Rialc
Rao 0h.59, 0h.59a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor de la beneyta senta Tecla 

    1      Tecla, verge gloriosa,
    2      fel serventa del Senyor:
    3      puix que fos tan virtuosa,
    4      digna sou de gran laor.

    5      Vos, humil, fos esposada
    6      d’un senyor de gran estat,
    7      per lo qual fos molt honrada
    8      per la vostra gran bondat,
    9      majorment per ser donzella
    10     heretada de molts bens,
    11     graciosa y molt bella
    12     y de molt honrats parents.

    13     L’esposat vostra, beneyta,
    14     era hun senyor infel
    15     la secta seguint maleyta
    16     d’aquell poble molt cruel
    17     lo qual tostemps perseguia
    18     crudelment als christians
    19     y en aquest mon reveria
    20     y adorava los deus vans.

    21     Vos vivint en tal ruyna
    22     y en aquella falsa ley,
    23     la clemencia divina
    24     vos dona hun tal remey
    25     que us leva d’aquella secta
    26     en la qual vivieu vos,
    27     la qual era molt dejecta
    28     falsa y plena de errors.

    29     Y aço quant Jhesus benigne,
    30     qui regeix lo mon y·l cel,
    31     vos trames l’apostol digne
    32     qui fou Pau, dexeble fel,
    33     lo qual fon de santa vida
    34     y prica us tan altament
    35     que per ell fos convertida
    36     al ver Deu omnipotent.

    37     Quant tingues vera sciencia
    38     del ver Deu e creador,
    39     d’aquest mon la gran potencia
    40     menyspreas y la honor;
    41     y axi vos deffet dexareu
    42     lo vostre carnal espos
    43     y·l celestial amareu
    44     per haver l’etern repos.

    45     Ja mostrant que no volieu
    46     l’espos vostre temporal,
    47     y que altre n’elegieu
    48     lo qual era eternal,
    49     a la mare digues vostra
    50     y al espos vostre marit:
    51     «Falsa es la secta nostra,
    52     car sent Pau axi u ha dit».

    53     Y que sols volieu creure
    54     en Jhesus Deu incarnat,
    55     y que no volieu veure
    56     mes avant vostre posat,
    57     y qu’en cert determenaveu
    58     james colre los deus vans,
    59     car del tot delliberaveu
    60     de seguir als christians.

    61     Vostra mare, molt irada
    62     del vostre convertiment,
    63     feu que fosseu acusada
    64     a hun cruel president,
    65     lo qual mana fer vos pendre
    66     per voler vos castigar.
    67     Y ell, volent ab vos contendre,
    68     molt confus la fes estar.

    69     Aquell president terrible,
    70     vent la vostra voluntat,
    71     la qual era invincible,
    72     contra vos fon molt irat.
    73     Y ell, tenint a gran injuria
    74     com no fes sos manaments,
    75     prestament, ab molta furia,
    76     vos feu dar molt grans turments.

    77     Vos, beneyta, foreu mesa
    78     dins un loch terrible y gran,
    79     mas d’aquell ixques illesa,
    80     tan que no us feu mal ni dan;
    81     y en apres foreu lançada
    82     dins hun bosch entre·ls leons,
    83     mas tantost fos deslliurada
    84     migançant oracions.

    85     Los infels volent levar vos
    86     la vostra virginitat,
    87     pregas Deu volgues guardar vos
    88     de tan gran desonestat;
    89     y aço per que no perdesseu
    90     l’aureola virginal,
    91     mas aquella atenyguesseu
    92     en lo cel imperial.

    93     Deu etern, a qui mes toqua
    94     exalçar lo seu sant nom,
    95     dispongue que una roqua
    96     se obris davant tothom,
    97     a la qual mana cobrir vos
    98     per que tots aquells infels
    99     no poguessen escarnir vos
    100    ni donar turments cruels.

    101    Y axi, stant tancada y closa
    102    dins la roqua que s’obri,
    103    fos rebuda com esposa
    104    per Jhesus, qui us elegi;
    105    y, puix foren vostres dies
    106    en est mon axi finits,
    107    vostre spos, lo rey Messies,
    108    vos dona goigs infinits.

    109    Puix del cel les alegries
    110    possehiu ab tants delits,
    111    endreçau les nostres vies
    112    en haver los goigs complits.

 

            Oracio

    1      O martre primera per Deu elegida,
    2      humil senta Tecla, serventa molt fel,
    3      de moltes virtuts y dons ennoblida
    4      qui us han exalçat y molt enriquida
    5      de gracies moltes segons merexeu!
    6      Puix gracies tantes haveu vos ateses
    7      d’aquell rey de gloria qui ’s ver creador,
    8      les nostres grans culpes y erres comeses
    9      feu vos, ab Jhesus, que·ns sien remeses
    10     perço qu’en est mon vixcam en s’amor
    11     per que, atenyent d’aquell merce tanta,
    12     pugam adquirir la gloria santa.
             Amen.

 

 

 

Ed. Jaume Massó Torrents, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 168.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc