Rialc
Rao 130.1

            Pastrana


    1      A vos, mon cor, me cove descobrir
    2      los greus afans que sostench nit e dia
    3      per fin’amor, e sol no puch sentir
    4      que·n puix’aver neguna milloria.
    5      E fayts ho vos, d’altre no·m dey clamar,
    6      que·m dats tot jorn voler ultra mesura,
    7      car no·m devets leyalment fer amar
    8      dona del mon, pus que no y he ventura.

    9      E qui us ha fayt tan fort enfellonir,
    10     mon feble cors, que no vullats aymia?
    11     Cert, no devets fin’amors derenclir
    12     ffins a la mort, ne yo no y consentria.
    13     Pero be us dich que vos devets triar
    14     dona de seny e de gentil natura
    15     e, si no u fats, no·m devets enculpar
    16     quez asi·m pas ma part de la rancura.

    17     En cor, en cor, a me covendra dir
    18     en aycest punt ço que dir no volria,
    19     car dones son tals que volen tenir
    20     cent amadors, fent a xascu falcia.
    21     E donchs veyats yo si me·n dey lunyar,
    22     puys lor amor no ’s ferma ni segura;
    23     enquer pus fort, que del bell dia clar
    24     creyre us faran que sera nit escura.

    25     Cor maldizen, no poria soffrir
    26     vostre fals dits ni mala parlaria,
    27     ans ne devets algunes mantenir
    28     que no us faran joch ni barateria;
    29     mas vos, amichs, no les sabets trobar
    30     e per ayço passats de joy fretura,
    31     car dona ’b seny no us fara tant penar
    32     com la que te lo cap en la verdura.

    33     Argullos cor, no devets presumir
    34     de vos trop mays que mester no us seria,
    35     car vos sabets c’a mi no·m val servir
    36     ni·m val haver bondat ni cortesia,
    37     ni·m val razo ne bon dret allegar,
    38     ne res no·m val promissio ni jura,
    39     ni·m val bon geny, ni·m val de nit vetlar
    40     perque vos dich que no·n dey haver cura.

    41     En cors, en cors, vos no podets fugir
    42     al que yo vull, puys que us he senyoria,
    43     que mals e bens haurets a sostenir,
    44     car fin’amor diu e vol c’axi sia.
    45     No us enugets, si us play, de trebeyllar
    46     lay hon saubets que mon voler s’atura,
    47     e si porets, mala dita forsar
    48     y aconseguir d’amors la joya pura.

    49     La que amats m’a fayt axi lenguir
    50     que m’ha portat en longa malaltia,
    51     car per tostemps qu’eu d’amors la requir
    52     dits que no·m vol ne·l play ma companyia;
    53     perqu’eu no vull pus ab leys altercar,
    54     puys axi m’es del tot cruels e dura.
    55     Mas vos e yo, prech vos, anem sercar
    56     dona qui·ns don d’amor la vestidura.

    57     No us ne porets, en cors, axi partir
    58     si contemplats sa dolsa fisomia,
    59     son dolç parlar e lo gint acollir,
    60     l’amoros vis e sa beutat jolia.
    61     Mas lo millor consell que jo us puch dar
    62     es que lohets sa perfayta figura
    63     e que sovent l’avets merce clamar,
    64     car tot bon fruis a pauch a pauch madura.

    65     Tant quant ne cuis pus abtament regir
    66     de vays amor, trob qu’es molt gran follia,
    67     car dones huy no·s poden abstenir
    68     de fer barats ab granda tritxaria.
    69     No us sia greu com gose tan parlar,
    70     car yo us atorch qu’es gentil creatura
    71     leys que amats, mas fa·m desesperar:
    72     com volets, dochs, que vostre mal procura?

    73     Nostre debat, en cors, haur’a finir,
    74     pus no volets fer la voluntat mia.
    75     Mas dir vos he com porets provehir
    76     a nostres mals, e pus no us en diria:
    77     que dolsamen tornets a suplicar
    78     la qui·m te pres jus sa gran tancadura
    79     que us don s’amor e, si no la us vol dar,
    80     ladonchs creyre que us clamats ab dretura.

    81     Per cloure dich qu’aycell ha foll dezir
    82     qui mal prenent no·s muda ni·s xastia.
    83     E vos, mon cor, volets amor seguir,
    84     que·l fiz amans pels lausangers cambia?
    85     Mas puys axi volets profidiar
    86     ab me qu’us tench jus ma clausura,
    87     la que amay requerray sens dubtar,
    88     e si·m dits no, fayts me la sepultura.

    89     Carvoncles bells, playa us determanar
    90     nostre debat, car loch temps ha que dura;
    91     e si volets a dreyt vers mi jutgar,
    92     dar m’ets la joy que tots amans ha cura.

 

 

Ed. Rossend Arqués, «Apunts sobre el domini del cos i la manipulació de l’ànima», Actes del 9è Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, I, Barcelona, P.A.M., 1993, pp. 48-72.

Rao: Pastrana; Arqués: Pestrana; rubriche: Pestrana JN; Pastrana K.

 

Incipitario di Pastrana
Indice degli autori

Rialc