Rialc
Rao 0h.7, 0h.7a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del sant Nom de Jhesus

    1      . . .
    2      D’aquest mon trist, que stava de lum pobre,
    3      vos sou la lum que l’ha illuminat
    4      posada ’n alt y digne canalobre,
    5      que fon la Creu hon fos crucifficat;
    6      d’on son exits cinch raigs molt luminosos,
    7      que son les cinch greus naffres que sentis
    8      y son del cel portals tan gloriosos
    9      que per aquells entram en Parais.

    10     Vos sou, Senyor, qui sols per delliurar nos
    11     haveu passat turments y pena greu;
    12     vos sou, Senyor, qui sols per avidar nos
    13     volgues morir clavat alt en la Creu;
    14     vos sou aquell Senyor incomprensible
    15     per qui l’infern fon buyt y despoblat;
    16     vos sou aquell rey gran e invincible
    17     per qui lo cel de sants esta poblat.

    18     Advocat sou qui davant de lo Pare
    19     tots jorns pregau per tots los peccadors,
    20     advocat sou amich y nostre frare,
    21     qui reparau los nostres greus errors;
    22     vos nos donau en aquest mon la vida
    23     y·ns socorreu en tots los nostres mals;
    24     vos nos donau la gracia complida
    25     y, apres la mort, los goigs celestials.

    26     Per vos, Senyor, los morts cobren la vida
    27     y·ls cechs perduts son ver illuminats;
    28     per vos, Senyor, la mort es destrohida
    29     y los catius del tot son libertats;
    30     per vos, Senyor, tots los inferns tremolen
    31     y los errants tornen al dret cami;
    32     per vos, Senyor, los trists se aconsolen
    33     y·ls sants al cel triunfen sense fi.

 

            Oracio

    1      O salvador de natura humana,
    2      Jhesus beneyt y redemptor del mon,
    3      font de tot be qui per tostemps emana,
    4      gloria y goig y vida subirana,
    5      lum y virtuts tan grans que tals no son!
    6      Puix vos, Senyor, sou aquell goig que·s mostra
    7      als sants beneyts, que may deffallira,
    8      vullau nos dar la gloria gran vostra
    9      y no vullau mirar la culpa nostra,
    10     puix vostr’amor a tots remuts nos ha.
    11     Salvau nos donchs, Jhesus, salvador nostre,
    12     perqu’en los cels loem lo sant nom vostre.
             Amen.

 

 

 

Ed. Jaume Massó Torrents, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 357.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc