Rialc
Rao 0h.9, 0h.9a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del glorios  sent Breç

    1      De tantes virtuts portau vestidura
    2      vos, digne sent Breç, perfet confessor,
    3      que vostra gran vida perfeta y molt pura
    4      vull dir, exaltant la vostra valor.

    5      Per vostres virtuts fos bisbe molt digne
    6      y ja proffetat pel gran sent Marti,
    7      y axi·s succehis vos, sant molt benigne,
    8      en loch de aquell apres que mori;
    9      y Deu eternal, volent elegir vos,
    10     ab tot qu’en est mon tinguesseu contrast,
    11     en tal dignitat volgue benehir vos,
    12     mirant vos prudent, honest y molt cast.

    13     Y puix de vos fon eleccio feta,
    14     per ço que a Deu donasseu raho,
    15     volgues fer la vida molt santa y perfeta,
    16     posant lo temps vostre en oracio;
    17     servieu a Deu tots jorns en lo temple,
    18     y axi ordenaveu lo vostre bisbat,
    19     que fos a tothom de lum ver exemple,
    20     per hon demostraveu la gran sanctedat.

    21     Estant en aquest servici loable,
    22     loant a Jesus vos, sant glorios,
    23     aquell inimich cruel detestable
    24     qui sempre dels fels es molt envejos,
    25     mirant que vos, digne, a Deu tant servieu,
    26     donant bons exemples a tota la gent,
    27     levant vos la fama la qual vos tenieu,
    28     aquell vos dona terrible destent.

    29     Vivint en lo mon ab fama molt bona,
    30     lo gran enemich volgue la us taquar,
    31     per causa de una domestica dona
    32     la qual vos çolia la roba lavar;
    33     y aço quant vivint en vostra posada
    34     segui·s que aquella pari hun infant,
    35     per hon vostra fama fon molt denigrada,
    36     car molts affermaren que no ereu sant.

    37     Tenint vos, beneyt, la fama perduda
    38     per medi d’aquell infant qu’era nat,
    39     la gent contra vos tantost fon moguda,
    40     dient vos que era per vos engendrat,
    41     de hon se segui que vos per tal causa
    42     per tot aquell poble restas escarnit,
    43     lo qual en mal dir james no feu pausa,
    44     y axi per aquell fos molt perseguit.

    45     Lo poble, tenint de vos tal crehença
    46     que vos ereu cert lo pare del chich,
    47     crehent que havieu a Deu fet offensa,
    48     tantost vos tingueren per gran enemich;
    49     de mans y de boqua tant mal vos tractaren,
    50     que ja no us volieu en res estimar,
    51     y axi del bisbat aquells vos lançaren,
    52     en tant que us hagues d’aquells absentar.

    53     Mas perque les gents aguessen a creure
    54     que us daven gran culpa sens justa raho,
    55     vos, sant glorios, a tots fereu veure
    56     hun acte de gran admiracio,
    57     per quant lo chiquet vos, sant, conjurant lo
    58     de part de Jesus, apres d’esser nat,
    59     respos davant tots, lo poble mirant lo,
    60     que vos no l’havieu de cert engendrat.

    61     Hauent vist la gent tan digne miracle
    62     y no volent creure al chich que parla,
    63     lo poble lavors vos feu mes obstacle,
    64     entant que del tot aquell vos lança;
    65     y axi vos, beneyt, anareu a Roma,
    66     passant gran congoxa, treballs y affanys,
    67     vivint mansuet com una coloma
    68     estant ab lo Papa per temps de set anys.

    69     Estant vos en Roma ab gran pasciencia,
    70     y molt reputant vos per gran peccador,
    71     portas vostra vida ab gran penitencia,
    72     de vostres ovelles tenint gran dolor;
    73     y axi·l Rey del cel qui us seus amichs honra,
    74     mirant vostra vida de tanta virtut,
    75     del cel dispongue, per dar vos gran honra,
    76     qu’en vostre bisbat vos fosseu rebut.

    77     Y axi en est mon les vostres ovelles,
    78     aquelles qu’estaven de vos murmurant,
    79     hoynt de tots jorns les grans maravelles
    80     y dignes miracles que feyeu vos, sant,
    81     mirant vostra fama pel mon publicada
    82     y, avent conexença del seu gran peccat,
    83     merce per aquelles vos fon demanada,
    84     y axi fos ab honra per tots receptat.

    85     Tornat en la vostra molt gran prelatura,
    86     y vostres ovelles tenint tal pastor,
    87     vos, sant, los donaveu tan dolça pastura
    88     que totes vos feyen serveys y honor;
    89     y puix que portas la vida loable
    90     y ab molta constancia servieu a Deu,
    91     en pau y repos, vos, sant venerable,
    92     finis vostres dies loant lo nom seu.

    93     Venguda la fi d’aquella gran vida
    94     que fes tan perfeta vos, sant glorios,
    95     Jesus, demostrant vos amor infinida,
    96     del cel tramete molts angels per vos,
    97     los quals ab gran goig als cels vos pujaren
    98     ab gran armunia de sons y de cants,
    99     y en l’alt parais axi us contentaren
   100    que molt satisfet regnau entre·ls sants.

 

            Oracio

    1      O digne prelat de gran reverencia,
    2      sent Breç glorios, per Deu molt amat,
    3      pastor excellent de molta prudencia
    4      y ver sacerdot molt gran en sciencia,
    5      vexell de virtuts per Deu estimat,
    6      puix vos, beneyt sant, sou lum y dretera
    7      de tanta virtut que guia los cechs,
    8      vullau nos mostrar del cel la carrera,
    9      de Deu impetrant nos salut verdadera,
    10     puix vos hi bastau ab vostres sants prechs,
    11     y puix dels seus bens Aquell vos hereta,
    12     feu vos que·ns herete de vida perfeta.
             Amen.

 

 

 

Ed. Raymond Foulché-Delbosc, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 101.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc