Rialc
Rao 0h.55, 0h.55a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del glorios Sent Macia 

    1      Qui pot loar molt la gran valor vostra,
    2      apostol molt sant, beneyt Macia,
    3      puix fos tan perfet, segons clar se mostra,
    4      que sou estat lum de l’anima nostra
    5      per gracia gran que Deu vos dona!
    6      O sant glorios! pus sou lum y guia
    7      d’aquells qui ’n lo mon van cechs y perduts,
    8      donau me vos lum en l’anima mia
    9      perço que yo puga narrar sens falsia
    10     y dir largament les vostres virtuts.

    11     Dexeble fos fel d’aquell rey de gloria
    12     qui ’s ver fill de Deu y Deu poderos,
    13     lo qual vos tingues tostemps en memoria
    14     segons que u declara la vostra historia
    15     per ser dels dexebles setanta e dos
    16     qui foren perfets, humils y benignes,
    17     los quals en est mon Jhesus elegi
    18     per dar los, al cel, corones insignes
    19     per obres perfetes molt santes y dignes,
    20     gonant la victoria del mon tan mesqui.

    21     Apres d’esser mort aquell ingrat Judes,
    22     apostol qui fon del gran Redemptor
    23     del qual tantes gracies havia rebudes,
    24     les quals no tingue james conegudes,
    25     de hon ell li fon infel y traidor;
    26     los altres apostols ensemps s’ajustaren
    27     de dins lo senacle, segon qu’es escrit,
    28     y aquells tots ensemps a Deu suplicaren
    29     y un altre apostol a Deu demanaren
    30     per ço que lo nombre d’aquells fos complit.

    31     Y axi, en apres del gran sacrilegi
    32     que·l Judes ingrat havia comes,
    33     estant ajustat tan digne collegi,
    34     a vos, Macia, per gran privilegi,
    35     lo Sant Esperit del cel fon trames
    36     mostrant que a vos Jhesus elegia
    37     en digne apostol y amich seu amat,
    38     y axi vos entras en la companyia
    39     dels seus sants apostols, puix ell disponia
    40     que vos fosseu mes en tal dignitat.

    41     Apres que tal gracia vos fon atorgada,
    42     la qual vos rebes ab gran compliment,
    43     ab molta virtut per vos fon pricada
    44     la ley de Jhesus, que fon proffetada
    45     per tots los proffetes del vell Testament.
    46     Los actes que fes qui dir los poria
    47     y·ls vostres miracles, que fes excellents!
    48     Car vem que per vos molt poble venia,
    49     en vera crehença dels qui·ns trametia
    50     qui era Jhesus, salut de les gents.

    51     Sciencia gran tingues adquirida,
    52     la qual vos, beneyt, sabereu molt be;
    53     mas molt fon pus alta aquella sens mida
    54     que·l Sant Esperit, virtut infinida,
    55     en l’anima vostra dona per la fe
    56     en tant que fos fet vexell de sciencia
    57     y ple dels set dons de l’Esperit Sant,
    58     de hon declaras ab gran sapiencia
    59     la trinitat esser hun deu per essencia
    60     ab tots los lenguatges d’aquest mon parlant.

    61     Pricas la doctrina perfeta y santa
    62     al poble judaych y a tota la gent,
    63     y·l poble infel prengue ira tanta,
    64     segons la Scriptura de vos diu y canta,
    65     que fos acusat a hun president,
    66     lo qual treballa per fer vos descreure
    67     d’aquell qui us havia criat y remut;
    68     mas vos, ab miracles, molt clar li fes veure
    69     que en Jhesuchrist devia ell creure,
    70     y axi ell resta confus y vençut.

    71     Aquell president, mirant la constancia
    72     y gran fermetat de vos, sant beneyt,
    73     sobrat de malicia, ab molta instancia,
    74     per ço que morisseu tingue tan gran ancia
    75     que us feu turmentar pel poble maleyt,
    76     y axi us feu tirar forts pedres terribles,
    77     manant als ministres que us fessen penar;
    78     y, vent que aquelles pedrades orribles
    79     no us daven la mort ni penes sensibles,
    80     ab una destral vos feu escapçar.

    81     Rebuda la mort, la qual volgues pendre
    82     ab gran voluntat per Deu eternal,
    83     james no·s poria saber ni compendre,
    84     per molt gran que sia lo nostre entendre,
    85     la paga que vos rebes divinal,
    86     per quant fos rebut, vos, sant venerable,
    87     pels angels, qui us han als cels exalçat,
    88     hon ara regnau ab goig ineffable,
    89     fruint aquell be qui es perdurable,
    90     lo qual vos havia Jhesus preparat.

 

            Oracio

    1      O ciri de fe perfet y molt digne,
    2      beneyt Macia, apostol de Deu
    3      y martre constant, prudent e insigne,
    4      dexeble molt fel d’aquell rey benigne
    5      qui·l cel y la mar y tot lo mon feu!
    6      sant excellent de gran reverencia!
    7      Puix vos ab Jhesus regnau a tant alt,
    8      vullau lo pregar que per sa clemencia
    9      nos vulla fer gracia que ab diligencia
    10     servir lo pugam felment sens deffalt;
    11     y, si·l poder nostre bastar no y podia,
    12     suplixca y lo vostre, qui tant Deu servia.
             Amen.

 

 

 

Ed. Jaume Massó Torrents, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 174.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc