Rialc
Rao 1.1

            Pere d’Abella


    1      Pus axi·t plau ta bandera estendre,
    2      e divulgar ça e lla los secrets
    3      de tu e mi, qui·m son estats retrets,
    4      be n’he raho que jo·t degua rependre
    5      en dar castich, per que altra vegada
    6      ton parlar franch no sia ’bandonat
    7      mass’en parlar de la nostr’amistat,
    8      car veura pots que comets gran errada.

    9      Aldonça prous, pus Deu vos ha dotada
    10     co·l solell bell, retent gran claradat,
    11     a quantes son passats de gran beldat:
    12     entenets be la cobl’e la tornada.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Mss.: JKN. Base: J.

 

Incipitario di Pere d’Abella
Indice degli autori

Rialc