Rialc
Rao 0h.53, 0h.53a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del glorios apostol sent Andreu

    1      Puix vostra virtut a tots nos convida
    2      de fer obres dignes, beneyt sent Andreu,
    3      y es merit molt gran loar vostra vida,
    4      la qual en Jesus esta esculpida,
    5      puix vos lo seguis morint en la creu,
    6      loar vos vull, sant de molta valia,
    7      apostol de Deu perfet singular,
    8      mas si les laors no us dich que deuria,
    9      suplique us, beneyt, siau me vos guia,
    10     perque sens deffalt vos puga loar.

    11     Vengut en lo mon lo gran rey Messies,
    12     y apostols insignes volent elegir,
    13     volgue que vos, sant, en sos beneyts dies,
    14     dels seus manaments seguisseu les vies,
    15     perque los seus goigs poguesseu fruir;
    16     y axi lo gran Rey, de tots lo mes digne,
    17     mirant que amaveu a Deu verdader,
    18     volent que li fosseu apostol insigne,
    19     trobant vos humil, suau y benigne,
    20     volgue us elegir de tots lo primer.

    21     Peixcant en la mar ab molta destrea,
    22     y vos ab sant Pere lançant los filats,
    23     vingue·l rey Messies qui·l cel tot arrea,
    24     dient que·l seguisseu per dar vos riguea,
    25     y fosseu apostols per ells molt amats,
    26     y vos y sent Pere, quant ves lo monarqua
    27     del mon y del cel, axi l’obeis,
    28     que·ls vostres filats dexas y la barqua,
    29     y·l mon, qui les gents deceb y abarqua
    30     y axi de bon cor tantost lo seguis.

    31     Mirant lo Senyor ab pensa divina
    32     lo vostre offici que era peixcar,
    33     aquell vos mostra la sua doctrina,
    34     la qual aquest mon per tot illumina,
    35     volent que peixcasseu en terra y en mar;
    36     y puix lo seguis perfet y sens erra,
    37     y·l mon oblidas y·ls seus grans,
    38     vos feu peixcar homes, pricant en la terra,
    39     y axi al Satan levas la desferra,
    40     quant vos a molts pobles tornas cristians.

    41     Del sant Esperit rebuda la gracia,
    42     en l’anima vostra, apostol beneyt,
    43     pricas per lo mon ab molt gran audacia,
    44     y fou lo pricar de tal efficacia
    45     que fes convertir lo poble maleyt;
    46     vexell sou estat tot ple de sciencia,
    47     la qual vos dona lo ver Creador,
    48     y apostol perfet ab gran sapiencia,
    49     mostrant a les gents la molta potencia
    50     del gran rey Messies, ver Deu y senyor.

    51     Los vostres miracles, qui dir los poria,
    52     per ells esser tants y tant excellents?
    53     La vostra virtut a tot hom paria
    54     de qualsevol pena y greu malaltia,
    55     donant salut vera a totes les gents;
    56     y axi com havieu la gent convertida
    57     al nom de Jesus, ver Deu y ver hom,
    58     esglesies moltes obraveu sens mida,
    59     zelant la honor de Deu infinida,
    60     perque fos loat lo seu sagrat nom.

    61     A hun devot bisbe de vida perfeta
    62     lo gran Satanas volent lo temptar,
    63     pres firma de una donzella eleta,
    64     mostrant se al bisbe molt bella y discreta,
    65     per ço que·l pogues axi enganar;
    66     y vos, beneyt sant, havent en memoria
    67     la devocio que·l bisbe us tingue,
    68     perque no perdes lo regne de gloria
    69     fes tant que aquell hague la victoria
    70     d’aquell qui tan fort temptar lo volgue.

    71     Hun rey ydolatre, cruel y salvatge,
    72     quant veu que pricant lo feyeu confus,
    73     tantost vos feu pendre ab molt gran ultratge,
    74     volent que negasseu aquella ymatge
    75     de Deu eternal, la qual es Jesus;
    76     y aquell quant mirava que vos no volieu
    77     les ydoles sues per res adorar,
    78     mirant que tostemps a Deu reverieu
    79     y al seu Fill etern vos, digne, servieu,
    80     deffet grans turments vos feu preparar.

    81     Y axi als ministres mana que us donassen
    82     grans colps y ferides en vostre sant cors,
    83     volent que aquells tot nu us despullassen,
    84     y de açotar vos james no cessassen,
    85     per ço que james tinguesseu repos;
    86     y vent aquell rey, quant mes vos batien
    87     lavors vos mostraveu constant y mes fort,
    88     mana qu’en la creu que fet vos havien,
    89     la qual en menyspreu aquells la tenien,
    90     que y fosseu clavat fins tant fosseu mort.

    91     Digues a la creu davant vos posada:
    92     «O port de salut per mi desigat,
    93     del cors de Jesus sanctissim ornada,
    94     abraça m’y pren me aquesta jornada,
    95     y torna m’al Mestre lo qual m’a creat,
    96     lo qual ha volgut en tu recrear me
    97     y dar me la gloria y vida y salut;
    98     donchs prech te per tu Ell vulla salvarme,
    99     y per ta valor als cels collocar me,
    100    puix Ell en lo mon per tu m’a remut».

    101    Penjant en la creu ab gran esperança
    102    y penes passant de molta dolor,
    103    donas l’esperit ab gran confiança
    104    a Deu qui l’havia creat a semblança
    105    de si mateix Deu, perfet creador;
    106    y axi us feu pujar ab goigs ineffables
    107    als cels per ahon vos ereu creat,
    108    ab angels cantants cançons delitables
    109    y ab gran companyia de sants venerables,
    110    y axi en lo cel regnau exalçat.

 

            Oracio

    1      Columpna de fe molt fort y sancera,
    2      beneyt sent Andreu, apostol perfet,
    3      lum clara del mon, perfeta drecera,
    4      la qual nos ensenya seguir la carrera
    5      d’Aquell qui lo mon y·l gran cel ha fet.
    6      puix sou ver dexeble d’aquell Mestre vostre
    7      tan sant y perfet, Jesus, fill de Deu,
    8      suplique us vos plava pregar lo que·ns mostre
    9      lo regne del cel hon es lo be nostre,
    10     lo qual Ell guanya per tots en la creu,
    11     y·ns vulla fer gracia que per sa clemencia
    12     fajam en est mon dels crims penitencia.
             Amen.

 

 

 

Ed. Raymond Foulché-Delbosc, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 64.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc