí Joan Puculull
Indice degli autori

Rialc