Rialc
Rao 0h.57, 0h.57a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del glorios sent Blay 

    1      Sant de molta reverencia,
    2      sent Blay, bisbe glorios:
    3      qui dira la excellencia
    4      y virtuts que son en vos!

    5      Per la molta virtut vostra
    6      y molt gran humilitat
    7      fos elet, segons se mostra,
    8      bisbe d’una gran ciutat
    9      que Sabasta se nomena,
    10     de la qual fos tal pastor
    11     que la fes de virtuts plena
    12     y al servey del Creador.

    13     Qui pot dir, les vostres obres,
    14     quant foren a Deu plaents
    15     per los bens que fes als pobres,
    16     fent los viure molt contents,
    17     despenent lo patrimoni
    18     en les llurs necessitats
    19     per confondre lo dimoni
    20     y dar lum als grans prelats.

    21     Lo bisbat y prelatura
    22     de tan gran perfeccio
    23     vos dexas ab gran tristura
    24     per la persecucio
    25     que hun rey infel donava,
    26     per nom Dioclisia,
    27     a tot hom qui·s nomenava
    28     del nom sant de christia.

    29     Entras vos dins huns boscatges
    30     per dar loch a la furor,
    31     y les besties salvatges
    32     vos servien ab honor,
    33     hon fes vida solitaria
    34     y de molta aspredat,
    35     ab pobrea voluntaria
    36     ymitant Jhesus de grat.

    37     Los ocells, de cascun dia
    38     vos portaven lo menjar;
    39     ells vos feyen companyia
    40     que us poguessen consolar;
    41     als quals vos, beneyt, pricaveu
    42     de Jhesus la sancta fe,
    43     y ab aquells axi loaveu
    44     al Senyor qui·l mon soste.

    45     Y axi, fent la vida streta
    46     en aquell loch tan desert,
    47     ab amor gran y perfeta
    48     revela us Jhesus en cert
    49     que vos, sant pur com un liri,
    50     per lo nom sanctissim seu
    51     passarieu prest martiri,
    52     sofferint pena molt greu.

    53     De tals gracies insignes
    54     que us feu Jhesus glorios,
    55     gracies molt grans y dignes
    56     cascun jorn li feyeu vos,
    57     per quant gran desig tenieu
    58     de gustar per ell la mort,
    59     de hon goig molt gran sentieu
    60     y restas ab gran confort.

    61     Y axi, stant en les montanyes
    62     ab molt gran devocio,
    63     vench hun rey ab grans companyes
    64     de aquella regio;
    65     y, trovant vos en la cova
    66     companyat de animals,
    67     vent aquell cosa tan nova,
    68     ell vos dix paraules tals:

    69     «Qui est tu qu’en tal partida
    70     axi vius sense nengu?
    71     Digues quina es la vida
    72     qu’en aquest desert fas tu».
    73     Al qual vos, humil, diguereu:
    74     «Servent so de Jhesuchrist».
    75     Per la qual resposta vereu
    76     que aquell resta molt trist.

    77     Davant ell fes grans miracles,
    78     convertint les sues gents,
    79     fent les dignes tabernacles
    80     de Jhesus y fels servents;
    81     y aço fes per que creguessen
    82     en lo verdader Senyor
    83     y per que ells coneguessen
    84     clarament la llur error.

    85     Per provar lo que parlaveu
    86     de Jhesus, ver fill de Deu,
    87     de tots mals les gents sanaveu
    88     ab lo senyal de la creu;
    89     y a un fill de una dona
    90     de la gola stant malalt,
    91     puix la ves molt fel y bona,
    92     lo y guaris prest sens deffalt.

    93     Lo infel rey vos feu pendre
    94     vent que us deyeu crestia,
    95     y, volent vos fort rependre,
    96     aquell vos interroga
    97     dient vos per que volieu
    98     de Jhesus la ley servar
    99     y que solament devieu
    100    als seus deus sacrifficar.

    101    Al qual rey vos responguereu
    102    ab molt gran humilitat,
    103    y coneixer vos li fereu
    104    que vivia molt errat
    105    y que vos abans morrieu
    106    que negar aquell Senyor
    107    lo qual creyeu y sabieu
    108    ser ver Deu e creador.

    109    Vent lo rey la gran resposta
    110    la qual vos, beneyt, li fes
    111    ab molt gran saber composta,
    112    molt irat aquell vos pres
    113    y ab forts pintes molt agudes
    114    en la creu vos feu cardar
    115    vostres carns ab greus batudes,
    116    y axi us feu tot esquexar.

    117    Y tot ple de ignorancia,
    118    vent se ja per vos vençut,
    119    per la vostra gran constancia
    120    que tingues y fortitut,
    121    ell mana que us degollassen
    122    per que no vixquesseu pus,
    123    y axi feu que us escapçassen
    124    per no veure·s mes confus.

    125    Lo martiri que sentireu
    126    o quant fou molt glorios,
    127    car per ell aconseguireu
    128    lo que desigaveu vos!
    129    Car vostr’anima sagrada,
    130    apres de tan gran turment,
    131    fou pels angels presentada
    132    devant Deu omnipotent.

    133    Los angels qui us presentaren
    134    ab grans festes al Senyor
    135    en los cels vos coronaren
    136    ab corona de laor;
    137    y axi stau, ab molta gloria,
    138    coronat alt en lo cel,
    139    puix tingues del mon victoria
    140    y a Jhesus foreu tan fel.

    141    Puix diem vostra istoria
    142    per loar vos ab gran zel,
    143    teniu nos vos en memoria,
    144    guardant nos de mort cruel.

 

            Oracio

    1      O bisbe molt sant, de vida perfeta,
    2      sent Blay glorios, de molta virtut,
    3      la vida del qual fon pura y neta
    4      y d’obres molt santes ornada y reffeta,
    5      per qui fo ’n lo mon sobrat y vençut;
    6      y puix que per vos lo mon variable,
    7      la carn y dimoni restaren sobrats,
    8      suplique us, servent de Deu tan loable,
    9      façau ab Jhesus, senyor tan amable,
    10     que no li siam en est mon ingrats
    11     y ab vostres pregaries, molt justes y pies,
    12     vullau nos guardar de greus malalties.
             Amen.

 

 

 

Ed. Jaume Massó Torrents, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 202.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc