Rialc
Rao 0h.47, 0h.47a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del glorios sent Luch evangeliste 

    1      Puix sou lum de la fe nostra,
    2      vos, Luch sant, per Deu amat,
    3      de la tanta valor vostra
    4      digne sou d’esser loat.

    5      Un antorcha yo us contemple
    6      que fa lum per tot lo mon,
    7      y de grans virtuts exemple
    8      als passats y als qui huy son,
    9      per ser hun dels coronistes
    10     de Jesus subiran rey
    11     y un dels sants evangelistes
    12     de la sua sancta ley.

    13     De aquells tan gloriosos
    14     dexebles setanta dos,
    15     sants perfets y virtuosos,
    16     fou vos, sant molt glorios,
    17     ab los quals Jesus seguieu,
    18     en est mon quant Ell vingue,
    19     y l’amaveu y servieu,
    20     confermant la sua fe.

    21     Los sants evangelis vostres,
    22     los quals vos, sant, escrivis,
    23     no son sino veres mostres
    24     del cami de parais,
    25     puix ab ells haveu mostrada
    26     la Verge qu’es sens peccat,
    27     quant per vos fon nomenada
    28     ab son fill Deu incarnat.

    29     Nomenas la Verge pia,
    30     la qui es del mon espill,
    31     lo seu nom esser Maria
    32     y Jesus lo de son fill,
    33     quant digues lo gran misteri
    34     de la Incarnacio,
    35     qui·ns ha tret de cativeri
    36     y·ns ha dat salvacio.

    37     La Esgleya fa pintar vos
    38     en figura de hun bou
    39     per mostrar que vol loar vos
    40     del saber qu’en vos s’enclou,
    41     puix ab vostre sant offici
    42     declaras, segons se veu,
    43     aquell digne sacriffici
    44     de Jesus morint en creu.

    45     Ab los evangelis dignes
    46     qu’en aquest mon ordenas,
    47     dues dignitats insignes
    48     en Jesus manifestas:
    49     la primera fon aquella
    50     la qual es sacerdotal,
    51     la segona se appella
    52     la gran dignitat real.

    53     Segons diu la Escriptura,
    54     gran fon vostra honestat,
    55     puix seruas ab pensa pura
    56     en est mon virginitat;
    57     no res menys fes penitencia,
    58     lo cors vostre affligint,
    59     ab treballs y abstinencia
    60     a Jesus del tot seguint.

    61     Metge fos entre los metges
    62     excellent, maravellos,
    63     confonent tots los heretges
    64     de les sues grans errors,
    65     car aquells vos convertieu
    66     ab miracles excellents,
    67     y als malalts tots los guarieu
    68     de llurs mals y accidents.

    69     Gran salut y subirana
    70     a tots daveu en lo mon,
    71     mes divina que humana
    72     vostra medicina fon,
    73     car no solament donaveu
    74     en los cossos sanitat,
    75     mas les animes sanaveu
    76     del veri del greu peccat.

    77     Fel notari fos y digne
    78     de Jesus, y molt subtil,
    79     secretari fos insigne
    80     de sa mare molt humil;
    81     l’Esperit Sant vos mostrava
    82     de fer actes divinals,
    83     y la Verge us informava
    84     dels secrets celestials.

    85     De la vostra santa vida
    86     quant hagues fet lo discus,
    87     per fer vos honor complida
    88     tramete per vos Jesus,
    89     gran companya de sants angels
    90     tots cantant angelichs cants,
    91     y axi ells ab los archangels
    92     vos posaren entre·ls sants.

    93     Per fer vos tan fel notari
    94     de Jesus, Deu infinit,
    95     qui pot dir lo gran salari
    96     que n’haveu aconseguit?
    97     car per Ell vos fon donada,
    98     en lo jorn que vos moris,
    99     en los cels doble soldada,
    100    puix tan felment lo servis.

    101    Puix que vos en tal jornada
    102    conquistas del cel lo pris,
    103    feu nos viure sens errada
    104    y regnar en parais.

 

            Oracio

    1      O sant excellent que·l mon illumina,
    2      sent Luch glorios amat del Senyor,
    3      doctor qui·ns mostrau ab vera doctrina
    4      la lum sobirana perfeta y divina
    5      dels sants Evangelis del gran Redemptor,
    6      puix sou d’aquest mon tan clara lanterna
    7      que dau vera lum a totes les gents
    8      pregau al Senyor qui·l mon tot governa,
    9      que·ns vulla donar la vida eterna
    10     y·ns faça servar los seus manaments,
    11     y feu que passem axi esta vida
    12     que no pugam perdre la qu’es infinida.
             Amen.

 

 

 

Ed. Raymond Foulché-Delbosc, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 126.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc