Rialc
Rao 108.3

            Bernat Metge


    1      Segueixqua·l temps qui viure vol;
    2      si no, poria·s trobar sol
    3      e menys d’argent.
    4      Per so qu’haja bon fonament
    5      nostre sermo
    6      digats amb gran devossio:
    7      Ave Maria;
    8      consel vos que de tot lo dia
    9      no·n digats pus.
    10     Lo tema que us he dit dessus
    11     es prou notori,
    12     e loat per lo conssistori
    13     dels grans doctors
    14     e dels sollempnes glosadors
    15     de lla Scriptura.
    16     Donchs, fets ab sobirana cura
    17     ço qu’ausirets.
    18     James almoyna no darets,
    19     qu’aixo us perdriets;
    20     no us confesets, si dir deviets
    21     les veritats;
    22     en deju missa no hojats,
    23     ne begats poch.
    24     Si volets huy haver gran loch,
    25     lagotejats;
    26     e privadeha no vullats
    27     de dona casta:
    28     molt hom se·n vana qui no·n tasta
    29     d’aytal vianda.
    30     Haver no porets vallor granda
    31     si no robats.
    32     Consiensia no ajats,
    33     si volets viure.
    34     James no farets la gent riure
    35     si no sots nissi.
    36     Trebal lunyarets he desfici
    37     de vostre cors;
    38     e girats ha tot hom lo dors
    39     qui leal sia.
    40     E no vullats aver paria
    41     de pobra gent,
    42     si no us donen de lur argent
    43     o us fan fermansa.
    44     Tomp d’aquella part la balansa
    45     on fassen lum.
    46     A tot hom pagarets de fum,
    47     a qui degats;
    48     e james cossa no fasats
    49     qui be us estia.
    50     Si·l cor avets plen de falsia,
    51     serets del temps.
    52     Ab l’enemich irets ensemps
    53     e burlarets.
    54     E si desig d’infants avets
    55     colets les festes.
    56     Les dones que no son requestes
    57     presats fort poch.
    58     Ab l’om qui aje lo bech groch
    59     fets companyia;
    60     e si bella muller avia,
    61     dats li antenent
    62     que sots son acostat parent,
    63     o·l fets compare;
    64     e si lo marit haura mare,
    65     guardats vos d’ella.
    66     Si volets aver muller bella,
    67     grasa e plena,
    68     si batre us vol, parau l’esquena,
    69     o us morits tost.
    70     Dona que us fasa mal respost
    71     quant l’enquerrets,
    72     gens per axo no us ne lexets,
    73     que trufes son.
    74     No us n’estigats per res del mon
    75     d’anar de nits;
    76     e farets ha tot hom despits
    77     qui res vos diga.
    78     La dona no val una figa
    79     si no es lossana,
    80     e que serts jorns de la setmana
    81     vaja per vila.
    82     Siats de natura d’anguila
    83     en quant farets.
    84     E james no dejunarets
    85     si no durment.
    86     No pot aver poch stament
    87     l’om atrevit.
    88     Si volets esser bon marit
    89     siats modorro.
    90     A tot hom donarets pel morro,
    91     qui pler vos fassa;
    92     e si algun mal vos percassa
    93     aquel amats.
    94     Si en monestir privadegats,
    95     tot es finat.
    96     Si volets esser mullerat
    97     a vostra honor,
    98     no y entrevinga coredor,
    99     mas qualque dona
    100    a qui sia feta part bona
    101    de les cillades.
    102    E jugarem a les cambiades
    103    de les mullers.
    104    Ab vidues aurets diners,
    105    si us hy fexats;
    106    car, puix an lus marits robats,
    107    si u sabets fer,
    108    pujar vos an ha cavaller
    109    o ha rich-hom.
    110    James no porets esser prom,
    111    si no sots sort.
    112    Si volets stament en cort
    113    siats frescal.
    114    Si veets hom que fassa mal
    115    no·l ne reptets.
    116    En tots los conssels que darets
    117    fetz nas de cera;
    118    e mostrarets amistat vera
    119    a qui us fa nossa;
    120    e puix trametz ly aytal cossa
    121    que breu se·n vaja,
    122    o que de son stament caja,
    123    que·s trench lo col.
    124    La gent vos tendra per hom fol
    125    si no guanyats
    126    o la muller no compotats;
    127    puix guany haport,
    128    lexats la s’anar al deport
    129    en nom de Deu;
    130    car vostra vida sera breu
    131    si als ne fets.
    132    A vostre amich farets retrets
    133    dels plaers passats;
    134    e farets moltes malvestats
    135    com aurets loch.
    136    Si us altats de la muller poch,
    137    vaja al dimoni;
    138    e separats lo matrimoni
    139    encontinent.
    140    Males obres fets a la gent
    141    e bon respost.
    142    Si volets aconseguir tost
    143    amor de dones,
    144    totes, les avols he les bones,
    145    difamarets;
    146    e faran ço que volrets
    147    alegrament.
    148    Si malcarat sots he dolent
    149    e desastruch,
    150    per tots temps serets pus struch
    151    en muller bella.
    152    No menyspreets la dona vella
    153    puix sia lissa,
    154    majorment si enten la guissa
    155    de l’arear.
    156    O si volets bones trachtar
    157    en qualque part,
    158    dones hych ha que van en part
    159    totes setmanes,
    160    sino·l diumenge, que son sanes:
    161    Vejats miracle!
    162    Puix van besar lo tabernacle
    163    jus santa creu.
    164    Be es orb qui per garbel no veu:
    165    yo se que dich.
    166    James no tengues per amich
    167    ome que us am,
    168    e si·l veyets morir de fam
    169    no li aydets.
    170    E quant muller pendre volrets,
    171    si es ensetada,
    172    per vos no·n sia menyspreada,
    173    car mes ne val;
    174    e si algu vos en diu mal
    175    deyts lo y tantost.
    176    E si no es venguda al sol post,
    177    jague defora.
    178    Quant la veurets tornar, si plora
    179    ni es fellona,
    180    abrasats la, que a poqua stona
    181    farets la pau.
    182    No us altets d’hom si no te clau
    183    de la farina.
    184    Tothom prenga aquesta dottrina,
    185    car fort es bona:
    186    Lo marit deu pintar la dona
    187    e fer lo lit.
    188    Si volets esser malgrait
    189    dehyts veritatz.
    190    Tots los absens son oblidats
    191    axi com morts.
    192    Injuries faretz e tortz
    193    generalment,
    194    e puix aurets gran stament
    195    e bona fama,
    196    e serets quiti de la flama
    197    qu’en infern crema.
    198    E, donchs, provat es nostra tema,
    199    axi us port Deu,
    200    quant vos moretz, al regne seu
    201    e us guard de mal.
    202    La confessio general
    203    ja la sabets:
    204    Del ben que en lo mon fet auretz
    205    vos penedits;
    206    les malvolences retenits
    207    mentre viscats;
    208    sobre tota res comportats
    209    los homens richs
    210    e cels qui·s fan vostres amichs
    211    quant ops vos han.

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, Obras de Bernat Metge, Barcelona, Universidad de Barcelona - Facultad de Filosofía y Letras, 1959, p. 2.

 

Incipitario di Bernat Metge
Indice degli autori

Rialc