Rialc
Rao 114.1

            Francesc Moner


    1      L’estranger dolor que·m liga
    2      a ley que may se legi,
    3      pus dona stranya fatiga
    4      que stranyes coses vos diga,
    5      no us maravelleu de mi;
    6      mas la cosa esta en son lloch
    7      si per mi ve novitat:
    8      mentir la pedra de toch,
    9      lo peho tornar se roch
    10     y ab tret a falsa dar mat.

    11     Com de vos me fuy partit
    12     disapte, tart com sabeu,
    13     los galls, cantant per delit,
    14     senyalaven mija nit.
    15     Yo passava per la Seu,
    16     de la porta del Palau
    17     fins a la piassa del Rey,
    18     fatigat, pensant al clau
    19     que m’a fet lo cor esclau
    20     de congoxa, sens remey.

    21     Una remor y gran crida
    22     avalotada senti.
    23     Temoritsa·m molt sens mida,
    24     mes lo poch que·m do en la vida
    25     feu que tantost no temi;
    26     ans, com qui cerca sos mals,
    27     dressi en la plassa corrent,
    28     hont viu gents molt principals,
    29     los noms diversos dels quals
    30     san en la cobla següent.

    31     Viu l’Anveja, la Tracio,
    32     la Vergonya, la Pobresa,
    33     l’Amistat y la Raho,
    34     lo Simular, la Passio,
    35     lo Delit, l’Avinentesa,
    36     la Honor, la Cortesia,
    37     la Temor, Seguretat,
    38     la Oppinio, la Companyia,
    39     la Cauthela, la Falsia,
    40     la Fama, la Veritat.

    41     En la plassa entri molt va,
    42     mas no hagui mes dins lo peu,
    43     que Pobresa m’envia
    44     son fill que mal engendra,
    45     lo nom del qual es Menyspreu.
    46     Dix que·m fera companyia,
    47     consellant me que·l temes.
    48     Moltes voltes lo crehia,
    49     mes per molt que·m comedia,
    50     so tostemps me fou descortes.

    51     Poch spay apres vingueren
    52     Cortesia y Avinentesa,
    53     qui de les mans me prengueren;
    54     molt alegre festa·m feren,
    55     ab tot lo fill de Pobresa.
    56     Apres vingue l’Amistat,
    57     qui porta la Companyia,
    58     lo Delit, Seguretad.
    59     Hont fuy molt be arribat,
    60     pus Honor y consentia.

    61     Lo passatemps y deport
    62     que amb aquesta gent prenia,
    63     sols era pendre conort
    64     comptant los la mala sort
    65     en les amors que seguia.
    66     Servi·ls ab fe, sens engan,
    67     y tots me feren gran cara
    68     d’un amor honest, tan gran
    69     que aleuge molt lo dan
    70     dels dolors que·m doblen ara.

    71     En gotes cuytades, amargues,
    72     lo cor cremant se destilla:
    73     «Fortuna, per que m’alargues
    74     la mort? O per que m’enbargues,
    75     be que mont una sentilla?
    76     Si per lohar la virtud
    77     y amar la me desconortes,
    78     fos per tu fet orb y mut,
    79     perque·l merit fos perdut,
    80     pus tanta enveja me portes».

    81     Sens merçe me deroqua
    82     la cruel fortuna mia.
    83     Deu, quant enganat va
    84     lo qui diu «Vuy no ploura»,
    85     per sere que sia el dia!
    86     En un dia me acceptaren
    87     un servey que·ls presenti,
    88     y en lo matex me botaren,
    89     y en tal manera·m tractaren
    90     que m’espant com no mori.

    91     Ab despit de veure·m viure
    92     resti, de tan gran ultratge.
    93     Volguera roder descriure
    94     quant so de culpa desliure,
    95     mas no y basta lo lenguatge.
    96     Si fos d’amor viciosa
    97     aquesta rompuda fe,
    98     fora acostumada cosa;
    99     mas de honesta y virtuosa,
    100    no puch entendre per que.

    101    Ab una cara molt leja
    102    me prengue del bras esquerra
    103    la que folgua com moteja,
    104    aquella mortal Enveja
    105    que sol fer als bons la guerra.
    106    Fingi lo lenguatge estrany,
    107    y, per ser quant mal podia
    108    me porta per torcimany
    109    lo Simular, un tacany
    110    qui fon fil de la Falcia.

    111    Com l’Anveja·m pres del bras,
    112    me digue lo Simular:
    113    «No·t maravells del que fas,
    114    qu’es força se fassa cas
    115    dels que·t volen enganar.
    116    La Temor m’a assi emviat
    117    per torcymany de Opinio,
    118    aquesta que·t te afferrat;
    119    les dos ensemps t’an cytat
    120    davant la Fama y Raho».

    121    Viu com me dava entenent
    122    Qu’eren syreres la brasa,
    123    qu’era enguyla la serpent,
    124    en que·s mostre que no ment
    125    lo vulgar que «tot fill d’asa...».
    126    Digui ly que be·m playa
    127    comparer devant qui deya;
    128    que cuytas, que yo·l seguia,
    129    que, pus culpa no tenya,
    130    la veritat satisieya.

    131    Pochs passos d’alli distava
    132    un empaliat cadafal,
    133    hont viu la Fama qu’estava
    134    ab ales de pena brava,
    135    que no crech la ves may tal;
    136    tocada com a donzella
    137    qui no viu de sos treballs,
    138    la cara pintada y bella,
    139    lo vestir de maravella,
    140    tot de lunes de mirails.

    141    Alguns dels miralls retien
    142    les figures molt petites;
    143    los altres, de foch parien;
    144    altres, que no reluhien
    145    sino de letres escrites.
    146    La Traycio, per s’i cornplaure,
    147    y sol escriure rnentides;
    148    la Raho no y pot tant raure,
    149    que se·n puguen axi traure,
    150    que no y tornen ser legides.

    151    Com hagui la Fama vista,
    152    dupti molt sa fictio.
    153    L’anima, sens culpa, trista,
    154    esforça·s cercant de vista
    155    si vera alli la Raho.
    156    Ni viu Raho ni Ternor,
    157    per qui dehien que·m citaven;
    158    d’on me feu dolor lo cor,
    159    no perque tingues gran por,
    160    mas fastig dels qui·m portaven.

    161    L’Enveja, dissimulada
    162    sots lo nom de Opinio,
    163    a la Fama presentada,
    164    comensa, molt entonada,
    165    descobrir sa tracio;
    166    que sens torcimay parla,
    167    dient: «Amada princessa,
    168    aquest es lo qui falsa
    169    la moneda que emptempta
    170    Venus, la nostra deessa».

    171    Aquesta fou la demanda
    172    y repta de que·m repta.
    173    De respondre era ma tanda,
    174    mas sa malesa nefanda
    175    lo seny y veu me liga.
    176    Abans troba el criminos
    177    la mentira per escusa,
    178    que no fa lo virtuos
    179    la veritat per socors,
    180    quant algun traydor l’acusa.

    181    Torbe·s lo cor del leal
    182    quant tal maldat lo salteja.
    183    Congoxa senti mortal,
    184    tan cruel, que, per menys mal
    185    volgui·m matar ab l’Anveja.
    186    Mas la civil, maliciosa,
    187    amaga·s tras la Oppinio,
    188    com s’amaga la rabosa
    189    quant la corre qui mes gosa,
    190    y apres torna a sa traycio.

    191    Lesores, per escusar
    192    repta de tant gran renom,
    193    volgui a la Fama parlar,
    194    y viu la, rient, cantar:
    195    «Tothom se guart de tothom».
    196    En aquest punt la Honor
    197    la Vergonya·m tramete,
    198    la Passio y la Temor.
    199    Lavons fou mon mal pijor
    200    que puch escriure ni se.

    201    Circuiren me les tres,
    202    y la Vergonya·m parla
    203    dient me: «Com t’a axi pres?
    204    Tots endrets te son envers.
    205    May ta sort se mudara».
    206    Lavos la Fama·s parti
    207    del cadaffal hon estava;
    208    mas en partir me feri
    209    d’un dart, que may no poguy
    210    traure·n lo fust que·s mostrava.

    211    Naffrat que fuy, la Passio
    212    crida la Honor a gran furia,
    213    qui·m digue: «No muyres, no,
    214    sens que muyre Tracio,
    215    qui t’a feta tanta injuria.
    216    Si Cauthela voldras creure,
    217    trobaras hont se amaga.
    218    De leuger la poras veure,
    219    y faras l’Enveja beure
    220    del calzer que beus, per paga».

    221    Com hagui la Honra hoyda,
    222    lo dolor se feu menor.
    223    Dressi·m per fer la servida;
    224    mes tant prest se fou partida
    225    ab la Vergonya y Temor,
    226    yo resti ab la Pássio
    227    per anar cercar venjança.
    228    Mas nunca fora saho,
    229    que femenil condicio
    230    no·s pot combatre ab ultranga.

    231    Sobrevingue la Raho,
    232    tan clara com un estel.
    233    De estranya proporcio,
    234    tant era major que yo,
    235    que lo cap tocava·l cel;
    236    pero, com ella·s volia,
    237    feye·s del gran que so yo;
    238    menor, com be li venia;
    239    mas, comsevulle, paria
    240    tenir tostemps perfectio.

    241    Digue m’ab veu molt suau,
    242    com a verdedera amiga:
    243    «Daras may al teu cor pau?
    244    Tostemps faras lo que·t plau?
    245    May creuras cosa que·t diga?
    246    La porga que fa salut,
    247    amarga comunament.
    248    Si tu m’haguesses cregut,
    249    james no foras caygut
    250    en tan gran inconvenient».

    251    «De que m’inculpau, senyora?»
    252    respongui ab veu cansada.
    253    «Vostra merçe no ignora
    254    qu’en lo cas que ara·m dolora
    255    may de mi fos maltractada.
    256    Que si fuy de companyia
    257    de Avinentesa y Delit,
    258    l’Amistat era la guia,
    259    la Honor no se·n partia,
    260    mas Traycio m’a ’nvergonyit».

    261    Respongue: «Be so informada,
    262    per Veritat, del que parles;
    263    y yo present te so estada,
    264    y de mi t’est ajudada.
    265    en tes coses ordenar les.
    266    Mas mon orde desordena
    267    quant s’encasta en tal metall,
    268    que les dones son de mena
    269    que qui en servir les se pena,
    270    tostemps y pert lo treball.

    271    Yo be se que·l cor tens net
    272    del desfalt de que·t blasonen,
    273    mas l’Amor que·t te constret
    274    te fa ser tan indiscret
    275    que debades te sermonen.
    276    Tu, ab lo pler que prenies
    277    de parlar de qui·t destruu,
    278    fiaves del que tu fies.
    279    Guarda que son fantasies,
    280    que no es or tot lo que luu.

    281    Penses tu que perque·t fan
    282    bona cara los que tu ames,
    283    que amistat te guardaran?
    284    Creu me que rebs gran engan
    285    y que vas molt per les rames.
    286    Si tu no haguesses fiat
    287    tant com has, de tu matex,
    288    no t’agueren envejat,
    289    y qui t’a tant maltractat
    290    no·s pesquere del que·s pex.

    291    Apres has fiat de dona.
    292    No veus que porteu albarda?
    293    Pensavas legir ne en trona,
    294    y no sabs que sou la mona,
    295    que cuquen qui les aguarda?
    296    A rnoltes per amor d’una
    297    has servit y pratiquat.
    298    Fuig ne, no·n vulles nenguna,
    299    que qui de dones dejuna
    300    ne resta mes sadollat.

    301    Gorex te tu del que·t pert,
    302    que de l’altre que·t diffamen,
    303    si la fama u te per çert,
    304    l’engan sera descubert,
    305    a pesar dels qui·t desamen.
    306    La veritat es amada
    307    tant per Deu, qui no permet
    308    que stiga rnolt amagada;
    309    a la fi sempre es trobada,
    310    per molt que stiga en secret.

    311    No·t congoixes, dexa·ls dir;
    312    alegre·t qu’est tan apres,
    313    que may te oyren maldir,
    314    ni sol poguist sofferir
    315    que ningu les maldigues.
    316    Dexa, no·t curs de venjar
    317    de qui no·t pot fer offensa;
    318    ni vulles traycio sercar:
    319    qui detras te vol culpar,
    320    senyala que t’ha temensa.

    321    Mas perque mes clar conegues
    322    de dones la veritat,
    323    si per mi no t’assosegues,
    324    vina; veuras com te cegues:
    325    mostrar t’e la Veritat».
    326    Lavos me prengue de la ma
    327    y porta m’en una altura
    328    hont Veritat me mostra;
    329    en so que·m maravella
    330    son gest y sa vestidura.

    331    Viu la sobre un pilar,
    332    d’alabastre tot entegre,
    333    que may se pot derrocar;
    334    ab un gest sere, tan clar,
    335    que de trist me torna alegre.
    336    Mes la claror que n’exia,
    337    axi la vista·m sobrava,
    338    que mirar no·m consentia
    339    ni lo gest ni·l que vestia,
    340    sino poch, com me parlava.

    341    Llavas Raho, ab gran festa,
    342    se acosta a la Veritat,
    343    inclinata molt sa testa,
    344    en so de fer li requesta
    345    perque fos aconsolat.
    346    La qual me mostra les Taules
    347    incorruptibles, dient:
    348    «Lo de la Fama son faules.
    349    Scolta tu mas paraules,
    350    y deixa parlar la gent.

    351    Perque se que t’han trahit
    352    dones, ab lurs abusions,
    353    y per fer te penedit
    354    de haver les james servit,
    355    te vuli dir ses condicions.
    356    Molts savis n’an mals scrits,
    357    als quals remet lo que deix;
    358    sols te vull dir alguns dits,
    359    per fer los mes favorits,
    360    pus Raho los favoreix.

    361    Primerament, son entendre
    362    vacilla, q’ue may se atura.
    363    Nunca acaben de compendre,
    364    y volen sempre contendre,
    365    fora de tota mesura.
    366    Son uffanes perque manen
    367    aquells de qui son amades.
    368    Assajen com desenganan
    369    tostemps pensen les enganen,
    370    sino quant son ben loades.

    371    Les belles que tals se veuhen
    372    a l’espili que·ls representa,
    373    no es maravella si y beuen;
    374    pero les letges no y crehuen,
    375    si no es alguna ignocenta.
    376    Mas perque·ls es natural
    377    desijar difformitats,
    378    pensen que l’ome s’es tal;
    379    y per ço per totes val
    380    loar los las vanitats

    381    De sos fingits pensaments
    382    tenen entre elles escola;
    383    comten sos festejaments;
    384    trenquen feus y sagraments;
    385    lo secret tantost los vola,
    386    fent a les gloses postilles
    387    de so que·ls toca y no·ls toca.
    388    Fan flames de les scintilles.
    389    Juguen al joch de les billes:
    390    lo pris, qui mes n’enderroca.

    391    Si ab amor los parlau,
    392    tindreu les com a jermanes.
    393    Diuhen que les festejau,
    394    y plau los lo que·ls desplau.
    395    Son honrades y son vanes.
    396    Si per respondre·ls ab rim,
    397    alguna burla hoyran,
    398    tostemps ne prenen lo crim,
    399    y volen filar tant prim,
    400    que·s trenca tot lo que fan.

    401    Sa memoria no aprofita,
    402    pus lo qu’entenen recorden.
    403    May dret servey les affita,
    404    que san plenes de sospita,
    405    quant mes ab mi se concorden.
    406    Les injuries may obliden,
    407    y si mostren que perdonen,
    408    a major dan vos coviden;
    409    covidats, vos descoviden:
    410    totes ses obres consonen.

    411    Sa voluntat es vertible,
    412    freda, cega, allenegable;
    413    quant volen, los par possible;
    414    com es encesa, terrible;
    415    mas nunca ferma ni estable.
    416    fay ab consell elegeyxen,
    417    ni amen per merits james.
    418    A qui les ama avorreixen;
    419    qui no se·n cura, scarneixen;
    420    qui les ben tracta, molt mes.

    421    Ni per amor s’anamoren,
    422    com lo cor que es gentil fa;
    423    ni amen com de amor moren,
    424    ni per mals tractes s’estoren,
    425    com acostuma·l vila.
    426    Ni saben senyorejar vos,
    427    ni us volen dar senyoria;
    428    ni poden tant contentar vos,
    429    que no vinguen enujar vos
    430    de sa maior cortesia.

    431    Son amor es l’interes;
    432    son desig es son delit,
    433    fingen lo alli hont no es.
    434    Cambien ades ades;
    435    may, com hom s’o te per dit.
    436    Son oy es furia inhumana;
    437    sa fuga, sempre enganosa;
    438    sa tristicia, sempre vana.
    439    Com los deu durar, los sana,
    440    y sens causa, es perillosa.

    441    Sa esperança es represa,
    442    incostant, febla, caduca;
    443    son desesper, la vellesa;
    444    son temor may fou entesa;
    445    sa audacia les trebuca.
    446    Condicions tenen stranyes;
    447    fingen la por y la tema;
    448    tostemps lurs coses son manyes;
    449    fugen de rates, d’aranyes,
    450    no de la casa que·s crema.

    451    Sa ira no s’acompara
    452    a les feres mes yroses.
    453    Mil crueltats te·n comptara,
    454    mas oyr les no es de ara,
    455    perque ja son prou famoses.
    456    En fi, son contrarioses,
    457    que no y basta speriencia,
    458    malicioses, perfidioses,
    459    y les mes d’elles, envejoses
    460    sens ninguna conciencia».

    461    La Veritat dada fi
    462    al parlar y conclusio,
    463    com respondre li volgui,
    464    la Raho gira s’a mi,
    465    donant me senyal que no,
    466    sino que·m desenferra
    467    del dart que nuncha senti,
    468    y a Veritat lo dona,
    469    qui en mil peses lo trenca;
    470    y, en ser trencat, se·n parti.

    471    La Raho resta present,
    472    mirant la naffra mal feta,
    473    y unta·l de son unguent,
    474    qui guarex tot accident,
    475    pus la conciencia es neta.
    476    Com me hague be enbenat,
    477    digue·m que nuncha·m desfaça,
    478    si vull ser remediat.
    479    Llavos segui Veritat;
    480    yo resti sol en la plaça.

    481    Trespuntava aquella estela,
    482    Venus, qui tant nos governa,
    483    com viu venir la Cauthela,
    484    qui portava una candela
    485    ensesa dins la lanterna;
    486    en la ma dreta, una trompa
    487    com a canya parladera,
    488    ferrada, perque no·s rompa;
    489    los passos secrets, sens pompa.
    490    Parla·m d’aquesta manera:

    491    «Tu tostemps m’as desdenyada,
    492    com persona qui poch sab,
    493    y per ço molta vegada,
    494    per ser me de tu venjada,
    495    yo t’e fet gratar lo cap.
    496    Ara que has hoyt lo ver
    497    de sos mals y de tos dans,
    498    yo·t vull fer un petit pler:
    499    mostrar t’e que es menester
    500    enganar a sos engans.

    501    A dona que vols gonyar,
    502    primerament te aconsell
    503    yames la vulles amar;
    504    ni tant ho vulles mostrar,
    505    que·n perda color ta pell.
    506    Deixa perfumar lo foll,
    507    que·s pena per tornar groch,
    508    fengint l’ull ploros y moll.
    509    No·t metes lo jou al coll,
    510    ni·l mostres tenir tanpoch.

    511    No mostres ser, de comu,
    512    sino d’ella molt guanyat;
    513    ni sies molt importu,
    514    mes fes que hoye d’algu
    515    que d’alguna est molt amat.
    516    Que si creu que sols es d’ella
    517    y l ’ames sens fictio,
    518    may passaras de orella,
    519    james te veuras en sella,
    520    que tal es llur condicio.

    521    May vulles l’any acabar,
    522    que curt cami les atalla,
    523    mas dins ell sapies minar:
    524    temps hi a per ensejar
    525    de metre en pals la muralla,
    526    si may te trobes en so
    527    que lo loch te·n fassa offerta.
    528    En tal cars, consell te do
    529    no t’oblit lo trastalo,
    530    que a les mes voltes s’acerta.

    531    Si no y bastas, no te·n curs:
    532    mude t’hont millor veuras.
    533    Tenint pertrets per los murs,
    534    si de moltes hest reffus,
    535    sobre alguna·t venjaras.
    536    Sia la venjansa tal,
    537    que, cortesies dexades,
    538    llur condicio natural
    539    la tingues accidental,
    540    y seras venjat ausades.

    541    Si per portar a moli,
    542    y perque menys gent te senta,
    543    te par que sie al cami
    544    l’amistat, presa per mi,
    545    de alguna amiga o parenta,
    546    may secret d’altri los digues,
    547    ni lo teu per xich que sia;
    548    que si·s dius, les mans te ligues.
    549    Les dones son enemigues
    550    de la persona qui·ls fia.

    551    Si tant gran amistat prens,
    552    que·t parega pots fiar,
    553    creu me, estreny be les dents,
    554    que si·ls ne fies cinch-cents,
    555    ningu no u saben guardar;
    556    y com no·ls resta que dir,
    557    del que·ls sera comanat,
    558    quant pensen solen fengir;
    559    no·s donen res en mentir,
    560    ni serven ley ni amistat».

    561    La Cautela continuava
    562    los seus vessors de guerrera,
    563    mas es cert que m’enujava;
    564    per que no desliberava
    565    seguir la, ni u deslibera.
    566    Tan gran lladrar se dressa
    567    de aquestos cans de botera,
    568    que Cauthela s’estronca,
    569    y, stroncada, se n’ana,
    570    mas no tant prest com volguera.

    571    L’alba fon ya convertida
    572    en dia sere, molt bell;
    573    la visio fon finida,
    574    la profecia complida,
    575    mas no guarit lo ventrell.
    576    Que si lo sol reluia,
    577    al meu cor era l’aclipsi;
    578    axi que, per cortesia,
    579    vos qui sou la Teologia,
    580    glosau me l’Apocalipsi.

 

 

 

Ed. Peter Cocozzella: Francesc Moner, Obres catalanes, Barcelona, Barcino («ENC»), 1970, p. 179.

 

Incipitario di Francesc Moner
Indice degli autori

Rialc