Rialc
Rao 0h.5, 0h.5a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor dels gloriosos apostols sent Felip e sent Jacme 

    1      Apostols insignes de gran reverencia,
    2      Felip y sent Jacme per Deu molt amats,
    3      qui pot loar molt la vostra ’xcellencia,
    4      puix vem que·l Senyor vos ha tan honrats?
    5      Mas puix que mirau desige loar vos
    6      als dos en est mon pel vostre valer,
    7      per ço que millor yo puga honrar vos,
    8      vullau illustrar me del vostre saber.

    9      Dexebles fels foreu del gran rey Messies,
    10     lo qual del alt cel en est mon vingue,
    11     tantost de Aquell seguireu les vies,
    12     puix ves habitar en Ell tant debe;
    13     en tant que los dos tingues conexença
    14     Aquell esser Deu y home perfet,
    15     y puix que vosaltres tingues tal crehença,
    16     apostols seus dignes Aquell vos ha fet.

    17     Lo vostre goig era tots dies seguir lo
    18     pels actes insignes que feya Ell tants,
    19     tots jorns no pensaveu sino en seruirlo,
    20     mirant Aquell esser la vida dels sants,
    21     de hon atenygues d’Aquell honor tanta
    22     que us feu en est mon prudents y perfets,
    23     y apres vos dona la gloria santa
    24     posant vos en nombre dels sants mes elets.

    25     Apres de la mort d’Aquell preciosa,
    26     rebereu la gracia del Esperit sant,
    27     la qual en vosaltres fon tant abundosa
    28     que us feu tots perfets en hun sol instant;
    29     tinguereu saber en gran abundancia,
    30     entant que·ls lenguatges del mon tots parlas,
    31     y axi sens temor ab molta constancia
    32     la fe de Jesus al mon publicas.

    33     La fe de Jesus al mon publicaveu
    34     ab molt gran esforç, segons clar se veu,
    35     y ab tanta virtut aquella pricaveu
    36     que·l mon conegue Jesus esser Deu,
    37     y aquell ver Messies del qual los profetes
    38     proffeticament havien parlat,
    39     y aço ab miracles y obres perfetes
    40     segons per aquells ja fon proffetat.

    41     Miracles molt grans obraveu y feyeu,
    42     sanant los malalts y·ls cechs y contrets,
    43     y aço en lo nom d’Aquell en qui creyeu,
    44     los actes del qual son sants y perfets,
    45     a totes les gents d’aquest mon guarieu,
    46     donant a tothom perfeta salut,
    47     y axi a Jesus les gents convertieu,
    48     fent coses divines de molta virtut.

    49     En nom del Messies als morts daveu vida,
    50     y a tots los dimonis tenieu subdits,
    51     y ab sola virtut d’Aquell infinida
    52     les gents delliuraveu dels mals esperits;
    53     en veure us cahien les idoles vanes,
    54     les quals los infels tenien per Deu,
    55     y axi feyeu obres molt grans subiranes
    56     ab lo senyal digne y sant de la creu.

    57     Vexells sou estats de molta sciencia,
    58     en tant que tingues saber transendent,
    59     espills son estats de gran penitencia,
    60     segons que haveu mostrat clarament;
    61     los vostres exemples y santa doctrina
    62     y vida perfeta y·l vostre costum
    63     salut son del mon y gran medicina,
    64     y axi sou estats del mon vera lum.

    65     Tots jorns convertieu infels y heretges
    66     y aço quant estaveu ab ells disputant,
    67     y axi de les animes fos verdaders metges,
    68     puix tals malalties anaveu sanant;
    69     y ab gran sapiencia en est mon vencieu
    70     a tots los juheus pagans e infels,
    71     y puix que los dos a tots confonieu,
    72     aquells vos donaren grans penes cruels.

    73     Car foreu los dos tantost per ells presos
    74     y molt cruelment ab cordes ligats
    75     y en una gran creu ab braços estesos,
    76     ab pedres terribles fos molt turmentats;
    77     y vent que tals penes james no bastaren
    78     donar vos la mort ni fer vos errar,
    79     ab hun gran coltell lo cap vos levaren
    80     y axi ells vos feren als dos escapçar.

    81     Apres del martiri d’aquell beneyt dia
    82     que·ls dos per Jesus en est mon sentis,
    83     qui pot dir la gloria y gran alegria
    84     que dalt en lo cel los dos conseguis?
    85     los angels beneyts y·ls sants y les santes
    86     tots feren grans festes davant lo Senyor,
    87     donant li laors y gracies tantes
    88     que us dava lo premi de tanta valor.

 

            Oracio

    1      Apostols insignes y molt gloriosos,
    2      Felip y sent Jacme, amichs de Deu grans,
    3      qui alt en lo cel estan abundosos
    4      de gracies tantes y bens preciosos,
    5      los quals son eterns y molt subirans,
    6      y puix que los dos regnau tan insignes
    7      ab Deu eternal, per que fos tan fels,
    8      deman vos de gracia als dos tan benignes
    9      pregueu al Senyor que·ns vulla fer dignes
    10     d’atenyer la gloria del regne dels cels;
    11     y mes suplicau lo qu’en esta vall trista
    12     dels bens de la gracia tostemps Ell nos vista.
             Amen.

 

 

 

Ed. Raymond Foulché-Delbosc, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 111.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc