Rialc
Rao 0h.45, 0h.45a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor de la beneyta senta Marta 

    1      Puix servis ab amor tanta
    2      en est mon lo fill de Deu,
    3      loem vos, Marta molt santa,
    4      puix tan digna Ell vos feu.

    5      Digna us feu y virtuosa
    6      de linatge excellent
    7      y de molts bens abundosa,
    8      segons vem molt clarament;
    9      y aço perque augmentasseu
    10     de grans merits en lo mon,
    11     y perque ab ells guanyasseu
    12     los grans bens qu’en lo cel son.

    13     La perfeta vid’activa
    14     en aquest mon vos portas
    15     per fer molt caritativa,
    16     tant que·ls pobres albergas;
    17     digna sou, segons se mostra,
    18     puix haveu vos albergat
    19     dins la sancta casa vostra
    20     a Jesus qui us ha creat.

    21     No sols vos lo albergaveu,
    22     mas donas li a menjar
    23     per l’amor que li portaveu,
    24     excellent y singular;
    25     y ab gran goig vos lo servieu
    26     per la sua gran valor,
    27     y servint lo benehieu,
    28     fent li sempre gran honor.

    29     Lo gran rey Jesus benigne
    30     per vos, fel, resucita
    31     a sent Lazer molt insigne,
    32     lo qual fon vostre jerma;
    33     y pels actes qu’en Ell veyeu,
    34     segons l’Evangeli diu,
    35     vos lo confessas y·l creyeu
    36     Aquell ser fill de Deu viu.

    37     De aquella mort tan santa
    38     de Jesus, lo qual servis
    39     qui pot dir la dolor tanta
    40     qu’en lo vostre cor sentis,
    41     quant pensaveu que perdieu
    42     en est mon de passions
    43     hun Senyor del qual rebieu
    44     tantes consolacions?

    45     Exercint les santes obres,
    46     les quals ja solieu fer,
    47     tots los bens donas als pobres
    48     per Jesus, Deu verdader;
    49     y aço fes per que·l seguissen
    50     en est mon perfetament,
    51     y·l loassen y servissen
    52     sens algun impediment.

    53     Vos passas fins en Macella
    54     ab sent Lazer glorios,
    55     navegant per maravella
    56     sense veles ni socos,
    57     car la fusta que us portava
    58     per la mar ab suau vent,
    59     l’Esperit sant la guiava,
    60     qui us dona bon salvament.

    61     Quant alli fos arribada,
    62     ves hun drach terrible y fort,
    63     ab la gent molt espantada
    64     per que·ls dava cruel mort.
    65     per ser bestia maleyta
    66     hun semblant miracles fes,
    67     que, ab aygua sols beneyta
    68     fent la creu, vos lo prengues.

    69     Los malalts tots los sanaveu
    70     de llur pena y dolor
    71     y los morts resucitaveu
    72     en lo nom del Redemptor;
    73     ab miracles tals guarieu
    74     a les gents en est mon trist,
    75     y ab aquells les convertieu
    76     a la fe de Jesus Christ.

    77     Gran fon vostra pasciencia
    78     en les persecucions,
    79     en lo mon fes penitencia
    80     ab molt grans oracions,
    81     y la creu prenent per guia,
    82     affligis lo vostre cors,
    83     dejunant de cascun dia
    84     per haver l’etern repos.

    85     De gran febra fos vexada,
    86     en est mon, per temps d’un any,
    87     que us tingue molt turmentada
    88     hi us dona molt gran affany;
    89     en seruir Deu may fes falta,
    90     perque tostemps lo amas,
    91     y per ço quant fos malalta,
    92     may d’Aquell vos desvias.

    93     D’aquest mon ans que us partisseu,
    94     sabes vos la vostra mort,
    95     y Jesus, ans que morisseu,
    96     vos donava gran confort,
    97     car Jesus vos enviava
    98     hun sant angel excellent,
    99     lo qual molt vos consolava
    100    en lo vostre accident.

    101    Segons clarament se mostra,
    102    quant fon l’ora del morir,
    103    vench Jesus, en la mort vostra
    104    volent vos retribuhir
    105    dels treballs que vos passareu
    106    en seruir lo dia y nit,
    107    en les mans del qual donareu
    108    ab gran goig lo esperit.

    109    Privilegi molt insigne
    110    obtingues y senyalat,
    111    car lo vostre cors molt digne
    112    per Jesus fon soterrat:
    113    Ell vos feu la sepultura
    114    ab molts angels tots cantants,
    115    puix aci ab tanta cura
    116    vos li fes servicis tants.

    117    Qui pot dir la companyia
    118    dels sants angels que portas
    119    y lo goig y l’alegria
    120    quant al cel vos ne pujas?
    121    Cosa fon molt admirable
    122    la honor que vos hagues,
    123    no res menys fon ineffable
    124    la gran paga que rebes.

    125    En est mon puix vos benigna
    126    a Jesus tant acullis,
    127    cosa fon molt justa y digna
    128    que us rebes en parais;
    129    y per ço quant fos entrada
    130    dins lo cel ab gran honor,
    131    Ell vos feu donar posada
    132    en hun loch de gran valor.

    133    Alegras vos ab los angels,
    134    de Jesus ministres fels,
    135    y ab los sants y ab los archangels
    136    qui triunfen en los cels,
    137    hon regnau molt subirana,
    138    satisfeta largament,
    139    ab la vostra fel germana
    140    Magdalena excellent.

    141    Puix que gran virtut emana
    142    de vos, sancta reverent,
    143    feu qu’en esta vall mundana
    144    obtingam ver salvament.

 

            Oracio

    1      O Marta beneyta, per Deu molt amada,
    2      serventa benigna del seu etern Fill,
    3      de moltes virtuts y grans bens dotada,
    4      y verge molt pura per Deu consagrada
    5      qui entre les santes sou molt clar espill,
    6      puix vos en est mon beneyta fos digna
    7      de esser la osta del gran Redemptor,
    8      ab gracia tal la qual vos consigna
    9      vullau lo pregar, vos sancta benigna,
    10     que·ns vulla tenir tostemps en s’amor,
    11     y puix que vos tant pensas en servir lo,
    12     feu vos qu’en lo cel pugam benehir lo.
             Amen.

 

 

 

Ed. Raymond Foulché-Delbosc, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 132.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc