Rialc
Rao 125.1

            Francesc Oliver
            La Bella Dama sense merci
Parle l’actor

    1      No ha gran temps cavalcant jo pençava,
    2      com un hom trist, cansat e doloros,
    3      en un gran dol hon Fortuna·m lançava,
    4      lo mes dolent de negun amoros;
    5      pusqu’ab son dart e força rigorosa
    6      me tolch la Mort la senyora de mi,
    7      lexant me sol ab Tristor engoxosa
    8      en lo govern doloros e mesqui.

Parle l’actor

    9      E si vull dir: Forçat m’es que·m jaquescha
    10     de ffer dictats e de cobles rimar,
    11     e qu’abandon e de mi convertescha
    12     riure y solaç per lo legramajar.
    13     Cert, en aço m’es forçat lo temps metra,
    14     car ja no tinch sentiment ni confort
    15     d’escriura res ni tampoch de tremetra
    16     cosa qu’a mi ni altri fos deport.

Parle l’actor

    17     E qui ’l voler constrenyer me volia
    18     d’escriure mot delitos ni plasent,
    19     ma ploma, cert, attendre no y sabria,
    20     ni ja menys dir ma lengua clarament.
    21     Bocha no tinch ab que rialles fassa
    22     qu’ab los meus ulls n’o vesseu desmantir,
    23     car mon cor trist desdient l’ambarassa
    24     ab dols e plors que dels ulls fa surtir.

Parle l’actor

    25     E per ço leix als malalts amorosos
    26     qui han esper d’aver alleujaments
    27     ffassen cançons, balades, mots donosos,
    28     cascuns segons lurs abtes sentiments.
    29     Qu’en testament la mia car’amada
    30     se pres la mort, Deus haja l’espirit!,
    31     e se·n porta mon sentir en s’anada,
    32     qu’ab ella jau sots la losa dormit.

Parle l’actor

    33     De mi callar es vengut temps e hora,
    34     car de res dir so del tot yo cansat.
    35     Jo vull leixar als altres dins e fora
    36     ffer lo lur temps, car lo meu ja ’s passat.
    37     Pus mon cofret ha romput la Fortuna,
    38     hon mes ricors yo tenia guardant
    39     e tot lo be per mi justat en una
    40     en lo bon temps de joventut volant.

Parle l’actor

    41     Amor lo seny m’a regit e la pensa;
    42     si falta y ha, deman n’a Deu perdo.
    43     E si be fiu, pus no·n sent conaxença,
    44     aço no·m tol ni tempoch no·m fa do.
    45     Car, al trespas de ten singular dona,
    46     tot mon deport feu tembe son trespas.
    47     Pera·m la mort l’estany d’aygua no bona
    48     de que passar may no poch mon cor llas.

Parle l’actor

    49     En tal pensar e sompni d’amargura
    50     jo cavalqui aquell mati ’b dolor,
    51     tant que no fuy luny d’un loch e verdura
    52     hon lo dinar pensave fer mon cor.
    53     E quant hagui ma via ja complida,
    54     cuydant me yo albergar e retrer,
    55     yo vaig sentir, per ma sort e oida,
    56     grans ministres dins en un bell verger.

Parle l’actor

    57     En aquell punt e sonada moguda
    58     si·m retragui en un loch tot secret.
    59     Mas, sabent, cert, mos amichs la venguda
    60     vingueren prest hon jo m’era retret;
    61     e qui ab prechs, qui ab fora y raquesta,
    62     mon saber may acabar, cert, no poch
    63     qu’ab ells no fos a la jornada presta
    64     d’aquell solas e tant delitos loch.

Parle l’actor

    65     A l’antrar fuy acullit de donzelles
    66     e d’altres prou senyores ben rebut,
    67     e festejat be de cascuna d’elles,
    68     qui totes son bones, si Deu m’ajut;
    69     e de llur gran e cortesia bella
    70     jo fuy tengut alli, cert, aquell jorn
    71     en grans deports e festa molt novella
    72     e mes en pler e graciat sojorn.

Parle l’actor

    73     Lo dinar prest fonch e taules parades,
    74     e seure·s van alli totes ensemps;
    75     e puixes, quant foren ben arreglades,
    76     los mes dels bons meten servint les temps.
    77     Mes tals hi hac qui ’n aquell jorn veheren,
    78     dins en la gran companyia d’aquells,
    79     les lurs amors, d’on semblant may no feren
    80     que d’ellas fos liguat pas negun d’ells.

Parle l’actor

    81     Mes hu n’i veu entre·ls altres ma vista,
    82     venint, anant alli, ades ades,
    83     e molt pensos, arrapat d’amor trista,
    84     guayra brogit no menave james.
    85     Lo semblant seu entremudat semblave,
    86     mas lo desig, qui passa la raho,
    87     li feya fer reguard a qui amave
    88     en hora tal que no era saho.

Parle l’actor

    89     E d’elegrar viu que feya sa força,
    90     menant en si fentament un goig flach,
    91     e lo seu cor de ben cantar esforça,
    92     no per delit, mas que son fet amach.
    93     Car ell tot jorn un gran relaix de planta
    94     li vereu, cert, enllaçar ab sa veu,
    95     e revenir a ell ab pena tanta
    96     com de l’ocell al bosch cantant veheu.

Parle l’actor

    97     D’altres n’i viu una gran plena sala,
    98     mas aquell sol a mi, cert, be sembla
    99     enujos, groch, magre, de color mala,
    100    ab son parlar que viu que tremola.
    101    Guayre negu dels altres no semblara;
    102    vestit d’escur era, sens pus senyal,
    103    e home tal a cascu ressemblara
    104    qu’en libertat no te son cor leyal.

Parle l’actor

    105    De totes molt festejat se fenyia,
    106    escahent li e fahent ho molt be;
    107    mes tot sovent semblave·l costrenyia
    108    l’amor leyal qui son cor cremat te;
    109    aço per tant que s’amad’el mirave,
    110    de que lavors clar s’amor conegui
    111    en son reguard, que ’b sos ulls endressave
    112    molt piedors, vers ella, dret cami.

Parle l’actor

    113    Mas de grans trets desviave se cara
    114    en altres lochs per voler ell mirar;
    115    puys al trevers l’ull retornar susara
    116    li vereu prest la hon li pleya star.
    117    D’on percebi son tret qui dels hulls rage
    118    empenat tot de request gracios,
    119    e si digui entre mi: «Si Deus m’age,
    120    aytal fuy yo com vuy sou, amich, vos!»

Parle l’actor

    121    Alguna veu a part lo viu retraure
    122    per reffermar son cansat continent,
    123    e suspirant tendrament vereu jaure
    124    en trist record son lassat pensament;
    125    mas puxes ell, reprenent s’ordonança,
    126    venia prest per ellas mes servir;
    127    mas, qui volgues jutgar be la semblança,
    128    un piedos entremes se pot dir.

Parle l’actor

    129    Apres dinar cascun, cert, e cascuna
    130    dispondre viu en danses e gran pler,
    131    mas aquell trist dançav’ades ab l’una,
    132    ab l’altr’apres, a tot lo seu voler,
    133    a totes fent cara comuna y festa,
    134    cascuna com li venia son torn;
    135    mas retornar a la qui li es lesta
    136    lo vereu molt e vogir li entorn.

Parle l’actor

    137    Be de mon alt, cert, l’avia triada
    138    entre les mes que yo lavors hi viu,
    139    si ell al grat del cor l’agues sercada
    140    axi com feu lo cors bell e joliu.
    141    Mas qui leuger vol axi·l repos creure
    142    de sos hulls sol, sens alre esparant,
    143    de morts ben mil mort lo porieu veure
    144    ans que tenir ço que va desigant.

Parle l’actor

    145    En ella pas jo no pens hagues falta,
    146    car tot son cors li viu ben compassat,
    147    e de tots bens era cosa mes alta
    148    per fer tot cor d’emoros contentat:
    149    jove, gentil, frescha e molt leugera,
    150    plena de bens, no variabl’en res,
    151    de bell parlar e de pura manera,
    152    jus l’estandart luça e molt cortes.

Parle l’actor

    153    D’aquell solag e festa·m vaig constrenyer,
    154    car joya fa al cor trist crexer dol;
    155    e per la gent, pensant, me vaig empenyer,
    156    posant me prop d’una trilla tot sol,
    157    de rames grans e fulles ben espessa,
    158    ab entrellas de salzes de verdor,
    159    que jo no crech de neguna travessa
    160    negu·m pogues veure per l’espassor.

Parle l’actor

    161    Aquell amant s’amorosa prenia
    162    quant a son torn li venia·l dançar,
    163    e puys apres al retorn se·n venia
    164    sus un prat vert ab ella reposar.
    165    Mas d’apres ells negu pas no y estava
    166    assegut prop, sino sol ells abdos,
    167    ne res al mig d’ells a mi no·s trobava:
    168    la trilla sol era miga de nos.

Parle l’actor

    169    L’amant hoy sospirar e fer pianta,
    170    car lo mes prop lavors ha mes desig,
    171    e per voler que sent e dolor tanta,
    172    no sab callar ni dir lo que li fig.
    173    Axi lenguint pres lo metge, sens moure,
    174    tardave dar per a ssi la salut,
    175    car ja no pot lo cremant pus fort noure
    176    qu’epropiar se foch gran e crescut.

Parle l’actor

    177    Lo cor e·l cors li senti dar cruxida,
    178    d’engoixa gran e de por molt constret,
    179    estant mudat ab la cara smortida
    180    per lo treball del cor e cors destret.
    181    Desig l’empeny e la por lo reffrena,
    182    la hu volent e l’altra contrestant;
    183    de que, tot cert, pocha dolor no mena
    184    qui dins son cor tal guerra va portant.

Parle l’actor

    185    E de parlar sa fora viu empendre,
    186    si la gran por no l’hagues desviat;
    187    mas a la fi son cor fora d’estendre
    188    en dir sos mais, com hague reposat.
    189    E retornant pres de s’anamorada,
    190    ab la veu baia lavors plorant digue:

Parle l’amant

    191    «Adeu, mon be, e tan mala jornada
    192    aquell jorn fonch que primer vos mire!

Parle l’amant

    193    Jo soffir mal ardent e gran tristura,
    194    e muyr tot, laç, per vostr’amor haver;
    195    e si veig be que vos no us hen dau cura,
    196    ni mes dolors no pensau de saber.
    197    Mes en ten poch que jo dir no poria
    198    veig que u meteu, com a vos ho replich,
    199    e menys valer vostra gran senyoria
    200    d’aço no veig ni d’onor gran destrich.

