Rialc
Rao 0h.46, 0h.46a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del benaventurat sent Anthoni de Padua 

    1      Puix sou de Jhesus servent tan dignissim,
    2      Anthoni de Padua, doctor glorios,
    3      de vostres virtuts y viure sanctissim
    4      es cosa molt digna siau loat vos.

    5      Tantost en la vostra edat d’infantea
    6      de sant glorios donas ja senyal,
    7      per quant tots los actes que fes en chiquea
    8      los fes en laor de Deu eternal;
    9      y, en vostre jovent, axi studiaveu
    10     qu’en molt poquet temps fos digne doctor:
    11     la sancta Scriptura felment declaraveu
    12     per que fos loat lo ver Creador.

    13     Sciencia gran rebes vos infusa,
    14     la qual vos mostra lo Esperit sant;
    15     la ley dels heretges del tot fes confusa,
    16     y aço quant estaveu ab ells disputant;
    17     de hon se pot dir que vostra doctrina,
    18     la qual en est mon vos, sant, aprengues,
    19     no era humana, mas era divina
    20     segons lo gran mestre de qui la rebes.

    21     Perque no·s trobasen vos may desorde
    22     y per que donasseu a Deu mes laors,
    23     del gran sent Frances prengues lo sant orde,
    24     volent fer la regla dels frares menors.
    25     Qui may pora dir la obediencia
    26     que vos observas ab gran pobretat,
    27     servint a Jhesus ab gran diligencia,
    28     vivint sanctament, servant castedat!

    29     Volgues elegir y amar la pobrea,
    30     dexant tots los bens y pompes del mon
    31     per ço que poguesseu haver la riquea
    32     dels bens eternals qu’en Parais son:
    33     james desigas tenir prelatures,
    34     ans tostemps fugis a tals dignitats,
    35     sabent que son grans los carrechs y cures
    36     que porta la sglesia a tots los prelats.

    37     La regla de l’orde servareu sens falta,
    38     en tan que aquella james la trencas:
    39     lo vostre sant viure lo mon tot esmalta
    40     d’aquelles virtuts que vos li mostras;
    41     james no cessaveu de fer bones obres,
    42     donant a tothom exemple de be;
    43     y axi encengues huns tals canalobres
    44     que may se apaguen, donant lum de fe.

    45     Lo vostre sant cors vos, sant, affligieu
    46     donant li affanys, treballs y turments:
    47     en loch de camisa, cilici vestieu,
    48     mostrant vos alegre a totes les gents;
    49     per fer penitencia, sovint vos gitaveu
    50     tot nu sobre terra, dexant vostre llit,
    51     per fer que la carn que tant maceraveu
    52     rebelle no fos al vostre sperit.

    53     Davant los infels, en justa querella,
    54     provas, disputant, la fe de Jhesus,
    55     y ab dignes miracles de gran maravella;
    56     de hon aquell poble resta tot confus
    57     quant vos, una bestia que stava dejuna
    58     tenint fam estrema, li fereu dexar
    59     la erba que tant li era comuna
    60     y l’ostia sancta li fes adorar.

    61     Pricant vora mar, les gents que us hoyen
    62     de sanctedat veren en vos hun gran do
    63     per quant dins en mar los peixos trahien
    64     los caps fora l’aygua al vostre sermo.
    65     Semblantment, les besties y ocells que passaven
    66     volant per la mar, hoynt vostra veu,
    67     als vostres sermons tantost s’aturaven
    68     mirant que vos ereu amich gran de Deu.

    69     Molts altres miracles obras gloriosos
    70     los quals son estats de molta virtut,
    71     guarint los malalts, contrets y febrosos,
    72     donant a cascu perfeta salut;
    73     als mals esperits bastaveu costrenyer,
    74     per quant moltes gents d’aquells delliuras:
    75     tot quant desigaveu podieu atenyer
    76     de Deu eternal, puix tant lo amas.

    77     Per mes exalçar la sancta fe nostra
    78     davant los infels, segons que legim,
    79     hun acte fes gran, segons se demostra,
    80     quant, dins una copa, del vi fes rahim;
    81     y, puix vos obras tan grans maravelles
    82     la fe de Jhesus tostemps conservant,
    83     d’aquells lops infels fes dignes ovelles
    84     en font de babtisme aquells batejant.

    85     Vexell de virtuts, beneyt, vos contemple
    86     per esser estat tan sant y perfet
    87     y espill esmaltat de tot bon exemple,
    88     puix fos ver humil y tot mansuet:
    89     doctor sou estat de gran sapiencia,
    90     y ver confessor prudent y honest,
    91     y verge purissim de gran excellencia,
    92     segons vostres obres, costumes y gest.

    93     Vengut ja lo terme de vostra mort santa,
    94     puix vos en est mon a Deu servis tant,
    95     aquell vos mostra amor tal y tanta
    96     que us feu en los cels pujar triunfant,
    97     hon sou coronat de dos aureoles
    98     de verge y doctor perfet, singular,
    99     ornades d’aquelles divines violes
    100    que Deu acostuma als sants coronar.

 

            Oracio

    1      O sant glorios, qui·l mon tot enrama
    2      de fe y caritat y d’altres virtuts!
    3      doctor molt insigne de singular fama,
    4      y ver advocat d’aquell qui us reclama,
    5      y lum excellent dels cechs y perduts!
    6      Pregam vos, beneyt, puix vos sou tal guia
    7      que feu als errants cobrar lo cami,
    8      que vos nos guieu, la nit y lo dia,
    9      per ço que, anant segurs per la via,
    10     pugam veure Deu apres nostra fi,
    11     pregant lo que·ns vulla salvar y deffendre
    12     perque no·l pugam en res may offendre.
             Amen.

 

 

 

Ed. Jaume Massó Torrents, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 230.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc