Rialc
Rao 115.1

            Joan Moreno


    1      Ab tot que ja esperimens
    2      tingau de mi en vostra amor,
    3      cobrir no us puch la gran tristor
    4      dels pensamens,
    5      que m’a donat als sentimens
    6      de gran voler hun trist afany,
    7      que presumeixch en aquest any
    8      de mi no pase.
    9      Avent recort de vos, ne lase
    10     e vinch en punt de ja finar,
    11     per que m’an dit que us voleu dar
    12     a marit vell.
    13     Lo vostre cors gentil e bell,
    14     tant envejat dels miradors!
    15     E que l’esplet de ses amors
    16     sia perdut!
    17     Dolor ne tinch, si Deus m’ajuti
    18     la causa es que sou tan bella;
    19     a mon semblant, no y a donsella
    20     de tant valer:
    21     avisada en bon saber,
    22     en tota part sou bella dona,
    23     e, sobre tot, onesta y bona
    24     com al mon sia.
    25     E que pot dir la lengua mia?
    26     Que tal vos aia coneguda,
    27     e us veig, per mala sort, venguda
    28     en mal poder!
    29     Aço pensant, me desesper!
    30     Serieu viva y mes morta,
    31     si us tancaveu dins la porta
    32     ab lo vellas.
    33     Guardau no us prengua en lo las
    34     faent vos mostra de gran bosa,
    35     car amarieu mes la fosa!
    36     D’aci us aviçe.
    37     Lo fet dels vells, com lo·s devise,
    38     no fan per vos, ni vos per ells.
    39     Tot mon parlar gire als vells
    40     en est dictat.
    41     Fall los poder, creix voluntat,
    42     e son axi del tot carnals,
    43     que en lur amor no senten als
    44     que brut voler;
    45     e ja d’ells fuig aquell plaer
    46     que y es donat naturalment;
    47     ells, enportunadament,
    48     volen seguir
    49     les voluntats, e no jaquir
    50     qui·ls jaquix e desempara;
    51     e vant serquant, ab ferma cara,
    52     d’amor l’engany.
    53     E tot hom veu que no·ls pertany!
    54     Mas, per dines o per sa renda,
    55     troben qui·ls fa de sa carn venda:
    56     no·s pot negar.
    57     Mas lo voler no·s pot comprar
    58     sino per bon grat o gentils actes,
    59     dels quals l’om vell no pot fer pactes,
    60     ni aquells prometre.
    61     Solas d’amor no pot ben retre,
    62     ni gens tan poch lo deu merexer:
    63     e, donchs, per que no·s vol conexer
    64     l’ome qui es vell?
    65     Ho, de l’orat, ab flach servell!
    66     Cuydas aver molt fi anat
    67     quant dona jove a guanyat
    68     pera muller,
    69     gens no pensant lo trist plaer
    70     que del vell sent la jove dona:
    71     en vastig ve la que es pus bona,
    72     ab tal cabal;
    73     que tot son be li torna en mal
    74     quant veu sa carn, jove e lisa,
    75     e cors dispost a bona guisa,
    76     tant prop d’aquell;
    77     lo qual esta dins fluxa pell,
    78     ruat, pausit, ab la carn molla:
    79     del jorn primer se ti per folla
    80     per que dix «hoch».
    81     Sent poch delit en aquell toch,
    82     que al vell home no squau
    83     ab dona jove, que li plau
    84     lo seu semblant.
    85     Lo pech velart ho va negant,
    86     ni vol per ço renunsiar
    87     a sos delits, ans creu bastar
    88     sufiçientment
    89     d’amor donar contentament
    90     a dona jove o donsella,
    91     no recordant que sa carn vella
    92     va defalint.
    93     O, del groser e poch sentint!
    94     E com no creu que bun banyo
    95     li naix, al punt que diu «yo do
    96     a vos mon cors»?
    97     O Deu! per que dir no gos
    98     los molts en tal error venguts,
    99     que pot mostrar, los desebuts
    100    ab cornaments,
    101    ab nom de savis, per les gens?
    102    ne qual saber pot espremir
    103    error senblant, hon veig fallir
    104    los proms del mon?
    105    E tostemps aquest costum fon,
    106    en temps pasat, e durara;
    107    ho, vell podrit! e hon ne va
    108    lo teu servell?
    109    E qui·t dona semblant consell,
    110    que acordes pendre muller
    111    aytal, que tostemps son plaer
    112    esta sens tu?
    113    E no y cal fer contrast algu:
    114    car son desig e bona sort
    115    sera tostemps en ves la mort,
    116    si be u sabies.
    117    E la·t fara parenseries,
    118    si alre creus raho no·t basta
    119    car son voler de tu no tasta,
    120    sino desgrat.
    121    E tu, cuydant esser amat,
    122    volent mostrar amor complida,
    123    minuaras lo que·t da vida,
    124    faras dos mals:
    125    perdras tos esperits vidals
    126    per satisfer a sos delits,
    127    e tos plaers seran despits;
    128    vet que faras!
    129    No cregues li satisfaras:
    130    car, si avies tant poder
    131    com an deu gats en lo gener,
    132    tot val no res;
    133    car, puix en fastig taja pres,
    134    yra en altri son amar:
    135    Deus que t’ajut a comportar
    136    lo que ja pens!
    137    E com en tal pensar no vens,
    138    o de hom beat o de cornut,
    139    car tot quant es de tu li put,
    140    sino l’ale?
    141    E si lo vent alt o bax ve,
    142    prest cortes tu·l detendras;
    143    mas coliqua dur t’a en pas
    144    de smortiments.
    145    Cuydant que lo beure·t defens,
    146    seras potent al vi parell,
    147    e a tu fal lo monestrell
    148    de regadiu.
    149    Tots son aytals los que yo viu,
    150    e com açi clar vols esplich,
    151    de hu en hu, que be es publich.
    152    Me cuyt fer prou!
    153    e con, si ensia·m remou,
    154    com no dich pus aquest gran mall
    155    car seny al savi no li val,
    156    fins al millor,
    157    en gran risch me tem sa honor;
    158    a mi Deus guart de tal perill
    159    abans me leix menar hun tril
    160    per pobretat!
    161    Ne vulla Deu que tan greu fat
    162    vinga per hom que amich meu sia:
    163    car home vell fa gran follia,
    164    si es fahent
    165    ab dona jove casament.
    166    A la donsella dau fadri,
    167    e home vell ab guarami
    168    estan be ensemps.
    169    E tu, vell, que ta carn es fems,
    170    vols jove dona e fadrina?
    171    Aparella la botsina,
    172    car tu veuras
    173    que plaure gens no li poras:
    174    pendra en compte de no res
    175    plaer que auras ab ella pres
    176    a son mal grat.
    177    Vell groser! o, trist horat!
    178    E com te poses en hoblit
    179    si algun jovenet polit
    180    li va entorn?
    181    Si·l veu sovent o cascun jorn,
    182    restar li n’a tal pensament,
    183    que en vetlant o en durment
    184    los veu damunt.
    185    Valria·t mes foses defunt,
    186    ho en lo mon viure tot sol,
    187    que no estar ab qui no·t vol
    188    en semblant punt.

 

 

 

Ed. Ramon Miquel i Planas, Cançoner satírich valencià, Barcelona, Giró, 1911, p. 237.

 

Incipitario di Joan Moreno
Indice degli autori

Rialc