Rialc
Rao 0h.58, 0h.58a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del glorios sent Johan Evangeliste

    1      Sent Johan Evangeliste,
    2      digne sou d’esser loat,
    3      puix que sou lo coroniste
    4      de Jesus molt estimat.

    5      Coroniste sou insigne
    6      de Jesus, rey eternal,
    7      seceretari d’aquell digne
    8      y parent especial,
    9      car estant vos en la cena,
    10     sobre·ls seus pits adormit,
    11     conexença rebes plena
    12     del seu esser infinit.

    13     Molt gran es la valor vostra
    14     per ser vos tan prop parent
    15     de la Verge mare nostra
    16     y del seu Fill excellent,
    17     car nebot sou digne d’Ella,
    18     la qual molt vos estima,
    19     y del Fill beneyt d’aquella
    20     molt perfet cosin germa.

    21     En les vostres bodes santes
    22     fon Jesus ab gran plaer.
    23     y en aquelles festes tantes
    24     no us curas de la muller,
    25     per servir lo sens obstacle,
    26     verge y pur fins a la fi;
    27     y aço fes per lo miracle,
    28     quant de l’aygua feu Ell vi.

    29     En los alts y grans misteris
    30     y secrets del Salvador,
    31     y en tots los improperis
    32     de sa mort y greu dolor,
    33     fos present y no·l dexareu
    34     en aquest mon per james,
    35     ans tostemps l’acompanyareu
    36     per l’amor que li tingues.

    37     Vos portas la embaxada,
    38     dolorosa fort y greu,
    39     a la Verge tan honrada,
    40     mare del ver Fill de Deu,
    41     quant fon dada la sentencia
    42     per aquell cruel Pilat,
    43     que Jesus, rey de clemencia,
    44     fos en creu crucifficat.

    45     Be us mostra amor de pare
    46     Jesus quant en creu puja,
    47     puix aquell sa digna mare
    48     a vos sols acomana
    49     que per mare la prenguesseu
    50     y per fill ella us prengues,
    51     y que sempre la tinguesseu
    52     encomanda mes que res.

    53     En la sancta sepultura
    54     de la Verge singular,
    55     vos portas la palma pura
    56     que li feu Deu presentar
    57     en senyal de la victoria
    58     qu’en lo mon Ella tingue,
    59     per la qual hague la gloria
    60     que Aquella mereixque.

    61     Vos sou lo dexeble digne
    62     de Jesus, y molt amat,
    63     y l’apostol seu insigne
    64     y ver martir aprovat,
    65     quant en una gran caldera
    66     fos posat d’oli bullent,
    67     per servar la fe sancera
    68     de Jesus omnipotent.

    69     Verge sou excellentissim
    70     ab gran puritat de cor,
    71     y doctor sapientissim,
    72     qui·ns demostra lo tresor
    73     en la Sacra Escriptura
    74     y·ls secrets celestials,
    75     excellents sobre natura
    76     que may foren hoyts tals.

    77     Aguila sou verdadera
    78     dels evangelistes sants,
    79     car volas fins en la spera
    80     d’aquells cels mes subirans,
    81     hon miras lo gran misteri
    82     de la sancta Trinitat,
    83     lo qual vos a tot l’imperi
    84     haveu clar manifestat.

    85     Ja passat lo gran ecclipsi
    86     de la mort del Redemptor,
    87     escrigues l’Apocalipsi,
    88     espirat per lo Senyor,
    89     quant vos bandejat estaveu
    90     en la ylla de Panmos,
    91     en la qual a Deu loaveu
    92     esperant l’etern repos.

    93     Qui per metres y per gloses
    94     vostres actes pora dir,
    95     proffetant totes les coses
    96     qu’en lo mon s’an de seguir?
    97     d’on se pot dir sou proffeta
    98     del perfet Nou Testament,
    99     ab sciencia molt perfeta
    100    declarant lo altament.

    101    En est mon fes vida santa
    102    y molts actes excellents,
    103    y de tal virtut y tanta
    104    que salvas a moltes gents,
    105    ab miracles que obraveu
    106    a tot hom donas salut,
    107    tant que·ls morts resucitaveu
    108    ab la vostra gran virtut.

    109    Los infels vos convertieu
    110    fent miracles y sermons,
    111    y llur secta destrohieu
    112    ab humils oracions;
    113    per confondre·ls volgues beure
    114    lo veri sens pendre mal,
    115    d’on los fes verament creure
    116    en Jesus, Deu eternal.

    117    Apres que vixcut haguereu
    118    en aquest mon per molts anys,
    119    en los quals vos sostinguereu
    120    grans treballs y molts affanys,
    121    vench Jesus segons se mostra
    122    ab grans festes goigs y cants,
    123    revelant vos la mort vostra
    124    ab los seus apostols sants.

    125    La mort vostra preciosa
    126    fon alegra sens tristor,
    127    excellent, maravellosa,
    128    car finareu sens dolor;
    129    y per quant apres cobrareu
    130    vostre cors molt pur y sant,
    131    ab aquell tot dret pujareu
    132    alt al cel molt triunfant.

    133    Donchs puix vos tant alt volareu,
    134    l’esperit lo cors cobrant,
    135    puix tal gracia guanyareu,
    136    siau de tots recordant.

 

            Oracio

    1      Apostol sant y subiran doctor,
    2      Johan beneyt, evangeliste digne,
    3      dexeble fel del mestre Creador,
    4      per Ell amat en tan alt grau d’amor
    5      que us comana sa mare tan insigne,
    6      o verge pur y amich especial
    7      del rey Jesus y ver prothonotari,
    8      pregau per tots al Rey celestial
    9      que·ns vulla dar lo regne divinal,
    10     puix vos li sou tan digne secretari,
    11     perqu’en la cort del Rey tan excellent
    12     pugam loar Aquell eternament.
             Amen.

 

 

 

Ed. Raymond Foulché-Delbosc, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 22.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc