Rialc
Rao 140.2

            Francí Joan Puculull


    1      No sab que·s fa cell sino qui Deu prega
    2      devotament, tenint ferma crehença;
    3      no sab que·s fa qui ’n altres fets vuy pensa
    4      sino en Deu ab voluntat ni tregua;
    5      no sab que·s fa qui del mon ha suy cura,
    6      no smaginant en que vendra la ffi;
    7      no sab que·s fa qui te semblant cami:
    8      leixar a Deu per delits de natura.

    9      Bon punt es nat aquella criatura
    10     qui vol penssar tots jorns un’ora ’n Deu;
    11     bon punt es nat ell e tot ço del seu,
    12     sy y pensa ferm ab diligença pura;
    13     bon punt es nat qui ’n tal fet vol entendre,
    14     diligentment, ab bona afeccio;
    15     bon punt es nat qui ’b gran devocio
    16     vol servir Deu e no·l vol gens offendre.

    17     Yo[·m] maravell com no volem compendre
    18     cascu per si en quin punt es lo mon;
    19     yo[·m] maravell com cadascu no·s fon
    20     com vuy hic som e deme serem sendre;
    21     yo[·m] maravell com no volem penssar
    22     tots endesems ab la mort qui·ns es certa;
    23     yo[·m] maravell com no fem tots offerta
    24     al Creador qui·ns deu a tots salvar.

    25     Ffoll es aquell qui vol del tot leixar
    26     lo cami dret e te carrera torta;
    27     ffoll es aquell qui no veura la porta
    28     de Paradis per son mal practicar;
    29     . . .
    30     . . .
    31     ffoll es aquell qui serveix lo diable
    32     e leixa Deu, qui sab que l’a creat.

    33     Savis aquell lo qual fa caritat
    34     en aquest mon per haver l’altre seigle;
    35     savis aquell lo qual te semblant reigle
    36     qui fa lo be per qui lo y ha donat;
    37     savis aquell ab lo seny natural
    38     qui penssa ’n Deu e·l serveix humilment;
    39     savis aquell qui te tal penssament
    40     ffer be tostemps elunyar se de mal.

    41     Ffi de mos dans, mon Deu celestial,
    42     a vos supplich ab cor devotament
    43     haiau merçe de mon defalliment,
    44     e que·m guardeu d’aquell foch infernal.

 

 

 

Trascrizione diplomatica di C. B. Bourland, «The Unprinted Poems of the Spanish Cancioneros in the Bibliothèque Nationale de Paris», Revue hispanique, 21, 1909, pp. 460-566, a p. 463.

17, 19, 21, 23 Yo[·m] m.] Yo m. — 29-30 La lacuna non è segnalata nell’edizione.

 

Incipitario di Francí Joan Puculull
Indice degli autori

Rialc