Rialc
Rao 106.1

            Guillem Mercader


    1      La Trinitat de son alt consistori
    2      ab nostra carn volent fer unio,
    3      a vos preveu digne y sant oratori
    4      per al Fill pur, pura mes que tot vori,
    5      sobre los cels tenint perfectio.
    6      Donchs qui dira siau en res tacada
    7      del crim primer que vista fosseu ja
    8      mare de Deu, sobre·ls sants exalçada
    9      apres Jhesus, y tan noble creada,
    10     quant ser pogues per al qu·Ell vos crea?
    11     Ans que l’abis o cremant gavarrera!
    12     ja vista sou per Deu pura y sancera.

    13     Los cels creats, la terra y nostres pares,
    14     Eva y Adam, ells foren sens errar
    15     fins que·l Satan, per rompre les empares,
    16     persuadi la mare de les mares
    17     y apres los dos Adam feren peccar.
    18     Per hon se veu algun instant sens culpa
    19     aquella fonch ans de causar divis.
    20     Y quant mes vos parint Qui·l mon desculpa
    21     de culpes greus y a Si per nos inculpa
    22     ab clau de mort obrint lo paradis!
    23     Per algun temps, donchs, Eva no fon la mala,
    24     ni vos james, qui sou del cel escala.

    25     Vos sou la nau portant lo pa de vida,
    26     Jesus beneyt, del cel en aquest mon.
    27     Es gran raho que siau exhemida,
    28     lunyada molt de la leuda collida
    29     per lo peccat, que tots los nats confon.
    30     Si u pogue fer nengun mortal ho negua,
    31     que u haja fet es cosa condecent,
    32     qui pot jutjar, si no te la vista cegua,
    33     que·l Rey dels reys peccadora us conegua
    34     y esser unit ab vos sia content?
    35     Lo Redemptor portas dins vostra barca
    36     on falsa may tingues bala ni marca.

    37     Tot viador entrant en aquest segle
    38     naix entecat, corruptible y mortal.
    39     No li serveix lo natural aregle
    40     ni pot obrar res que no·l desaregle
    41     per falliment qu·es dit original.
    42     Y si moris ans d’atenyer batisme,
    43     per chich que fos y poch temps que vixques,
    44     per l’estatut imposat per l’Altisme,
    45     es decretat paguar deu per luisme
    46     per a tostemps no veure l’Incompres.
    47     Mas perque cert per Ell fos prevenguda,
    48     en res d’aço james foreu cayguda.

    49     Lo gran Ysach no us ha desobehida,
    50     ans obehir, y tostemps obehi,
    51     no us ha tardat donar honra complida
    52     ni deservit vivint en esta vida,
    53     mas en tot loch se mostra que us servi.
    54     Donchs si del dan vos pogue fer estranya,
    55     y fet no u ha, direm honra no us feu.
    56     Error es gran pensar erra tamanya,
    57     puix en lo mes ab Ell vos acompanya,
    58     en lo qu’es menys vos dexe·l poder seu.
    59     Haveu ates la dignitat de mare
    60     perque·l restant ab vos no s’acompare.

    61     Tant vos honra, humil verge Maria,
    62     tant parcial fonch de vostra honor,
    63     que mes ama, vos tenint companyia,
    64     d’Ell se dubtas si Fill de Deu seria
    65       o de Joseph, pare seu per amor.
    66     Qui preposa la vostra gran estima
    67     a l’interes de la divinitat,
    68     be us delliura de caure de la çima
    69     en aquell clot, que Deu tant desestima,
    70     ans de crear havent vos preservat.
    71     Puix lo Senyor, en tant a Si us preposa,
    72     es condecent vos creas pura rosa.

    73     Per un moment, si fos que Deu tant mira,
    74     lesa del crim fosseu, com mal se diu,
    75     seria ver que poch o molt en ira
    76     caygues del Fill. Lo pensar vos aira,
    77     quant mes lo dir, que mes vos contradiu!
    78     Car, puix, trencar devieu al diable
    79     lo cap tan fort com pot ser presumit,
    80     que·l poder seu, qu’es vil y detestable,
    81     sotmes del tot al vostre no peccable,
    82     algun instant vos hagues enllegit.
    83     Atorgarem que fon pura la manta
    84     de que l’Etern s’arrea y s’amanta.

    85     Puix sobre tots apres Deu admirable
    86     totes virtuts haveu aconseguit,
    87     qual indevot vos basta fer culpable
    88     de crim semblant essent vos l’or potable
    89     ab que·l gran Rey Jesucrist fon nodrit?
    90     Si, donchs, Aquell pres de vos part, y tanta,
    91     creure devem vos guarda tostemps santa.

    92     Sacrari net on Deu s’es fet placable,
    93     pur Deu y hom de pures carns vestit,
    94     feu, penident, yo li sia agradable,
    95     vicis dexant d’esta vall miserable
    96     qu’ab afalachs me tenen pervertit.
    97     Puix santedat tostemps ma pensa us canta,
    98     creau dins mi de virtuts nova planta.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 508.

È la risposta al llibell IV dell’Obra de la Sacratíssima Concepció di Ferran Díeç (cfr. 49.1).

 

Incipitario di Guillem Mercader
Indice degli autori

Rialc