Parle l’amant

    201    E las de mi! que us enuya, senyora,
    202    si us vol tant be un cor d’ome ten franch,
    203    car per honor mon seny a vos adora
    204    e vostre so, sens mudar may lo tranch?
    205    E dret en vos jo no y deman, ni ’s lassa
    206    ma voluntat, qui tant sotsmesa s’es
    207    al vostre grat, e no·l meu, d’una passa,
    208    per fer servir a ma franquesa mes.

Parle l’amant

    209    Jatsie·m pens que pas no desservescha
    210    lo vostre grat per lo meu bon servey,
    211    soffriu almenys, si us plau, que jo us servescha
    212    sens lo mal grat tant vostre del servey.
    213    Jo us servire sens fer may deservança,
    214    ma leyaltat be tostemps observant,
    215    car per aço me trasch Amor en dança
    216    que vostre fos e servidor amant».

Parle l’actor

    217    Quant hac hoyt sa dama son lenguatge,
    218    ella respos axi tot baxament,
    219    sens punt mudar la color ni coratge,
    220    mes tot suau e mesuradament:

Parle l’amada

    221    «Beli senyor, vos, aqueix foll pensar d’ara,
    222    no·l lexareu james de vos partir?
    223    Vullau pensar a l’enuig qui us empara
    224    e dar vos pau: no vullau lo morir».

Parle l’amant

    225    «Negu no y pot metra pau ni destreta
    226    sino vos sol, qui la guerra·m donas
    227    quant vostres ulls scriviren la letra
    228    per la qual mi desaffiar mostras,
    229    ab Dolç Reguard, qui d’aço·m fes tramesa,
    230    araut d’aquell desaffiar que·m fes,
    231    per lo qual, cert, vos me fes la promesa
    232    qu’en desfiant bona fianç’agues».

Parle l’amada

    233    «Ell ha gran fam de viur’ab dol e pena
    234    e de son cor flaquament guarda fa
    235    qui d’u tot sol reguard d’ull no·s deffena
    236    ne guard se pau ne se joya qu’en va.
    237    Car, si yo us guard o altri vos reguarda,
    238    los ulls son fets solament per mirar.
    239    En aço jo no prench altrament guarda:
    240    qui mal ne sent aquell se·n deu guardar».

Parle l’amant

    241    «Si naffr’algu un altra de ventura
    242    per culpa sol d’aquell axi neffrat,
    243    que y pot ell fer mes per juy e dretura
    244    sino ’ver dol del cas affortunat?
    245    E pus ma sort ni la mia fortuna
    246    no m’an pas fet aquest doloros cas,
    247    mes vos ho fes, de tots vicis dejuna:
    248    per que preneu en desgrat que us amas?»

Parle l’amada

    249    «Yo contra vos desgrat ni fellonia
    250    james hagui ni la vull ni le us moch;
    251    ni guayre grat no me n’abelliria
    252    ni menys saber vostre privedes joch.
    253    Cuydar vos met en tal perseverança
    254    que lo molt poch vos pot esser plasent;
    255    mes, si us voleu fer engan ni ultrança,
    256    axo no vull jo fer segurament».

Parle l’amant

    257    «Quisvulla·l mal a mi procur ni pena,
    258    Cuydar no m’ha en aço desabut;
    259    mes Amor tant m’a cassat ab cadena
    260    qu’en vostre laç so per fora caygut.
    261    E, pus que m’es tal sort sdevenguda
    262    qu’en vostres mans he d’ever la merce,
    263    si caygut so, e vos no·m dau ajuda,
    264    qui pus tost mor, cent, menys pena soste».

Parle l’amada

    265    «Tan gracios mal ni de semblant pasta,
    266    sertes, no met guayre de gents a mort,
    267    mas ell esta be lo dir al qui u tasta
    268    perque mes prest ell son desig report.
    269    Mes tal se plany, crida fortment e plora
    270    que no sent pas les pus aspres dolors;
    271    mas, si Amor axi greument acora,
    272    cert, mes ne val un dolent que no dos».

Parle l’amant

    273    «E las, Amor!, que, certes, mes valria,
    274    per gran bondat e cortesia fer,
    275    qui del dolent dos alegres fahia
    276    que no·l dolent axi del tot desfer.
    277    Yo mes desig no tinch de vos, mestressa,
    278    sino que mon servey a vos plagues,
    279    per cambiar, sens mal fer ni revessa,
    280    dos ben contents en loch d’un trist e pres».

Parle l’amada

    281    «D’amor no vull lo goig ni la tristesa,
    282    ni gran esper, ni desig tempoch tal,
    283    e si no he de vos pler ni bellesa,
    284    ni guayre sguard a vostre pler ni mal.
    285    Triu a son pler tot hom qui triar vulla:
    286    yo francha son e francha vull estar,
    287    sens lo meu cor depertir d’una fulla
    288    per fer a mi altri senyorejar».

Parle l’amant

    289    «Amor, qui dol e delit foragita,
    290    dones lunya de servey e d’empriu,
    291    e·ls ordena per la lur part e dita
    292    senyores ser e de franch senyoriu.
    293    Los servidors no y han pus d’eventatge
    294    sino tan sol los percassos que·s fan;
    295    mes, pus han fet una veu l’omenatge,
    296    certes, ben car los costa ço que n’han».

Parle l’amada

    297    «Ja dones, cert, no son axi grosseres,
    298    mal entenents ni axi folles pas,
    299    que per un poch de falcies leugeres,
    300    confites prou en bells mots e dits clars,
    301    d’on teniu tots escoles e gran fira
    302    per elles fer los creure·l que voleu;
    303    mas del tot prest lur voluntat se gira,
    304    qu’a beli parlar orella cloure·s deu».

Parle l’amant

    305    «No es burler que tant pogues despendre
    306    d’estudi, seny ni de pena jamay,
    307    qui axi trist plant james pogues vendre
    308    com aquell fa qui es farit del glay.
    309    Car lo qui·s dol e te la testa sana
    310    a penas pot sa ficcio cobrir;
    311    mas pensament, ple de la dolor vana,
    312    prova sos dits en ses obres finir».

Parle l’amada

    313    «Amor es, cert, fort cruel legotera,
    314    dolc’en mentir e molt aspr’en sos fets,
    315    e sab d’aquells venjar se ben leugera
    316    qui·s pensen vuy saber sos grans secrets.
    317    Car ella·ls fa consentir a sa guisa
    318    per un entrar de caritat molt gran;
    319    mes puys, quant ve al penedir, allisa
    320    e mostre us dar la feretat d’angan».

Parle l’amant

    321    «D’aquell tant mes que Deu e puys Natura
    322    han fet plaher d’amors en pus alt vent,
    323    tant mes es, cert, pus aspra la punctura
    324    e desplasent mes lo deffalliment.
    325    Qui no ha fret no ha de calt enveja:
    326    contrari es un per altre request.
    327    E d’aquest pler negu sab com pesseja,
    328    si donchs no l’ha ab gran dolor conquest».

Parle l’amada

    329    «Plaher no es per tots en egual mida:
    330    ço que us es dolç, a mi par amargant.
    331    E no podeu vos ni altra partida
    332    a vostre grat a mi fer amar tant.
    333    Negu no deu fer me clams ni querela,
    334    sino per cor, ans que per libre no,
    335    car fora may ensetar pot ni pela
    336    la voluntat qui es francha d’axo».

Parle l’amant

    337    «Senyora, ja plasent a Deu no sia
    338    que nengun dret hi vulla conquistar,
    339    mas sol a vos mostrar lo mal que·m lia
    340    e requerir merce·m vullau donar.
    341    Car, si yo ’ntench en res honor offendre,
    342    Deu me do prest ço que delit confon,
    343    e no·m leix may conquistar ni attendre
    344    plers ni delits mentre visqu’en lo mon».

Parle l’amada

    345    «Vos e cascuns qui volen fer tal jura
    346    se van del tot condempnant maldient,
    347    e cuyden se que lur jur pus no dura
    348    sino tant com los mots van despenent,
    349    e que Deu just e·ls sants riure se n’hagen;
    350    mas en tals jurs no ha gens fermetat.
    351    Les tristes, donchs, qui fiar s’i assagen
    352    se·n ploren puys ab cor legramagat».

Parle l’amant

    353    «Aquell no te cor d’om ni conexença
    354    qui cerque pler que li torn desonor,
    355    ni mereix nom ni donar li deffensa
    356    ni qu’ayre·l toch ni terra ni claror.
    357    Car leyal cors e la verdient bocca
    358    son lo castell de l’hom qui es perfet;
    359    e qui sa fe axi leuger abocha
    360    s’onor desfa per altri e remet».

Parle l’amada

    361    «Lo cor vila e bocca ben cortesa
    362    no son james cascuns be d’un acort;
    363    mas ficcio breu es ab ells encesa,
    364    qui·ls ajust’ab maliciosa sort.
    365    Lo malestruch son falç semblant aporta,
    366    son preu a be e se lengua fenyent;
    367    mas honor es en lur cor del tot morta
    368    sens esser may plorad’ab veu planyent».

Parle l’amant

    369    «Qui pensa mal, negun be no li vingua;
    370    Deu a cascu don lo que be mereix.
    371    Mas record vos, per Deu, de mi us sovingua
    372    de la dolor que soffir e·m deleix.
    373    Car de ma fi ni perdua deserta
    374    al vostre cor enveja no li·n pren;
    375    mas si en vos gracia m’es uberta,
    376    ma vida, cert, per vos sole·s deffen».

Parle l’amada

    377    «Lo cor leuger e la plasent follia,
    378    qui es millor del tot com pus es breu,
    379    cert, fa venir a vos malenconia,
    380    pero mal es qui guoreix ab xich breu.
    381    Per que vullau fer als pençaments treva,
    382    car hom es tost de pus bells jochs cansat.
    383    Yo no us ajut ni per mi res no us greva:
    384    qui no me·n creu, no·n pot esser forsat».

Parle l’amant

    385    «Qui ha falco, ocell ho ca de rassa
    386    que tingua prop, amant be lur senyor,
    387    ell lo te ’n car e·l te pres e l’abrassa,
    388    e no li diu, manassant, res ab por.
    389    E jo, que tinch mon seny e pensa tota
    390    en vos, sens frau ne cami barater,
    391    son lançat luny e mes pus baix que sota,
    392    e menyspresat mes que un estranger».

Parle l’amada

    393    «Si jo vuy fas a tots la cara francha
    394    per mon bell pler e de franch cor e bo,
    395    yo no us ben vull a vos fer una brancha
    396    per esquivar vostre dan en aço.
    397    Qu’Amor es, cert, de ten poch saviesa
    398    e te l’acort en creure axi prest,
    399    que molt leuger s’etreveix fer empresa
    400    de cosa que proffit no se li·n rest».

Parle l’amant

    401    «Si per amor e faeltat sancera
    402    yo pert tot ço que los estrengers han,
    403    ja no·m valra leyaltat verdadera
    404    menys qu’en aquells qui venen e se·n van
    405    e qui no son de vostra senyoria.
    406    E fora mils vostre parer mostrar
    407    que hon deveu vos somon Cortesia,
    408    qu’exi·s mereix amor per amor dar».

Parle l’amada

    409    «Axi es, cert, Cortesia ’nlassada
    410    de gran Honor, qui la vol e soste,
    411    que no vol may esser a res liguada
    412    per donatius, ni prechs ni altre be;
    413    car deperteix sol de sa bona cara
    414    alla hon ho li semble e li plau,
    415    guardo retent, ho mal, ho cosa cara,
    416    e nunque may van ensemps ni·ls trobau».

Parle l’amant

    417    «Jo no vull punt de guardo, cert, la tanda,
    418    car lo servir m’es alt tant que me·n call:
    419    gracia vull e d’aço us fas demanda,
    420    pus que la mort o merce a mi fall.
    421    Donar lo be alla hon n’a fallença,
    422    aço es, cert, cortesi’ab raho;
    423    mas dar als seus es ja major valença
    424    que·ls estrengers festejar de bon so».

Parle l’amada

    425    «No se quin be apellau en tal cosa.
    426    Mal emprestat ha be, cert, altre nom;
    427    car molt es larch del seu e massa gosa
    428    qui per donar voi perdre son renom.
    429    Car no·s deu fer donatiu a persona,
    430    sino quant es requesta condessent.
    431    Car, si honor no rete lo qui dona,
    432    cert, molt petit es tot lo romanent».

Parle l’amant

    433    «Cert, hom mortal may nesque ni seria,
    434    ni pot james nexer dejus lo sel,
    435    ni altri es sino, cert, que jo sia
    436    qui vostr’onor toch pus ni mils d’un pel,
    437    ni de negu, vulles jova ni vella,
    438    lo meu no es sino·l vostre servey,
    439    ni tinch lo cor, seny, bocha, ulls ni cella
    440    qui·s donen fer offici d’altre ley».

Parle l’amada

    441    «De prou e gran carrech vuy se carregua
    442    qui sa honor guard’e vol mantenir;
    443    mas ha desdeny e treball viu en bregua
    444    qui ’n altra ma la voi fer detenir.
    445    Car tal a qui la honor li partangua
    446    attendre, cert, a negu no se·n deu;
    447    car menys dete del seu e mes s’enfangue
    448    qui ’n altri vol entendre mes que·l seu».

Parle l’amant

    449    «Vostres hulls han empremptada lur marcha
    450    en lo meu cor, quesvulla vingua·ls ne;
    451    si he honor ho serch ahon s’embarcha,
    452    ell m’a venir de vos, qu’exi·s cove.
    453    Ffortuna, cert, ha volgut que jo tengua
    454    ma vida sots vostre merce y voler;
    455    per qu’es ben dret que del tot me revengua
    456    de vostr’onor mes que d’altre mester».

Parle l’amada

    457    «A vostr’onor enteneu ab gran fura
    458    per vostre temps en millor espletar.
    459    De la de mi, a mi lexau la cura,
    460    sens pendre ’n gents pena ni fohejar.
    461    Qui venç bon fet a son voler, cert, gira
    462    un cor del tot follament dessabut,
    463    que·l rompre es pits que plegar, qui u mira,
    464    e moure·s val mes que no ser caygut».

Parle l’amant

    465    «Pensau, mon be, que d’aquell jorn fins ara
    466    qu’Amor del tot mon cor vos hac liurat,
    467    ell no pot fer ni yo, cert, menys susara,
    468    que d’altre fos tant com viure ’b son grat.
    469    Tot quiti franch lo liur’a vos, ma vida;
    470    aço, donques, no·s pot gens obolir.
    471    Yo sper tostemps que sera la seguida,
    472    car ja no y puch tolre ni affegir».

Parle l’amada

    473    «Jo no tinch gents la cosa per donada
    474    per offerir s’e dar a qui no u pren;
    475    car donatiu es cos’abandonada
    476    si al qui u dau del pendre se deffen.
    477    Molt ha de cor qui d’empendre assaga
    478    de voler dar a tal que lo y reffus.
    479    Mas ell ha seny qui apren e que hage
    480    sentiment bo en affers, que no mus».

Parle l’amant

    481    «Aquell del tot no despen temps ni musa
    482    qui vol servir dona de ten alt preu;
    483    e, si u deig fer ni mon seny axi m’usa,
    484    repres no puch ser de negu jus Deu
    485    de cor fallit ni ’nguanat ab falcia,
    486    car jo a vos la demanda fas tal,
    487    per qui Amor l’ampresa fa tot dia
    488    de tants bons cors la conquesta real».

Parle l’amada

    489    «Si mon consell voleu hoyr e pendre,
    490    en altra part sercau dona plasent,
    491    e qu’en amors se vulla ben attendre
    492    e mils se do a vostr’enteniment.
    493    Car, cert, molt luny de confort se turmenta
    494    qui, si mateix, met per dos en treball;
    495    car aquell te l’esperança destenta
    496    qui no sab fer son punt doblat al tall».

Parle l’amant

    497    «Cert, lo consell que·m donau, ma senyora,
    498    se pot mils dir que no fa pas lo fer;
    499    de creare u yo me perdonau est’ora,
    500    car lo mea cor es tan fort e senser
    501    qu’ab res del mon no pot girar la pensa
    502    en cosa tal d’on no ha leyaltat;
    503    ni pus consell mester no·m fa ’n deffensa,
    504    sino de vos merce e pietat».

Parle l’amada

    505    «Aquell ha seny, quant ha follia feta,
    506    si depertir ne sab e vol del tot;
    507    mas falliment te de raho desfeta
    508    lo qui la vol usitar e no pot.
    509    Qui per consell no·s mou e no·s revocha,
    510    desesperar se met de son encalç,
    511    e tot lo be que reb ell ni li·n tocha
    512    es de morir e[n] perseguiment falç».

Parle l’amant

    513    «Jo certament passaguire quant pugua
    514    e tant e fins la vida·m durara,
    515    e, si lavors leyal morre ’n tal fugua,
    516    aquella mort ja no m’enujara.
    517    Mas, puixes quant vostra duretat fera
    518    morir leyal me fara doloros,
    519    certes, menys greu me sera y plesentera
    520    que no ’n lo mon viure falç amoros».

Parle l’amada

    521    «De res ab mi vostron saber no·s prengua,
    522    car jo no us so aspra ni dura ’n res,
    523    ni es pas dret que vostre seny me tengua
    524    dolça vers vos ni amargua james.
    525    Qui serque·l mal, tengue·l, pus lo·s procura;
    526    altre confort donar jo no lo y se,
    527    ni de mostrar tal fet jo no he cura.
    528    A qui us vullau l’assaig ne remetre».

Parle l’amant

    529    «Cert, assegar ho cove una volta
    530    a tots los bons lur tarde ho endret,
    531    e al degut d’amor fer pagua solta
    532    qui sus franch cor ha de pendre ’lgun dret;
    533    car franch voler mante e creu de veta,
    534    si ’ndurahit s’es pres en tal saho
    535    d’axi tenir altre cor en estreta,
    536    si ell no te mes d’un cor en preso».

Parle l’amada

    537    «Yo no so tant de cas maravellada
    538    com so d’aquest al qual dech ben pensar,
    539    car veig del tot perillosa l’entrada
    540    e mes perill encar’al retornar.
    541    Car tart veureu proffit vos ne seguescha;
    542    per ço no tinch en sercar voluntat
    543    un mal plasent qui perills vos refrescha,
    544    d’or l’assaig pot costar car sens mercat».

Parle l’amant

    545    «No es raho de dupte maniffesta
    546    ni rasel menys qui us promogue·l saber
    547    a mi longuar ni desviar ma testa,
    548    car la bondat de vos troba lo ver:
    549    que jo he fet l’assaig e prova serta
    550    per que del tot ma leyaltat dar diu.
    551    Lo lonch esper e la prova esperta
    552    ne·s pot negar, car ell s’es mostratiu».

Parle l’amada

    553    «Aquell se diu leyal e lo y diria,
    554    e lo seu nom ho mostre maniffest,
    555    qui servir sab e selar quant deuria
    556    e sab guardar lo be, si l’ha conquest.
    557    E qui mes vol perseguir ne requira,
    558    cert, leyaltat no ha sprovada be,
    559    car tal sercant va gracia e mira
    560    que puys la pert, quant trobada la te».

Parle l’amant

    561    «Si leyaltat de mi del tot s’esforça
    562    de ben amar go que no·m quer ni·m vol,
    563    e tinch molt car go que morir me força,
    564    cert, plau m’aço qui m’es amoros dol.
    565    Quant Pietat, qui s’es axi dormida,
    566    en mos forts mals metra terma e fi,
    567    axi plasent confort de vos, ma vida,
    568    ffara mes ferm la leyaltat de mi».

Parle l’amada

    569    «Un doloros ab la pensa ten ferma
    570    dels pus contents lo dret li es reves,
    571    e lur pensar enfermetat conferma
    572    hi entre·ls sants, cert, del tot diverç es.
    573    E tal es be de cor de gran travessa
    574    qu’aver ben fet se pijora tant tost,
    575    pus leyaltat van matent a l’anvessa
    576    d’on solen puys sospirar lo gran cost».

Parle l’amant

    577    «Aquell del tot despossehit jo veiga,
    578    de ses amors e gracia desfet,
    579    qui·s desconeix ni en pigor passeiga
    580    lo do de grat e ço qui es benfet
    581    d’altre y d’aquest, qui raffet l’a ’n bon astra
    582    e de mort viu aquell ha remogut.
    583    Cert, lo qui·s fart d’axi cruel desastra
    584    mes d’una mort aytal ha merescut».

Parle l’amada

    585    «En tals mals fets cort ni jutge no·s troba
    586    d’on jo pogues recorrer algun loch.
    587    La hu·ls maldiu, l’altre jutgant los roba;
    588    mas vist no he morir ne gran ni poch.
    589    Car lurs cors vuy veureu leixar escorrer,
    590    puys començar pigor que de retorn,
    591    e dones prou tristes veureu encorrer
    592    d’altr’anuig gran, pena y culpa tot jorn».

Parle l’amant

    593    «Jatsia qu’om no·s crem ni·s desespera,
    594    mas, cert, aquell caygut en crim aytal,
    595    yo son ben cert, quesvulla que n’espera,
    596    qu’ans de la fi li n’esdeve prou mal,
    597    e la honor e·l be li fall e·l leixa;
    598    car axi es maleyta falcetat,
    599    que may honor alta james se feixa
    600    dessus aquell hon ell’a habitat».

Parle l’amada

    601    «De tal fet por no ha, certes, nenguna
    602    aquell qui diu e que del tot mente
    603    que leyaltat no es ventura una
    604    en aquell tal qui longament la te.
    605    Lurs cors se·n van e despuixes retornen,
    606    car ells, tot cert, los han be reclamats,
    607    axi fort be que apres ells se·n tornen
    608    a cambiar des que ells son amats».

Parle l’amant

    609    «Qui ha son cor e s’amor empremtada
    610    en algun loch e bona y leyal part,
    611    ell deu haver la volentat fermada
    612    empertostemps, sens metre l’a depart.
    613    Car axi tost qu’amor es migpartida
    614    tot lo bon alt e lo pler n’es sortit;
    615    mas no sera may per mi departida,
    616    tant com al cors me betra l’espirit».

Parle l’amada

    617    «De ben amar tot ço qu’amar se degua
    618    no·n podeu vos, certes, pas menysvaler,
    619    mas si·l degut vostre seny poch nevegua
    620    per tost seguir l’emprendre qu’es leuger,
    621    cert, vos mateix vos podeu ben rependre
    622    e prest haver a la raho recors,
    623    pus tost qu’en foll esper voler attendre
    624    un fort e molt desesperat socors».

Parle l’amant

    625    «Raho, avis, consell, seny e destresa
    626    son jus l’arrest d’Amor salats del tot.
    627    Mas tal arrest yo consent, pus no·m pesa,
    628    car nengun d’ells no s’es rebellat mot.
    629    Per mon desig son mesclats en tal via
    630    e ten fortment enlassats en treball,
    631    que nunque may departir los sabria,
    632    si Pietat lo llas donques no tall».

Parle l’amada

    633    «Qui no ha be ab si ni amistança
    634    de tot’amor es, certes, desfiat;
    635    e, si de vos no haveu pietança,
    636    ja no us fieu gents d’altra pietat.
    637    Mas jo us fas cent eus sertiffich encara
    638    que jo son vuy aytal com fuy james.
    639    D’ever millor de mi no us fieu ara,
    640    e preneu grat del reffus que us fas mes».

Parle l’amant

    641    «Yo he del tot m’esperança fermada
    642    qu’en dona tal com vos no deu fallir
    643    la pietat, mas pens qu’es astacada,
    644    e leix enuig dar me combat que·m fir.
    645    E si gens veu ma virtut deffallida
    646    per ben amar, cert, ella se n’ira,
    647    e·s detendra en fer tarda l’axida,
    648    e puys mon be soffrir me covendra».

Parle l’amada

    649    «Axiu vos prest d’aqueix preposit fora,
    650    car, tant com mes adintre vos siats,
    651    haureu menys, cert, pler ni deport un’ora,
    652    ni a la fi vendreu que desigats.
    653    Ans de tot ço que us meteu en espera
    654    vos trobareu empeguit ab ulls cluchs,
    655    e tal liço a la fi sabreu vera
    656    quel gran esper va paixent desestruchs».

Parle l’amant

    657    «Vos direu ço que us plau e que be us vengua,
    658    car vos havets de tot assats poder;
    659    mas ja l’esper no·m tolra vostra lengua
    660    del que tants mals ha passats mon voler.
    661    Car, cert, tot quant ha vuy enclos Natura
    662    en vos de bens ab esforç axi tal,
    663    ella no·ls ha a vos dats ab tal cura
    664    per no gitar Pietat, qui tant val».

Parle l’amada

    665    «La Pietat esser deu rahonabla
    666    e a negu no gens dampnosa pas,
    667    e als qui l’an mester molt proffitable,
    668    e qui la te guard se mal no·s percas.
    669    Si dona es per altre piedosa
    670    per voler scer ella a ssi cruel,
    671    sa pietat ment hi es despitosa
    672    e s’amor es a ssi pena infel».

Parle l’amant

    673    «Lo confortar desconfortats seria,
    674    cert, gran lehor e no pas crueltat;
    675    mas vos, qu’axi portau dur cor tot dia,
    676    axi bell cors vos seria donat
    677    e blasme gran e deslahor trobada
    678    de cruel fet qui mal, cert, li escau,
    679    si Pietat, qui perteix lahor dada,
    680    en vostre cor ben alt no seu ab pau».

Parle l’amada

    681    «Qui·m volra dir que yo so benvolguda
    682    e que del tot yo creure u vulla be,
    683    tenir me deu en blasme ajaguda,
    684    si al seu pler yo no follajare?
    685    E si·ls conforts de tals fets vull entendre,
    686    aço·s pot dir pietat sens raho;
    687    car, si apres ab dol me n’he rependre,
    688    seria, cert, la fi del guany de ço».

Parle l’amant

    689    «A, cor, pus dur que no lo negra marbre!,
    690    en que merce james no pot entrar,
    691    e molt pus fort a plegar q’un gros arbre:
    692    que val a vos aytal rigor mostrar?
    693    Car mes vos plau a mi al trespas veure
    694    mort devant vos per vostre bell deport,
    695    e per un sol confort mostrar me deure,
    696    procurar me que m’abate la mort».

Parle l’amada

    697    «De vostres mals gorir vos podeu sempre,
    698    car, cert, dels meus jo pas no us hen requir,
    699    ne per mon pler no morreu d’equeix tempre,
    700    ni yo gorre tempoch per vos gorir.
    701    Car gens mon cor per altre no ’rreria
    702    cridant, plorant ni rient ho cantan;
    703    mas, si yo puch, provehire ’b destria
    704    qu’altres ni vos ya no se·n vantaran».

Parle l’amant

    705    «Bon cantador yo no so de tal cosa,
    706    ni axi poch plorar me plau ni·m cur,
    707    ni en guabar negu mon cor no·s posa,
    708    car, cert, mes am estar me tot segur.
    709    Negu no deu en amors metra pena,
    710    si no ha cor de selar ço qu’enpren;
    711    car guabador no ha d’onor estrena,
    712    pus son parlar lo menyspreu ni·l repren».

Parle l’amada

    713    «Bocha de mal te be, certes, gran casa:
    714    cascun mes dir se vol e studiar
    715    ffalç amoros, en lo temps que s’encasa,
    716    servint se tots de falç legotejar.
    717    E·l pus secret vol be, certes, qu’om digua
    718    qu’ell es, tot cert, d’alguna ben cregut;
    719    mas per quant hom ni dona dir persigua,
    720    ell no deu pas scer per crehent tengut».

Parle l’amant

    721    «De moltes gents sera, mentre mon sia:
    722    la terra, cert, no es tot’una pas.
    723    Dels bons lo be mostrara sa paria,
    724    e dels malvats lur mal tornara tras.
    725    E si per dret alguns han ahunida
    726    lur lengua vil en vergonya y maldir,
    727    Reffus es dret escomonich lur vida
    728    e que los bons deves sa bondat tir».

Parle l’amada

    729    «Quant malestruchs malament parlar usen,
    730    aytal malfet seria perdonat;
    731    mas qui mils fer deuria, tals hi musen,
    732    si be del tot noblesa·ls ha donat
    733    d’ever esser de condicio bona,
    734    aquells aytals son pus avant al fanch,
    735    e molt leuger lur cor se abandona
    736    a curta fe e lengua de lonch tranch».

Parle l’amant

    737    «Ara conech en tal endret e tema
    738    que per ben fer es hom envergonyit,
    739    car pietat, raho e dret se crema
    740    hi es de cor de dona repellit.
    741    Per ço cove fer los ahunir ara
    742    los bons servents e los falços tambe,
    743    e que los bons sien punits encara
    744    per lo peccat dels desleyals sens fe?»

Parle l’amada

    745    «Jo, cert, no he poder a negu noure
    746    ni de punir altri al mon ni vos;
    747    mas, pels malvats esquivar e fer moure,
    748    ell es ben fet guardar de tots lur cos.
    749    Car falç semblant fa dol humil astendre
    750    per pendre tost les dones en aguayt;
    751    e per tal, cert, cacuna deu attendre
    752    en metre y be l’escolta que li ayt».

Parle l’amant apellant se a Deu

    753    «Pus que de vos un mot plasent no·s troba
    754    ni pot exir de vostre furos cor,
    755    yo, cert, m’apell davant Deu de qui·m roba
    756    e del treball qui m’atteny e tristor;
    757    e dich planyent que Ell ma provaescha
    758    de pietat, qu’en oblit vos meteu,
    759    o que del tot ma vida greu fenescha,
    760    pus axi tost mes en oblit m’aveu».

Parle l’amada donant li comiat

    761    «Mon cor ni yo no us fem james dampnatge
    762    d’on planyer vos deguau axi a tort.
    763    Res no us fa dan sino vostre coratge:
    764    de vos mateix jutge siau ben fort.
    765    E una veu hajau per cosa certa
    766    que vos del tot romaniu escondit.
    767    De tant mes dir prench enuig qui·m desperta,
    768    car yo ben clar vos n’e, cert, assats dit».

Parle l’actor

    769    Ladonchs lo trist prestament ell se leva
    770    e va·s partir de la festa plorant;
    771    e ab fort poch lo seu cor trist no·s greva,
    772    com un hom foll qui·s va entrenyorant;
    773    e dix: «O Mort!, vin’a mi prest sens trigua,
    774    ans que de mi se desconegua·l seny;
    775    ffes me sser breu la resta, enamigua,
    776    de vida tal d’angoixa qui·m destreny».

Parle l’actor

    777    Despuys no sce que·s feu ne quina via
    778    ne ’n quina part aquell se tresposta;
    779    mas, certes, res no·n membra a s’aymia,
    780    ans en dançar e pler se deporta.
    781    Mas enapres nove·m fou reportada
    782    que los cabells s’ach romputs malament,
    783    e que, per dol e vida maltractada,
    784    ell era mort de tristor e turment.

Parle l’actor

    785    Si per amor fugiu ni feu partida
    786    los ventadors qui son vuy malparlants,
    787    en diffamar comu es d’ells l’oida,
    788    car a bons fets ells son pochs destriguants.
    789    Per que dients hom veure fer no·ls pugua
    790    Reffus del tot ha, cert, bestit castell,
    791    car ells molt mes que no deu anys en fugua
    792    la pau d’Amor passeguir los es bell.

Parle l’actor a totes les dames e done fi a la present obra

    793    Senyores, vos, e vosaltres, donzelles,
    794    en qui honor neix e fa gran ajust,
    795    no vullau ser cruelment ten rebelles,
    796    cascuna may ni totes de tal fust.
    797    E ja de vos neguna no ressembla
    798    aquella qui m’ohiu parlar aci,
    799    a qui hom diu hi apella, so·m sembla,
    800    la Bella, cert, Dama sense merci.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer: Alain Chartier, La Belle Dame sans merci (amb la versió de Francesc Oliver), Barcelona, Quaderns Crema, 1983.

 

Incipitario di Francesc Oliver
Indice degli autori

Rialc