Rialc
Rao 0h.6, 0h.6a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor de la beneyta senta Eularia 

    1      Beneyta Eularia, qui dins Barcelona
    2      pel nom de Jhesus passa grans turments:
    3      puix veig que de martre portau la corona,
    4      les vostres laors vull dir excellents.

    5      De nobles parents sou verge honrada,
    6      serventa de Deu perfeta y humil:
    7      en casa del pare quant foreu criada,
    8      vos ja dels perfets seguieu l’estil,
    9      per quant, tots los actes que feyeu chiqueta,
    10     dels altres infants los feyeu estranys,
    11     en tant que mostraveu ser ja tant discreta
    12     que par que aguesseu edat de vint anys.

    13     Quant fos ja donzella, obrant maravella,
    14     fos feta espill de gran honestat,
    15     per quant instruhieu les altres donzelles
    16     en obres honestes ab gran sanctedat:
    17     tot quant aprenien les altres fadrines
    18     dels vostres delits, deports y cançons,
    19     no era sino saber dir matines
    20     y·ls salmps y los cantichs ab santes liçons.

    21     Qui pot dir aquella devocio tanta
    22     qu’en vos se mostrava, amor y gran fe,
    23     y aço quant hoyieu la missa molt santa
    24     y·l seu sacriffici, hon Deu se conte!
    25     Los sants manaments de Deu observaveu
    26     en tant que vivint james los trencas,
    27     y ab gran penitencia lo cors maceraveu
    28     y axi al Senyor la fe li servas.

    29     Estant vostre pare en una alqueria
    30     hon ell habitava de fora ciutat,
    31     y vos ab aquell tenint companyia,
    32     honrant y servint lo tostemps de bon grat,
    33     l’infel Dacia, ab gents molt orribles,
    34     vingue ’n Barcelona fent crides molt greus,
    35     sots penes molt grans, cruels y terribles,
    36     que tots adorassen tantost los seus deus.

    37     Sabent vos, beneyta, que dins Barcelona
    38     tan gran novitat s’avia seguit,
    39     no gens estimant la vostra persona,
    40     a peu y descalça vingues, una nit,
    41     ab animo prompte de molt fort rependre
    42     aquell president que y era vengut,
    43     estant preparada la dura mort pendre
    44     pel nom de aquell qui·l mon ha remut.

    45     Quant fos arribada al jutge indigne,
    46     qui pot dir les coses que vos li digues
    47     parlant sens temor, vos, santa benigna,
    48     quant vos de sos mals aquell reprengues!
    49     Lo Sant Esperit, qu’en vos habitava,
    50     vos dava esforç y tanta virtut
    51     que·s veu clarament que·l jutge restava
    52     del vostre parlar confus y vençut.

    53     Irat l’infel jutge per quant no podia
    54     al que digues vos en res contradir,
    55     mogut de gran ira, la qual lo vencia,
    56     aquell vos feu pendre per fer vos desdir
    57     de tot ço e quant vos, santa, pricaveu
    58     del gran Redemptor, Jhesus, fill de Deu,
    59     dient que, si·l vostre parer no mudaveu,
    60     aquell vos daria turments y mort greu.

    61     Hoynt les menaces les quals ell vos feya,
    62     pel nom de Jhesus, tan digne y tan sant,
    63     la vostra virtut lavors se refeya,
    64     en tant que mostraveu estar mes constant;
    65     y vent que james podia sobrar vos,
    66     ans vos lo vencieu en vostre parlar,
    67     sobrat de malicia, sens mes escoltar vos,
    68     diversos turments aquell vos feu dar.

    69     Y vent que·ls turments en res no bastaven
    70     a fer vos mudar lo vostre voler,
    71     ni menys los ministres, los qui us turmentaven
    72     en vos, digna santa, tenien poder;
    73     en hun pal vos feu ligar tota nua
    74     y ab flames de foch cremar vostre cors,
    75     y, axi sostenint la pena tant crua,
    76     moris atenyent del cel lo repos.

    77     Puix vostres grans penes ja foren passades
    78     y en mans de Jhesus donas l’esperit,
    79     dos grans aureoles vos foren donades
    80     de martir y verge, segons qu’es escrit;
    81     y axi triunfau, vos, sancta perfeta,
    82     ab Deu eternal, en l’alt Parais,
    83     ahon sa merce tots jorns vos hereta
    84     dels bens divinals, puix tant lo servis.

 

            Oracio

    1      O verge molt digna, per Deu molt amada,
    2      Eularia martir, de gran fortitut,
    3      serventa de Deu, per ell exalçada
    4      en tant qu’en lo cel vos ha coronada
    5      com una reyna de molta virtut.
    6      Puix vos davant Deu sou verge tan digna
    7      que vos lo podeu per tots suplicar,
    8      vullau, donchs, pregar lo, vos, santa benigna,
    9      que·ns guart de la mort cruel y maligna
    10     per ço que·l pugam als cels contemplar,
    11     pregant per nosaltres la sua potencia
    12     que·ns haja merce segons sa clemencia.
             Amen.

 

 

 

Ed. Jaume Massó Torrents, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 197.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc